Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Kapitaal huis en erf Het Bergje

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Woensdag den 19 December 1855, 's morgens om 10 uur, ten huize van HENDRIK KEUKEN, Bakker en Winkelier te Dedemsvaart, publiek finaal te verkoopen :

1°. Een Kapitaal Huis en Erf, waarin sedert vele jaren met goed succes een Bakkerij en Winkel worden uitgeoefend, met bijbehoorend Land, staande en gelegen in de gemeente Avereest, te zamen groot 2.39.60 8., en thans bewoond en in gebruik bij HENDRIK KEUKEN. Staande op ƒ 3550.

2°. Ruim 7.50.00 Bund. Bosch-, Bouw- en Weiland, benevens een Woonhuis, genaamd HET BERGJE, staande en gelegen onder Avereest, ten Noorden van de Dedemsvaart. Te veilen in 9 Perceelen. Staande op f 6120.

3°. Ruim 31 Bunders Bosch-, Bouw-, Weide- en Veengrond, benevens Drie Huizen, staande en gelegen te Avereest, ten Zuiden der Dedemsvaart. Te veilen in 12 Perceelen. Staande op ƒ 7045.

4°. Een stuk Veen- en Veldgrond, gelegen in het Ambt Hardenberg, groot 20.10.30 Bund. Te veilen in 4 Perceelen. Staande op f 1100.

5°. Twee Perceelen Bovenveen, om te vergraven, ter grootte van 2.50.00 Bund., gelegen onder Avereest en het Ambt Hardenbergh. Staande op f 2400.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris en bij HENDRIK KEUKEN die de aanwijzing zal doen.

Bron: Delpher.nl

Akte : nr 1204/07

Note : 1) Huis en erf, thans bewoond en in gebruik bij Hendrik Keuken Sectie E nr 173, 318, 666, 897 en 898. De schuren, winkel en bakkerij zijn niet inbegrepen !

Note : 2) Het betreft hier Sectie E nr 572, 843, 573, 574 en 713

Note : 3) Huis en erf, bewoond door Harm Giethoorn Sectie E nr 97b, 924, 925, 926 en 927

Note : 3) Huis en erf met twee woningen, bewoond door Geert Reuvers en Geert Brouwer Sectie E nr 929 en 928

Note : 3) Huis met twee woningen, bewoond door Gerrit Dekker en Derk Dekker Sectie E nr 931, 932 en 933

Boerenplaat het Zwaantje

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, notaris te Zwolle zal op Donderdag den 13 December e. k. des middags ten 12 ure, ten huize van den heer W. ten KATE aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, publiek verkoopen :

De Westelijke helft van een Boerenplaats , het ZWAANTJE genaamd, gelegen te Avereest tusschen het schut van TEEKMAN en dat van WIJKSTRA aan de Zuidzijde van de Dedemsvaart, kad. Sectie B. N°. 12 ged. groot 2 B. 83 R. 40 E. staande op ƒ 1000.

Aanwijzer HENDRIK VISSCHER aldaar.

Bron: Delpher.nl

Logeabel Heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, Notaris, residerende te Zwolle, zal op Woensdag den 16 Mei 1855, 's middags te 12 uur, te Avereest, ten huize van den Logementhouder J. F. AP, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

1°. Een Logeabel Heerenhuis, waarin Vijf BENEDENKAMERS, waaronder Twee en suite, Drie BOVENKAMERS, ruime KEUKEN, ZOLDER, KELDERS en verdere COMMODITEITEN, met daarbij staande Stalling en ruime Schuur, en daarachter gelegene Tuin, staande en gelegen in de gemeente Avereest, op DE POL, bij de Dedemsvaart, onmiddelijk aan den Publieken weg, welke weg reeds is aanbesteed tot aanleg van een Grindweg, Sectie C. No. 571 en 572, groot 25 Roeden 80 Ellen.

2°. Een Perceeltje Bouw- en Weideland, onmiddelijk gelegen aan het Eerste Perceel, Sectie C. No. 516, groot 31 Roeden 40 Ellen.

Alles thans in huur bij den Heer F. C. W. HAMILTON of SILVERTONHIL, Rijks Ontvanger te Avereest. Te aanvaarden 1°. November 1855, en nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron: Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 3 Februarij aanstaande, des middags om twaalf uur, ten huize van den Heer J. NAARDING, te Dedemsvaart, gemeente Avereest, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Ongeveer Zes Bunders BOUW- en GROENLAND, met daarop staand HUIS en verder Getimmerte, het ZWAANTJE genaamd staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, tusschen het schut van TEEKMAN en dat van WIJKSTRA, Kadaster Sectie B., N°. 12, 12a, 12b, 12c en 13; bewoonden in gebruik bij J. VISSCHER, door wien tevens de aanwijzing zal geschieden.

Nadere informatien bij voornoemden notaris, bij wien de Conditien ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl