Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Vehuur huis met schuurtje

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 6 Januarij 1859, des voormiddags te 11 ure, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, voor den tijd van drie jaren , PUBLIEK VERHUREN :

Een Huis met Schuurtje en Grond, staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk, Gemeente Avereest, zoo als dat thans in huur is bij de Wed. STRELMAN.

Nadere informatiën bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met erfpacht gronden

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 6 Januarij 1859, des morgens ten elf ure, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later, terzelfder uuren plaats publiek aan de meestbiedende verkoopen:

Een Huis met het regt ven erfpacht van eenigen grond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, kad. sectie D. No. 649 en 650 , groot 20 Roeden 10 Ellen , aan weerszijden belend door de eigendommen van den heer van SWINDEREN.

Nadere informatiën bij voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Bovenveen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 15 Januarij 1859, 's morgens om 10 uur, ten huize van den Kastelein H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later den 29 Januarij 1859, te zelfder uur en plaats publiek verkoopen :

1°. Circa 6 Bunders Bovenveen, gelegen aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, in de Markte Stegeren, Gemeente Avereest, en

2°. Ongeveer 70 Bunders Ondergrond, aaneengelegen als voren, zeer geschikt, om dadelijk in cultuur te worden gebragt, en verbonden met den hoofdweg, door een brug over de Dedemsvaart, welke aldaar zal geleed worden.

Aanwijzer JAKOB KRIKKE te Dedemsvaart. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1476

Note : Veen, bouw- en ondergrond Sectie D nr 1259 en 1168

Note : Twee huizen Sectie D nr 1170 en 1171

Note : Drie huizen Sectie D nr 1256, 1257 en 1258

Note : Huis met erf Sectie D nr 1167

Huis en erf met schapeschot

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 6 Januarij 1859, des voormiddags te 11 ure, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

1°. Een Huis en Erf met Schapeschot en verdere Getimmerten, met bijgelegen Weide en Bouwland en Boschgrond, gelegen ten Zuiden van Vredenburg en ten Noorden van den Vrieschen Dijk, in de gemeente Avereest, Kad. Sectie E. Nos. 688, 689, 1065 tot en met 1075, te zamen groot 17 Bunders 91 Roeden 10 Ellen. Te veilen in 14 perceelen.

2°. VEERTIEN Perceelen Veen- en Ondergrond, gelegen ten Zuiden van den Vrieschen Dijk en ten Noorden van de Ondersloot in de Gemeente Ambt Hardenberg, Kadaster Sectie K. Nos. 850 en 224, te zamen groot 39 Bunders 31 Roeden 30 Ellen.

Aanwijzer P. de JONG, Veenbaas aan de Dedemsvaart. Nadere informatien bij voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter inzage liggen, alsmede bij den Heer J. H. van ENGELEN J.H.z., te Avereest.

Bron : Delpher.nl