Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Het HARLOFSGOED

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag, den 1 Maart 1858, des middags om 12 ure, ten huize van H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

Het van ouds genaamde HARLOFSGOED, bestaande in HUIS, BOUW-en WEIDELAND, gelegen aan de Dedemsvaart in de Gemeente Avereest, belend ten Noorden de Vaart en ten Zuiden den Heer van SWINDEREN, groot 6 B. 79 R. 90 El, in 4 Perceelen. Staande te zamen op ƒ 5225.

De aanwijzing geschiedt door den Eigenaar ALBERT BRINK te Avereest. Nadere informatien ten Kantore van den voormelden Notaris bij wien de Conditien ter inzage liggen, gelijk mede bij den Heer J. H. van ENGELEN te Avereest. De helft der kooppenningen kan, desverkiezende als 1e hypotheek op hetzelve gevestigd blijven.

Bron : Delpher.nl

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 24 Februarij 1858, 's morgens om 11 uren, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten en 8 dagen later den 3den Maart 1858, te zelfder ure en plaats publiek verkoopen:

Een HUIS, waarin vier vertrekken; in een van welke een nieuwe Bakkers-oven aanwezig is; in de andere wordt met succes een Winkel en een Slagterij uitgeoefend. Alsmede p.m. een morgen Gronds daarbij liggende. Alles staande en gelegen te Dedemsvaart, gemeente Avereest, naast de Christ. Afgescheiden Kerk.

De aanwijzing geschiedt door de bewonersche en medeeigenaresse de Wed. HAGEDOORN. Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

14 woningen en huis met geneverstokerij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag, den 15 Februarij 1858, des middags om 12 uur, ten huize van H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder tijd en plaats, publiek verkoopen :

Ruim 40 Bunder besneden Bovenveen, van uitmuntende qualiteit, gelegen aan de Dedemsvaart en wel aan de zoogenaamde Schutwijk. Aanwijzer de Heer J. H. DAMAN.

Alsmede uit de Hand te Koop :

Ruim 140 Bunder Ondergrond en klaar gemaakt Land met 14 Woonhuizen, waaronder een KAPITAAL HUIS met localiteit voor Geneverstokerij, welke vroeger met het succes is uitgeoefend.

3/4 der Kooppenningen kan op dit laatste als eerste Hypotheek gevestigd blijven.

Nadere informatiën zijn te bekomen bij voornoemden Notaris, alsmede bij den Heer J. H. van ENGELEN en bij den eigenaar den Heer J. H. DAMAN aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest.

Bron : Delpher.nl