Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Landhoeve DE WESTERHUIS

- Posted in Verkoop by

De Notaris F. A. EBBINGE WUBBEN, te Staphorst, als daartoe benoemd bij dispositie van de Arrondissements Regtbank te Zwolle, van 14 September 1857, is voornemens op Woensdag den 21 Oclober e.k., des morgens om elf uur ten huize van EGBERT SMIT bij de kerk te Avereest, publiek te doen inzetten om vervolgens op Maandag den 2 November daaraanvolgende insgelijks op voorschreven uur en plaats bij Palmslag finaal te verkoopen :

I. De Landhoeve DE WESTERHUIS, bestaande uit eene kapitale Boeren-woning en verder Getimmertens, hooge en lage Landerijen, Hooi-, Weide- en Bouwlanden, Bosschen, Veenen en Velden, strekkende van af de rivier de Reest tot in de onmiddelijke nabijheid van de Dedemsvaart, gelegen in de Gemeente Avereest, te zamen groot twee honderd vijftig Bunders.

II. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen in de Oosterboer, Gemeente Meppel, thans bij AREND WESTERHUIS Junior in gebruik, groot 5 bunders 78 roeden 70 ellen. Alle welke goederen in eigendom behooren aan AREND THEELEN WESTERHUIS en Kinderen te Avereest.

De aanwijzing zal geschieden op Maandag en Dingsdag voor de Inzate, waartoe men zich bij de bewoners der Huizen op de te veilene perceelen staande kan vervoegen, terwijl de kaarten en omschrijving der perceelen zullen voorliggen ten huize van den Landmeter WILLEM van der LINDE te IJhorst. Nadere Informatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 4885

Note : Landhoeve Sectie A nr 473, 472, 474 en 339

Note :Sectie A nr 163, 163a, 163b, 163c, 163d, 163e, 163f en 163g

Note :Sectie A nr 145, 148, 149 en 150

Note :Sectie A nr 217, 218, 223, 224, 225, 226, 231, 232, 233 en 234

Note :Sectie A nr 247, 335, 336, 344, 345, 471 en 490

Note :Sectie A nr 537, 538, 555, 558, 559, 560, 564, 569, 572, 573, 574, 582, 583, 585 en 591

Huisje met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 5 October 1857, 's middags te 12 uur, ten huize van de Wed. STEENBERGEN te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een Huisje met twee Woningen en daarachter gelegen Bouwland, staande en gelegen te Avereest aan de Dedemsvaart bij Dorgelo's Schut, bewoond geweest door GERRIT GERRITSEN of GERRIT SUIKER, en thans gedeeltelijk nog bewoond door AREND HERTSENBERG, Sectie E. N°. 894, 625 en 626 , groot 20 Roeden 60 Ellen.

Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl