Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Sterk woonhuis DE ONDERNEMING

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 23sten Februarij aanstaande des voormiddags om elf uren ten huize van den heer H. L. van der VEGT aan de Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaatse publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

1°. Een hecht sterk WOONHUIS, DE ONDERNEMING genaamd, met ruime Kamers, Keuken, Kelder en verdere Commoditeiten, alsmede Stalling voor Vee met annexe TUIN, WEIDE- en BOUWLAND en BOSCHGROND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, bewoond door den Heer H. van HARINGEN, en groot 4 bunders 67 roeden 30 ellen.

2°. Een HUIS en ERF waarin twee Arbeiderswoningen en eenige GROND, om en achter hetzelve gelegen aan de Dedemsvaart in de gemeente Avereest naast het vorig perceel ter grooie van 30 roeden 30 ellen.

3°. Een HUIS en ERF, benevens eenig BOUWLAND en ONDERGROND, staande en gelegen als voren, achter het eerste perceel groot 2 bunders 11 roeden 60 ellen.

4°. Een HUIS en ERF, met eenig BOUWLAND en ONDERGROND en een HOUTWAL, staande en gelegen als voren , achter het 3de perceel groot 2 bunders 59 roeden 60 ellen.

5°. Een perceel ONDERGROND; gelegen als voren achter het vierde perceel ter grootte van 4 bunders 6 roeden 90 ellen.

6°. Een perceel ONDERGROND, gelegen als voren achter het vijfde perceel en schietende tot aan de Vriesche dijk ter grootte van 15 bunders 960 roeden 70 ellen.

7°. Een HUIS en ERF, waarin twee Arbeiderswoningen benevens eenig Bosch, Weide, Bouw- en Veldgrond, staande en gelegen als voren, naast het eerste en tweede perceel over de wijk , groot 3 bunders 59 roeden 70 ellen.

8°. Een HUIS en ERF met eenig Bouwland en Veldgrond, staande en gelegen als voren achler het zevende perceel ter groolte van 2 bunder 99 roeden 40 ellen.

9°. Een perceel VELDGROND, gelegen als voren achter het achtste perceel ter grootte van 90 bunders 22 roeden 40 ellen.

10°. Een perceel ONDERGROND, gelegen als voren achter het negende perceel, en schietende tot aan den Vriesche dijk, ter grootte van 19 bunders 75 roeden 90 ellen.

11°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren, op het 5de en 6de perceel aan de Westzijde van het Veenslag ter grootte van 1 bunder 14 roeden 12 ellen.

12°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren op het 6de perceel westzijde, achter het vorige perceel ter grootte van 2 bunder 42 roeden 13 ellen.

13°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren achter het vorige percel en strekkende tot aan de Vriesehe dijk, groot 4 bunders 24 roeden 89 elle.

14°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren op het tiende perceel aan de oostzijde groot 1 bunder 79 roeden 10 ellen.

15°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren, achter het vorige perceel, groot 3 bunders 12 roeden 7 ellen.

16°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren, achter het vorige perceel en schietende tot aan de Vriesche dijk, groot 3 bunders 86 roeden, 71 ellen.

Inlichtingen zijn te bekomen bij den bewoner van het eerste perceel die de aanwijzing zal doen bij den Notaris met den verkoop belast, ten wiens Kantore de Conditien ter visie liggen alsmede bij den Notaris W. STRENGMAN te Amsterdam.

Bron : Delpher.nl

Huis en where met grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 11den Februarij aanstaande, des voormiddags te elf uren ten huize van den Heer H. L. van der VEGT te Dedemsvaart, doen inzetten en veertien dagen later ter zelfder uur en plaatse publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

Een HUIS en WHERE, met bijbehoorende GROND, staande en gelegen in Arriën aan de hoofdwijk nabij de Roomsch Katholijke Kerk aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, Kadaster Sectie D. No 951 en 952 groot 21 Roeden 81 Ellen bewoond door GERRIT JAN POORT.

Nadere informatien bij genoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl