Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 16 Februarij 1857, te beginnen des morgens ten 10 uur, in het huis laatst bewoond geweest door de wed. W. STEIN te Avereest, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

De ROERENDE GOEDEREN, behoorende tot de benificiaire nalatenschappen van wijlen de echtelieden WILLEM STEIN en ANNA EHARD, als : TAFELS, STOELEN, KISTEN, KASTEN, WINKELGOEDEREN, enz. Te bezien Zaturdag den 14 Februarij 1857.

Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Huis en where met winkel

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 11 Februarij 1857, des middags ten 12ure, ten huize van den Heer van der VECHT, te Dedemsvaart, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

De VASTE GOEDEREN, behoorende tot de benificiaire nalatenschappen van wijlen de echtelieden WILLEM STEIN en ANNA EHARD, bestaande in :

Een kapitaal Huis en Where, waarin sedert jaren een Logement en eene beklante Winkel-affaire is uitgeoefend, met eene Stal voor 12 Paarden, een Tuin en Bouwland, alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk in de Gemeente Acereest, naast de R. C. Kerk, kad. Sectie D. Nos. 663, 662 en 124, te zamen groot 1 bunder 14 roe 80 el.

Te veilen in drie perceelen en daarna in ééne massa. Te bezien dagelijks. Het eerste perceel Staat op ƒ 700. Het tweede op ƒ 2600 en het derde ƒ 1000. samen ƒ 4300. Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter lezing liggen.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding woonhuis en kantoor

- Posted in aanbesteding by

De Heer HAMILTON of SILVERTONHILL te Avereest, is voornemens om op den 16 Februarij 1857, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart aan te besteden :

Het bouwen van een Woonhuis en Kantoor met alle de daartoe behoorende materialen en arbeidsloonen, volgens daarvan zijnde teekening en Bestek.

De bestekken zullen van af 1 Februarij ter lezing liggen, te Zwolle bij G. J. VOLKERS in de Smeden, en aan de Dedemsvaart, bij H. L. v.d. VECHT, bij wien ook de teekening ter inzage zal liggen.

Bron : Delpher.nl