Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Ondergrond en hooiland

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 30 Januarij 1856, 's morgens om 11 uur, ten huize van H. L. van der VECHT, te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, den 13 Februarij 1856, ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

1° Den Ondergrond van het zoogenaamde 6de WIJKJE, gelegen in de Markte Stegeren, gemeente Avereest, groot ongeveer 11 Bunders.

2°. Drie Perceelen Hooiland, gelegen te Avereest, aan de rivier de Reest, groot ongeveer 4 Bunders, genaamd de BIJEBERG, alsmede een gedeelte van de GROOTE MAAT.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, en bij den Eigenaar den Heer B. PLOMP Jr., te Dedemsvaart. Aanwijzer LUCAS WOLF, te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1219

Note : 1) Het betreft hier Sectie D nr 801, 800 en 802

Note : 2) Het betreft hier Sectie E nr 583, 23 en 30b

Huis en hooiland

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle zal op Zaturdag den 26 Januarij 1856 des morgens ten 11 ure, ten huize van H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen.

1°. Een Huis met 3 bunder 53 roeden 20 ellen bouw en weiland , staande en gelegen in de Gemeente Avereest, kad. Sec. E. No. 884-891.

2°. Een huis met het regt van ERFPACHT van 1 b. 6 r. 70. e. bouwland gelegen in de Gemeente Avereest, kad. Sectie E. N. 724 en 725.

3°. Een stuk hooiland, gelegen in de Gemeente Zuidwolde, kad. Sectie E. No. 489, groot 1 b. 60 r. 30 el.

Alles behoorende tot de nalatenschap van H. KOOPS POSTHOORN. Nadere informatien ten kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter vissie liggen.

Bron : Delpher.nl

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 26 Januarij e. k. des middags ten 12 ure, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, publiek verkoopen :

1°. Een Huis en Erf, geschikt tot alle affaires, met daarop en bijstaand gemetseld STOOKHUIS, waarin een, gemetseld FOURNUIS met ijzeren Pot, en daarbij gelegen grond, groot 55 roeden 78 Ellen.

2°. Een perceel Bouwland, naast het vorige perceel, groot 55 R. 78 E.

3°. Een perceel Groenland, achter de beide vorige perceelen, groot 55 R. 30 E. alles gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, even boven Rijkersschut.

Aanvaarding van het Huis op 1 Augustus 1856, en van den grond dadelijk na den slag. Aanwijzer L. SNIJDER , bewoner en eigenaar van hetzelve. Nadere informatien te bekomen bij den Notaris, bij wien de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Note : Het betreft hier Lute Harms Snijder, schipper, wijk B nr 22, Sectie E nr 85b

Huis met logement en winkelaffaire

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle zal op Zaturdag den 26 Jauaarij 1556, des middags om 12 uren, ten huize van H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart publiek aan den meestbiedende te verkoopen :

Een voor twee jaren nieuw gebouwd Huis met twee Woningen , waarin steeds met goed succes LOGEMENT en WINKELAFFAIRE is uitgeoefend, en het welk voor de uitoefening van alle AFFAIRES geschikt is, staande aan de Kruizinga's Wijk nabij het zoogenaamde Dorgelo's Schut te Dedemsvaart, benevens de daarbij behoorende Grond, kadaster Sectie D. No. 968 , 969 en 967 groot te zamen 52 Roeden 20 Ellen.

Nadere informatien te bekomen ten kantore van den notaris , bij wien de conditiën ter inzage voorliggen.

Bron : Delpher.nl