Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met veengrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal ten huize van den Kastelein van der VEGT, aan de Dedemsvaart op Zaturdag den 4den Februarij 1854, des morgens om elf uur doen inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen:

Een HUIS en ERF, met daarbij behoorende GROND, staande en gelegen in de gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, Sectie E, No. 325, HUIS en ERF groot 1 R. 80 Ellen en No. 324 VEENGROND 86 roeden.

Aanwijzer GERRIT LOBERTS bewoner van bet Huis. Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Verpachting huis en erf met bakkerij

- Posted in pacht by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 24sten Januarij e. k., des morgens ten 10 uur, ten huize van JAN WIJKSTRA, Sluiswachter te Avereest, voor den tijd van ZES achtereenvolgende jaren, publiek VERPACHTEN :

Een HUIS en ERF, benevens twee morgen BOUW- en HOOILAND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, tegenover Sluis No. 5. Wordende in het Huis sedert jaren met goed succes eene Bakkerij en Winkel uitgeoefend.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, alsmede bij den Eigenaar C. WINTERS te Avereest.

Bron: Delpher.nl