Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met schuur en grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van Roijen, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 25 September 1858, des voormiddags te 11 ure, ten huize van den heer H. L. van dee VECHT te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis en Erf met Schuur en bijliggende Grond, gelegen aan de Zuidzijde van de Dedemsvaart in de Gemeente Avereest, belend ten Oosten J. D. K. WIETEN en ten Westen A. MORSINK, Kad. Sectie D. Nos. 475, 786, 787, groot 79 Roeden 60 Ellen, bewoond en gebruikt door de Wed. UTKER. Aanvaarding 1 November 1858.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl