Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Herenhuis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 8 Maart 1856, des middags ten 12 ure, ten huize van den Kastelein VAN DER VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder tijd en plaats publiek aan den meestbiedende verkoopen :

Een Heerenhuis en Erf, met spatieuse en van allerlei vruchtboomenen rijk voorzienen Tuin, het Huis met vier Beneden en Bovenkamer, Keuken, Zolder en Kelder , Pomp en Regenwater en alle verdere commoditeiten, alles staande eu gelegen op den gunstigsten stand aan de Dedemsvaart, en wel tusschen de school en de Kerk, belend de Weduwe STEENBERGEN ter eenere en HAVEMAN ter andere zijde, kadastraal bekend in de gemeente Avereest, Sectie D, No. 736 en 737 groot 78 Roeden 90 Ellen.

Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter visie liggen. NB. 2/3 der koopschat kan als eerste Hijpotheek op het verkochte gevestigd blijven tegen 4 1/4 procent.

Bron : Delpher.nl