Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bakkerij en winkelnering

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 9 December aanstaande, des morgens om tien uur, ten huize van JOHANNES GROOTENHUIJS aan de Dedemsvaart, doen inzetten , en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis en Erf, waarin eene BAKKERIJ en WINKELNERING wordt uitgeoefend, bewoond door JOHANNES GROOTENHUIJS, met bijna vier bunders Weide, Bouwland en Heideveld, staande en gelegen aan de Dedemsvaart bij het Schut van WIJKSTRA.

Voorts een kamp Weide- en Groengrond, in het Huizingerveld, aan de Dedemsvaart. groot ruim twee Bunder, en zulks eerst in perceelen en daarna in massa, zoo als zal worden aangewezen door CHRISTIAAN WINTERS, aldaar.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris bij wien de Conditien ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl