Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met regt van Erfpacht

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 7 Januarij 1858, des middagsten 12 ure, ten huize den Heer van der VECHT te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis met het regt van Erfpacht van 1 Bunder 97 Roeden Bouw- en Weideland, gelegen in het Achterveld, gemeente Avereest, thans bewoond en gebruikt door J. GROOTENHUIS, die de aanwijzing zal doen.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris , bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Verpachting eigendommen der Dedemsvaart

- Posted in pacht by

DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL, Doen te weten : Dat op Vrijdag den 15 Januarij 1858, des middags ten 12 ure, in een der localen van het provintiaal Bestuur te Zwolle, bij inzate en opbod, de openbare verpachting, voor den tijd van ZES jaren, ingaande den 1 Mei 1858, zal plaats hebben, van de volgende provinciale eigendommen gelegen aan de Dedemsvaart en derzelver zijtakken.

1°. Een Huis, Hooiberg en gronden gelegen bij de Siuis No. 1, in Streukel gemeente Hasselt, thans in huur bij HUISMAN.

2°. Een Huis met Hooiberg, gelegen bij de Koeriersbrug, ophaalbrug No. 5, in het Oosteind van den Hulst gemeente Nieuwleusen, benevens een gedeelte van den zuidelijken vaartswal en het bruggeld, thans inhuur bij SNIJDER;

3°. Een Huis en grond, gelegen bij de ophaalbrug No. 6, op het Oosteind der gemeente Nieuwleusen, benevens een gedeelte van den zuidelijken vaartswal en het bruggeld der voormelde brug. thans in huur bij LOK.

4°. Een Huis, Hooiberg en grond, bij het Veenschut, sluis No. 5, in de gemeente Avereest, thans in huur bij WIJKSTRA.

5°. Een Huis en Grond, bij Sluis No. 6 in Rheeze, gemeente Avereest, benevens het bruggeld van de ophaalbrug over de langewijk, thans in huur bij RIJKERS.

6°, Eene Woning en Grond, bij de ophaalbrug No. 9 in den Lutterkerkdijk, gemeente Ambt Hardenberg, benevens het genot van bruggeld, en het gebruik van een gedeelte van den vaartswal, thans in huur bij DOMMERHOLT.

7°. Een gedeelte van den zuidelijken vaartswal der Dedemsvaart, bij de wisselplaats No. 2 in de gemeente Gramsbergen, in huur bij Dommerholt, en wel in 12 perceelen, elf ter lengte van 100 en een ter lengte van 50 ellen, allen bieed 6½ el.

8°. Een Huis en Grond, nevens het genot van bruggeld, bij de ophaalbrug No. 10, in den weg van Anervelde, in huur bij TEBBERMAN.

9°. Een Huis en Grond, bij het Schotkampssluisje in de Schotkamp of Sponturfwijk, benevens het op den zijtak No. II geheven wordend sluisgeld, en het gebruik van een gedeelte van den vaartswal, in huur bij HULLEMAN.

10°. Een gedeelte der vaartsgeregtigdheid van het Ligtmiskanaal, aanvangende op 259 ellen afstands van de sluis in Berkum.

Een en ander onder verpligting van de bij de perceelen gelegene sluizen en bruggen te bedienen. De voorwaarden van verpachting en de omschrijving der Perceelen liggen ter lezing, aan het locaal van het provinciaal bestuur te Zwolle, bij van der MOOLEN aan de markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de Herderin te Hasselt, in de herberg de Ligtmis en bij AP aan de Dedemsvaart, terwijl de Hoofd-opzigter dier vaart, S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt. Zwolle, den 17 December 1857. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter, J. M. van RHIJN , Griffier.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met bijgelegen land

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 30 December 1857, 's morgens om 10 uur, ten huize van FREDERIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, den 13 Jauuarij 1858, te zelfder ure en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen :

Een Huis en Erf, met bijgelegen Bouw- en Hooiland, groot ruim 5 bunders, staande en gelegen op een der beste standen aan de zuidzijde der Dedemsvaart, tegenover de Hervormde kerk, aldaar.

Informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1355

Note : nalatenschap van Jan Reijers Koster, schipper en Roelofje Jans Blokzijl

Note : Huis en erf Sectie D nr 819

Note : gronden Sectie D nr 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1493 en 1495

Landhoeve DE WESTERHUIS

- Posted in Verkoop by

De Notaris F. A. EBBINGE WUBBEN, te Staphorst, als daartoe benoemd bij dispositie van de Arrondissements Regtbank te Zwolle, van 14 September 1857, is voornemens op Woensdag den 21 Oclober e.k., des morgens om elf uur ten huize van EGBERT SMIT bij de kerk te Avereest, publiek te doen inzetten om vervolgens op Maandag den 2 November daaraanvolgende insgelijks op voorschreven uur en plaats bij Palmslag finaal te verkoopen :

I. De Landhoeve DE WESTERHUIS, bestaande uit eene kapitale Boeren-woning en verder Getimmertens, hooge en lage Landerijen, Hooi-, Weide- en Bouwlanden, Bosschen, Veenen en Velden, strekkende van af de rivier de Reest tot in de onmiddelijke nabijheid van de Dedemsvaart, gelegen in de Gemeente Avereest, te zamen groot twee honderd vijftig Bunders.

II. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen in de Oosterboer, Gemeente Meppel, thans bij AREND WESTERHUIS Junior in gebruik, groot 5 bunders 78 roeden 70 ellen. Alle welke goederen in eigendom behooren aan AREND THEELEN WESTERHUIS en Kinderen te Avereest.

De aanwijzing zal geschieden op Maandag en Dingsdag voor de Inzate, waartoe men zich bij de bewoners der Huizen op de te veilene perceelen staande kan vervoegen, terwijl de kaarten en omschrijving der perceelen zullen voorliggen ten huize van den Landmeter WILLEM van der LINDE te IJhorst. Nadere Informatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 4885

Note : Landhoeve Sectie A nr 473, 472, 474 en 339

Note :Sectie A nr 163, 163a, 163b, 163c, 163d, 163e, 163f en 163g

Note :Sectie A nr 145, 148, 149 en 150

Note :Sectie A nr 217, 218, 223, 224, 225, 226, 231, 232, 233 en 234

Note :Sectie A nr 247, 335, 336, 344, 345, 471 en 490

Note :Sectie A nr 537, 538, 555, 558, 559, 560, 564, 569, 572, 573, 574, 582, 583, 585 en 591

Huisje met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 5 October 1857, 's middags te 12 uur, ten huize van de Wed. STEENBERGEN te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een Huisje met twee Woningen en daarachter gelegen Bouwland, staande en gelegen te Avereest aan de Dedemsvaart bij Dorgelo's Schut, bewoond geweest door GERRIT GERRITSEN of GERRIT SUIKER, en thans gedeeltelijk nog bewoond door AREND HERTSENBERG, Sectie E. N°. 894, 625 en 626 , groot 20 Roeden 60 Ellen.

Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Aanbestedeing tabaksschuur

- Posted in aanbesteding by

De HH. JUNIUS VAN HEMERT zijn voornemens, op VRIJDAG den 3den October 1857, des middags ten 12 ure, ten huize van J. SCHUTTERUP, Logementhouder te Avereest, PUBLIEK AAN TE BESTEDEN :

Het BOUWEN van eene TABAKSSCHUUR op de hoogte van Sluis no. 4 aan de Dedemsvaart, met bijlevering van alle MATERIALEN.

Het BESTEK en TEEKENING liggen ter inzage in gemeld logement, alwaar ook nadere informatien te bekomen zijn.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 16 Februarij 1857, te beginnen des morgens ten 10 uur, in het huis laatst bewoond geweest door de wed. W. STEIN te Avereest, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

De ROERENDE GOEDEREN, behoorende tot de benificiaire nalatenschappen van wijlen de echtelieden WILLEM STEIN en ANNA EHARD, als : TAFELS, STOELEN, KISTEN, KASTEN, WINKELGOEDEREN, enz. Te bezien Zaturdag den 14 Februarij 1857.

Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Huis en where met winkel

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 11 Februarij 1857, des middags ten 12ure, ten huize van den Heer van der VECHT, te Dedemsvaart, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

De VASTE GOEDEREN, behoorende tot de benificiaire nalatenschappen van wijlen de echtelieden WILLEM STEIN en ANNA EHARD, bestaande in :

Een kapitaal Huis en Where, waarin sedert jaren een Logement en eene beklante Winkel-affaire is uitgeoefend, met eene Stal voor 12 Paarden, een Tuin en Bouwland, alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk in de Gemeente Acereest, naast de R. C. Kerk, kad. Sectie D. Nos. 663, 662 en 124, te zamen groot 1 bunder 14 roe 80 el.

Te veilen in drie perceelen en daarna in ééne massa. Te bezien dagelijks. Het eerste perceel Staat op ƒ 700. Het tweede op ƒ 2600 en het derde ƒ 1000. samen ƒ 4300. Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter lezing liggen.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding woonhuis en kantoor

- Posted in aanbesteding by

De Heer HAMILTON of SILVERTONHILL te Avereest, is voornemens om op den 16 Februarij 1857, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart aan te besteden :

Het bouwen van een Woonhuis en Kantoor met alle de daartoe behoorende materialen en arbeidsloonen, volgens daarvan zijnde teekening en Bestek.

De bestekken zullen van af 1 Februarij ter lezing liggen, te Zwolle bij G. J. VOLKERS in de Smeden, en aan de Dedemsvaart, bij H. L. v.d. VECHT, bij wien ook de teekening ter inzage zal liggen.

Bron : Delpher.nl