Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met regt van Erfpacht

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 7 Januarij 1858, des middagsten 12 ure, ten huize den Heer van der VECHT te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis met het regt van Erfpacht van 1 Bunder 97 Roeden Bouw- en Weideland, gelegen in het Achterveld, gemeente Avereest, thans bewoond en gebruikt door J. GROOTENHUIS, die de aanwijzing zal doen.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris , bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Verpachting eigendommen der Dedemsvaart

- Posted in pacht by

DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL, Doen te weten : Dat op Vrijdag den 15 Januarij 1858, des middags ten 12 ure, in een der localen van het provintiaal Bestuur te Zwolle, bij inzate en opbod, de openbare verpachting, voor den tijd van ZES jaren, ingaande den 1 Mei 1858, zal plaats hebben, van de volgende provinciale eigendommen gelegen aan de Dedemsvaart en derzelver zijtakken.

1°. Een Huis, Hooiberg en gronden gelegen bij de Siuis No. 1, in Streukel gemeente Hasselt, thans in huur bij HUISMAN.

2°. Een Huis met Hooiberg, gelegen bij de Koeriersbrug, ophaalbrug No. 5, in het Oosteind van den Hulst gemeente Nieuwleusen, benevens een gedeelte van den zuidelijken vaartswal en het bruggeld, thans inhuur bij SNIJDER;

3°. Een Huis en grond, gelegen bij de ophaalbrug No. 6, op het Oosteind der gemeente Nieuwleusen, benevens een gedeelte van den zuidelijken vaartswal en het bruggeld der voormelde brug. thans in huur bij LOK.

4°. Een Huis, Hooiberg en grond, bij het Veenschut, sluis No. 5, in de gemeente Avereest, thans in huur bij WIJKSTRA.

5°. Een Huis en Grond, bij Sluis No. 6 in Rheeze, gemeente Avereest, benevens het bruggeld van de ophaalbrug over de langewijk, thans in huur bij RIJKERS.

6°, Eene Woning en Grond, bij de ophaalbrug No. 9 in den Lutterkerkdijk, gemeente Ambt Hardenberg, benevens het genot van bruggeld, en het gebruik van een gedeelte van den vaartswal, thans in huur bij DOMMERHOLT.

7°. Een gedeelte van den zuidelijken vaartswal der Dedemsvaart, bij de wisselplaats No. 2 in de gemeente Gramsbergen, in huur bij Dommerholt, en wel in 12 perceelen, elf ter lengte van 100 en een ter lengte van 50 ellen, allen bieed 6½ el.

8°. Een Huis en Grond, nevens het genot van bruggeld, bij de ophaalbrug No. 10, in den weg van Anervelde, in huur bij TEBBERMAN.

9°. Een Huis en Grond, bij het Schotkampssluisje in de Schotkamp of Sponturfwijk, benevens het op den zijtak No. II geheven wordend sluisgeld, en het gebruik van een gedeelte van den vaartswal, in huur bij HULLEMAN.

10°. Een gedeelte der vaartsgeregtigdheid van het Ligtmiskanaal, aanvangende op 259 ellen afstands van de sluis in Berkum.

Een en ander onder verpligting van de bij de perceelen gelegene sluizen en bruggen te bedienen. De voorwaarden van verpachting en de omschrijving der Perceelen liggen ter lezing, aan het locaal van het provinciaal bestuur te Zwolle, bij van der MOOLEN aan de markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de Herderin te Hasselt, in de herberg de Ligtmis en bij AP aan de Dedemsvaart, terwijl de Hoofd-opzigter dier vaart, S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt. Zwolle, den 17 December 1857. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter, J. M. van RHIJN , Griffier.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met bijgelegen land

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 30 December 1857, 's morgens om 10 uur, ten huize van FREDERIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, den 13 Jauuarij 1858, te zelfder ure en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen :

Een Huis en Erf, met bijgelegen Bouw- en Hooiland, groot ruim 5 bunders, staande en gelegen op een der beste standen aan de zuidzijde der Dedemsvaart, tegenover de Hervormde kerk, aldaar.

Informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1355

Note : nalatenschap van Jan Reijers Koster, schipper en Roelofje Jans Blokzijl

Note : Huis en erf Sectie D nr 819

Note : gronden Sectie D nr 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1493 en 1495