Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huur boerenplaats en verkoop hout

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 11 Januarij 1860, 's morgens om 11 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Jonkhr. G. R. G. van SWINDEREN, publiek verkoopen:

Verscheidene perceelen Elzen- en Berkenhout, geschikt tot duizendhout enz., staande op stam achter Moerheim, de Oostwijk en achter „de Boerderij" te Dedemsvaart.

En daarna publiek verhuren, voor 6 jaren :

Eene Boerenplaats, bestaande in HUIS met circa 4 bunders BOUW- en GROENLAND, gelegen aan de Oostwijk te Dedemsvaart, gedeeltelijk in gebruik geweest bij wijlen HARM VELDHUIS.

Aanvaarding 1 Mei 1860. Aanwijzer van 't hout en land: W. LOFF te Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1604

Drie boerenplaatsjes

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 28 December 1859, 's morgens om elf uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten en acht dagen later, den 4 Januarij 1860, ter zelfder ure, ten huize van P. BOTERMAN , aldaar publiek verkoopen,

Drie BOEREN PLAATSJES, nagelaten door wijlen LUGGER BASMAN, en gelegen onder Avereest, waarvan een in den Oosterhuls in huur is bij HARM SANTINK, en de twee andere in 't Anerveld in gebruik bij EGBERT BASMAN en de wed. D. BASMAN.

Aanwijzing geschiedt door de respective bewoners der huizen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1601

Note : 1) Het betreft hier in den Oosterhuis Sectie C nr 35a, 554 en 555

Note : 2) Het betreft hier in Achterveld een huis met regt van erfpacht en huurder Sectie E nr 724 en 725

Note : 3) Het betreft hier in Achterveld een huis Sectie E nr 1041 en 1042

Huis en erf met bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 4 Januarij 1860, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

De navolgende Goederen, alle gelegen in de Gemeente Avereest.

1°. Huis en Erf met 2 Woningen, waarin met goed succes eene BAKKERIJ wordt uitgeoefend, met daarbij gelegen Tuin, met den voorlangs loopenden weg en halve wijk, belend ten Oosten de Wed. BAKKER en H. STRIJKER, ten Westen het volgende Perceel. Dit perceel heeft, buiten den weg en halve wijk, eene grootte van circa 10 Roeden 59 Ellen.

2°. Een stukje Bouwland, groot circa 12 Roeden, zeergeschikt tot Huisplaats, belend ten Oosten het vorige perceel, ten Westen de Wed. J. BAKKER, met den weg en halve wijk, voor zoo verre tegen dit perceel gelegen.

3°. Een stuk Groenland, groot een Bunder, belend ten Westen door de Veeningshoofdwijk, met de halve wijk daartegen gelegen, belend ten Oosten HARM GOVERS en JAN KEEN PADDING, ten Zuiden Wed. MEINEN, ten Noorden Wed. VEENINGEN.

4°. Een stuk Bouwland, groot ongeveer 2 Bunder 32 Roeden, gelegen aan de Drentsche Wijk, belend ten Zuiden de Lange Jagt, ten Noorden de Wed. van der HEIDE en ten Oosten HARM ter BANEN, te veilen in 3 perceelen, te beginnen van het Zuiden.

Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

300 Vim rogge

- Posted in Verkoop by

De Notaris van DEDEM te Nieuwleusen, zal publiek verkoopen :

1°. ten verzoeke van der heer JUNIUS van HEMERT.

a. op Zaturdag den 23 Julij 1859, 's morgens om 10 uur op diens erve WILLEM'S HOEVE aan de Dedemsvaart, digt bij 't van ouds genaamd TEEKMANS SCHUT, 300 Vim Rogge, en

b. op Maandag den 25 Julij 1859, 's morgens om 10 uur op de LANGE JAGT aan de Dedemsvaart, 100 Vim Rogge.

2°. ten verzoeke van JAN KOSTER, op dezen zelfden dag, 's middags om 12 uur, op de KORTE JAGT aldaar, 60 Vim Rogge, en

Informatiën te bekomen bij den kastelein A. SCHRIJVER in de Ligtmis.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1551

Paarden, koeijen en pinkbeesten

- Posted in Verkoop by

De Notaris van DEDEM zal, op Maandag den 18 April 1859, 's morgens om 9 uur, op de Boerenplaats WILLEM'S HOEVE, digt bij Teekmanschut aan de Dedemsvaart, onder Avereest, publiek verkoopen:

2 Zwarte PAARDEN en 1 span Bruine, 26 MELKKOEIJEN, 10 PINKBEESTEN, 2 STIEREN, 2 MOTTEN met BIGGEN en 1 Gust VARKEN, 1 DEKWAGEN, 4 BOERENWAGENS, 4 PLOEGEN, 2 EGGEN, voorts Bouw- en Melkgereedschappen enz.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1522

Huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 30 Maart 1859, 's morgens om 10 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van DE ERVEN JOHs. BAKKER, publiek verkoopen :

1°. Een Huis, waarin 2 Woningen, benevens circa 1/2 Bunder daarachter liggend Bouwland, aan de Kruizinga's Wijk te Dedemtvaart; en.

2°. Een stuk Bouwland, gelegen achter 't Huis van Schipper Hk. STRIJKER aldaar.

Aanwijzer F. BOTERMAN.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1516

Note : 1) Het betreft hier Sectie D nr 1144 en 1641

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 1846, 1847 en 1848

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal ep Woensdag den 30 Maart 1850, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. G. DORGELO, voor den tijd van 3 jaren publiek Verhuren :

Een Huis en Erf met bijbehoorend Land, staande en gelegen in de nabijheid der R. Cath. Kerk aan de Kruizinga's Wijk te Dedemsvaart; in 't huis werd met succes een Bakkerij en Winkel uitgeoefend.

En alsdan tevens doen inzetten en 8 dagen later publiek Verkoopen:

2 Morgen Bouwland, gelegen aan den Zuidkant der Dedemsvaart, tegenover het huis van den Heer Ad BERENDS.

Bron : Delpher.nl

Akte : deze veiling heeft geen doorgang gehad !

Note : Het betreft hier Sectie D nr 324d en gedeelte 528

Twee huizen met ovenhuisje en land

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag a.s. den 31 Januarij 1859, 's morgens om 10 uur, ten huize van HENDRIK VISSCHER te Avereest, publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met eenig Land, laatst bewoond door en in gebruik geweest bij wijlen de wed. DE JONGE, alsmede een Huis en Erf met Ovenhuisje en Land, thans in huur bij den Bezemmaker Ad. de JONGE; alles staande en naast elkander gelegen tusschen sluis No. 4 en 5 aan de Dedemsvaart onder Avereest, en nagelaten door wijlen Bd. de JONGE en vrouw. Staande het eerste Perceel op ƒ 1050 en het laatstgemelde op ƒ 1150.

Aanwijzer Ad. de JONGE gemeld. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1473

Note : Het betreft hier Sectie B nr 422, 423, 699 en 700

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 29 Januarij 1859, 's morgens om 11 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later den 12 Februarij 1859 terzelfder ure en plaats publiek verkoopen :

Circa 20 Bunders Bouw- Gras- en Veldgrond, gelegen van de Vaart langs den Noordkant van den Nieuwendijk tot aan den Haarweg onder Avereest.

Aanwijzer J. NAARDING Jr. te Avereest. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1484

Note : Het betreft hier percelen in Sectie A :

Boerenplaatsje

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 3 Februarij 1559, des middags te 12 ure, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten, en 14, dagen later, te zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Boerenplaatsje, bestaande in Huis en Erf met eenig Land, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, bewoond door HARM TER BANEN, kad. Sectie D, Nos. 1620, 1621, 1622 en 1623, groot 2 bunder 29 roeden 60 ellen.

Aanwijzer HARM ter BANEN voornoemd. Nadere informatien bij voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl