Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Vehuur huis met schuurtje

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 6 Januarij 1859, des voormiddags te 11 ure, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, voor den tijd van drie jaren , PUBLIEK VERHUREN :

Een Huis met Schuurtje en Grond, staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk, Gemeente Avereest, zoo als dat thans in huur is bij de Wed. STRELMAN.

Nadere informatiën bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met erfpacht gronden

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 6 Januarij 1859, des morgens ten elf ure, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later, terzelfder uuren plaats publiek aan de meestbiedende verkoopen:

Een Huis met het regt ven erfpacht van eenigen grond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, kad. sectie D. No. 649 en 650 , groot 20 Roeden 10 Ellen , aan weerszijden belend door de eigendommen van den heer van SWINDEREN.

Nadere informatiën bij voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Bovenveen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 15 Januarij 1859, 's morgens om 10 uur, ten huize van den Kastelein H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later den 29 Januarij 1859, te zelfder uur en plaats publiek verkoopen :

1°. Circa 6 Bunders Bovenveen, gelegen aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, in de Markte Stegeren, Gemeente Avereest, en

2°. Ongeveer 70 Bunders Ondergrond, aaneengelegen als voren, zeer geschikt, om dadelijk in cultuur te worden gebragt, en verbonden met den hoofdweg, door een brug over de Dedemsvaart, welke aldaar zal geleed worden.

Aanwijzer JAKOB KRIKKE te Dedemsvaart. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1476

Note : Veen, bouw- en ondergrond Sectie D nr 1259 en 1168

Note : Twee huizen Sectie D nr 1170 en 1171

Note : Drie huizen Sectie D nr 1256, 1257 en 1258

Note : Huis met erf Sectie D nr 1167

Huis en erf met schapeschot

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 6 Januarij 1859, des voormiddags te 11 ure, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

1°. Een Huis en Erf met Schapeschot en verdere Getimmerten, met bijgelegen Weide en Bouwland en Boschgrond, gelegen ten Zuiden van Vredenburg en ten Noorden van den Vrieschen Dijk, in de gemeente Avereest, Kad. Sectie E. Nos. 688, 689, 1065 tot en met 1075, te zamen groot 17 Bunders 91 Roeden 10 Ellen. Te veilen in 14 perceelen.

2°. VEERTIEN Perceelen Veen- en Ondergrond, gelegen ten Zuiden van den Vrieschen Dijk en ten Noorden van de Ondersloot in de Gemeente Ambt Hardenberg, Kadaster Sectie K. Nos. 850 en 224, te zamen groot 39 Bunders 31 Roeden 30 Ellen.

Aanwijzer P. de JONG, Veenbaas aan de Dedemsvaart. Nadere informatien bij voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter inzage liggen, alsmede bij den Heer J. H. van ENGELEN J.H.z., te Avereest.

Bron : Delpher.nl

vee Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Dingsdag den 2 November 1858, des voormiddags te 11 ure, op het erf bewoond door JAN BOERS, boven Dorgelo's schut, aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Vijf dragtige en drie guste KOEIJEN, drie KALVEREN, een bruin RUINPAARD, zeven BIGGEN, een BOERENWAGBN, twee STORTKARREN, allerlei BOEREN- en MELKGEREEDSCHAPPEN, eene partij oude STEEN en PANNEN, eene BRANDSCHUIT circa honderd mud AARDAPPELS, en wat verder zal worden voorgebragt.

Bron : Delpher.nl

Boerenerve HET KRUIZINGA'S-SLAG

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Dingsdag den 2 November aanstaande, des middags te 12 ure, ten huize van HENDRIK KEUKEN, Kastelein aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder tijd en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

I. Een Kapitaal Boeren Erve : HET KRUIZINGA'S-SLAG, gelegen in de Markte van Rheze, aan de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, groot p.m. 29 Bunder; bestaande voor ongeveer de halfscheid in best gecultiveerd Groen- en Bouwland, en voor de wederhelft uit Heidegrond, zeer geschikt tot cultuur, met de daarop staande BEHUIZINGEN, HOOIBERGEN, SCHUREN, BAKHUIS en verdere Getimmerten en annexen TUIN, benevens het daarop nog aanwezige Bovenveen, belend ten Oosten de tezamenwijk met Mejufvrouw de Wed. en ERVEN R. VEENINGEN, ten Westen den Heer van der ELST, ten Zuiden de Vriesche dijk en ten Noorden de vaarts-geregtigheid, Kadastraal Sectie E Nos. 912, 913, 915 tot en met 922 en 1093.

II. Ongeveer 36 Bunders Ondergronden, met het daarop nog aanwezige Bovenveen, gelegen als voren, in de Markte van Stegeren, doorsneden met de vijf eerste dwarswijkjes in die Markte, bijzonder geschikt tot het aanleggen van grootere en kleinere Erven , Kadastraal Sectie D No. 790 , tot en met 799.

III. Een Kamp Bouwland, gelegen als voren, groot p.m. 60 Roeden, belend ten Oosten het volgend Perceel, ten Westen den mond der hoofdwijk, ten Zuiden het Perceel sub 2°. en ten Noorden de vaarts-geregtigheid, Kadastraal Sectie D Nos. 476, 775 en 776.

IV. Den blooten eigendom van twee Kampen BOUWLAND, vroeger in Erfpacht uitgegeven aan GEERT BARTELS BOTER en de Weduwe B. BEERNINK, thans in gebruik bij PIET van VEEN voor ƒ 10.35 jaarlijks, verschijnende 1 Mei van elk jaar, te zamen groot ongeveer 70 Roeden 40 Ellen, belend het vorig Perceel ten Westen, het volgend ten Oosten, het Perceel sub 1° ten Zuiden en de vaarts-geregtigheid ten Noorden, Kadastraal Sectie D Nos. 777, 778, 779, 781, 1590 en 1591.

V. Een Perceel Bouwland, gelegen als voren, belend ten Westen het vorig Perceel, ten Oosten ANDRIES MOSSINK, ten Zuiden het Perceel sub 2°. en ten Noorden de vaarts-geregtigheid, Kadastraal Sectie D No. 782, groot 1 Roede 40 Ellen, en 783, groot 45 Roeden.

VI. Een Perceel Bouwland. gelegen als voren aan de Noordzijde van de Dedemsvaart, met het daarop staande Houtgewas, belend ten Oosten den Heer van ROIJEN, ten Westen Mejufvrouw de Weduwe en ERVEN R. VEENINGEN, ten Zuiden de vaarts-geregtigheid en ten Noorden den heer B. PLOMP, Kadastiaal Sectie D No. 1570 en 1571, groot 1 Bunder 9 Roeden 30 Ellen.

De Goederen worden eerst in Perceelen en later in Massa's geveild. Het Huisperceel is te zien op den dag der inzate en vervolgens tot den dag des verkoops, iederen dag des morgens van 9 tot 12 uur. De aanwijzing geschiedt door H. KEUKEN te Dedemsvaart. Nadere informatien bij voornoemden Notaris en den Eigenaar Mr. M. L. TIJL te Hasselt.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met schuur en grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van Roijen, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 25 September 1858, des voormiddags te 11 ure, ten huize van den heer H. L. van dee VECHT te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis en Erf met Schuur en bijliggende Grond, gelegen aan de Zuidzijde van de Dedemsvaart in de Gemeente Avereest, belend ten Oosten J. D. K. WIETEN en ten Westen A. MORSINK, Kad. Sectie D. Nos. 475, 786, 787, groot 79 Roeden 60 Ellen, bewoond en gebruikt door de Wed. UTKER. Aanvaarding 1 November 1858.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met bijliggende grond

- Posted in Verkoop by

Mr. C W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 21 Julij 1858, 's morgens om 11 nur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

1°. Een HUIS en Erf, met bijliggenden grond, groot circa 1/2 bunder, staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk te Dedemsvaart, gemeente Avereest, bewoond en in gebruik bij de gebroeders DORGELO; in 't huis wordt met goed succes een Winkel en Bakkerij uitgeoefend, en

2°. Een perceel Grond, gelegen als voren, groot ongeveer 1/2 bunder, zeer geschikt voor eene huisplaats.

Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats met diverse gronden

- Posted in Verkoop by

enter image description here

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, op Zaturdag den 17 Julij 1858, 's morgens om 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder ure en plaats, publiek verkoopen :

Een BOERENPLAATS met bij- en omgelegen Bouw-, Weide-, Hooiland en Veldgrond, gelegen op de Haar onder Avereest, in gebruik geweest bij EVERT NAARDING; benevens eenigen Bouw-, Weide-, Hooiland en Veldgrond in 't Wemigerveld te Avereest; in alles groot circa 40 bunders. Het Heideveld ligt zeer geschikt ter cultivering; een wijk uit de Dedemsvaart schiet tot zeer digt bij die gronden.

Aanwijzer J. NAARDING Jr. Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris en hij den Heer verkooper.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1415

Note : Huis en erf Sectie A nr 405 en 406

Note : Sectie A nr 404, 407, 408, 409, 397c, 634, 635, 636, 389, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 487

Note : Sectie B nr 458, 145, 151, 153, 154, 155, 156, 136

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 30 Junij 1858, smorgens om 10 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen later ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen:

Twee HUIZEN met het regt van Erfpacht, op den daarbij liggende 1 1/2 Morgen Grond, staande en gelegen aan de Sponturfwijk te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, bewoond door en in gebruik bij den eigenaar FILIPPUS STEHOEF en den huurder JAN GREVEN.

Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1404

Note : Het betreft hier Sectie C nr 171c en 171d