Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

vee Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Dingsdag den 2 November 1858, des voormiddags te 11 ure, op het erf bewoond door JAN BOERS, boven Dorgelo's schut, aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Vijf dragtige en drie guste KOEIJEN, drie KALVEREN, een bruin RUINPAARD, zeven BIGGEN, een BOERENWAGBN, twee STORTKARREN, allerlei BOEREN- en MELKGEREEDSCHAPPEN, eene partij oude STEEN en PANNEN, eene BRANDSCHUIT circa honderd mud AARDAPPELS, en wat verder zal worden voorgebragt.

Bron : Delpher.nl

Boerenerve HET KRUIZINGA'S-SLAG

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Dingsdag den 2 November aanstaande, des middags te 12 ure, ten huize van HENDRIK KEUKEN, Kastelein aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder tijd en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

I. Een Kapitaal Boeren Erve : HET KRUIZINGA'S-SLAG, gelegen in de Markte van Rheze, aan de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, groot p.m. 29 Bunder; bestaande voor ongeveer de halfscheid in best gecultiveerd Groen- en Bouwland, en voor de wederhelft uit Heidegrond, zeer geschikt tot cultuur, met de daarop staande BEHUIZINGEN, HOOIBERGEN, SCHUREN, BAKHUIS en verdere Getimmerten en annexen TUIN, benevens het daarop nog aanwezige Bovenveen, belend ten Oosten de tezamenwijk met Mejufvrouw de Wed. en ERVEN R. VEENINGEN, ten Westen den Heer van der ELST, ten Zuiden de Vriesche dijk en ten Noorden de vaarts-geregtigheid, Kadastraal Sectie E Nos. 912, 913, 915 tot en met 922 en 1093.

II. Ongeveer 36 Bunders Ondergronden, met het daarop nog aanwezige Bovenveen, gelegen als voren, in de Markte van Stegeren, doorsneden met de vijf eerste dwarswijkjes in die Markte, bijzonder geschikt tot het aanleggen van grootere en kleinere Erven , Kadastraal Sectie D No. 790 , tot en met 799.

III. Een Kamp Bouwland, gelegen als voren, groot p.m. 60 Roeden, belend ten Oosten het volgend Perceel, ten Westen den mond der hoofdwijk, ten Zuiden het Perceel sub 2°. en ten Noorden de vaarts-geregtigheid, Kadastraal Sectie D Nos. 476, 775 en 776.

IV. Den blooten eigendom van twee Kampen BOUWLAND, vroeger in Erfpacht uitgegeven aan GEERT BARTELS BOTER en de Weduwe B. BEERNINK, thans in gebruik bij PIET van VEEN voor ƒ 10.35 jaarlijks, verschijnende 1 Mei van elk jaar, te zamen groot ongeveer 70 Roeden 40 Ellen, belend het vorig Perceel ten Westen, het volgend ten Oosten, het Perceel sub 1° ten Zuiden en de vaarts-geregtigheid ten Noorden, Kadastraal Sectie D Nos. 777, 778, 779, 781, 1590 en 1591.

V. Een Perceel Bouwland, gelegen als voren, belend ten Westen het vorig Perceel, ten Oosten ANDRIES MOSSINK, ten Zuiden het Perceel sub 2°. en ten Noorden de vaarts-geregtigheid, Kadastraal Sectie D No. 782, groot 1 Roede 40 Ellen, en 783, groot 45 Roeden.

VI. Een Perceel Bouwland. gelegen als voren aan de Noordzijde van de Dedemsvaart, met het daarop staande Houtgewas, belend ten Oosten den Heer van ROIJEN, ten Westen Mejufvrouw de Weduwe en ERVEN R. VEENINGEN, ten Zuiden de vaarts-geregtigheid en ten Noorden den heer B. PLOMP, Kadastiaal Sectie D No. 1570 en 1571, groot 1 Bunder 9 Roeden 30 Ellen.

De Goederen worden eerst in Perceelen en later in Massa's geveild. Het Huisperceel is te zien op den dag der inzate en vervolgens tot den dag des verkoops, iederen dag des morgens van 9 tot 12 uur. De aanwijzing geschiedt door H. KEUKEN te Dedemsvaart. Nadere informatien bij voornoemden Notaris en den Eigenaar Mr. M. L. TIJL te Hasselt.

Bron : Delpher.nl