Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huur boerenplaats en verkoop hout

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 11 Januarij 1860, 's morgens om 11 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Jonkhr. G. R. G. van SWINDEREN, publiek verkoopen:

Verscheidene perceelen Elzen- en Berkenhout, geschikt tot duizendhout enz., staande op stam achter Moerheim, de Oostwijk en achter „de Boerderij" te Dedemsvaart.

En daarna publiek verhuren, voor 6 jaren :

Eene Boerenplaats, bestaande in HUIS met circa 4 bunders BOUW- en GROENLAND, gelegen aan de Oostwijk te Dedemsvaart, gedeeltelijk in gebruik geweest bij wijlen HARM VELDHUIS.

Aanvaarding 1 Mei 1860. Aanwijzer van 't hout en land: W. LOFF te Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1604

Drie boerenplaatsjes

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 28 December 1859, 's morgens om elf uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten en acht dagen later, den 4 Januarij 1860, ter zelfder ure, ten huize van P. BOTERMAN , aldaar publiek verkoopen,

Drie BOEREN PLAATSJES, nagelaten door wijlen LUGGER BASMAN, en gelegen onder Avereest, waarvan een in den Oosterhuls in huur is bij HARM SANTINK, en de twee andere in 't Anerveld in gebruik bij EGBERT BASMAN en de wed. D. BASMAN.

Aanwijzing geschiedt door de respective bewoners der huizen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1601

Note : 1) Het betreft hier in den Oosterhuis Sectie C nr 35a, 554 en 555

Note : 2) Het betreft hier in Achterveld een huis met regt van erfpacht en huurder Sectie E nr 724 en 725

Note : 3) Het betreft hier in Achterveld een huis Sectie E nr 1041 en 1042

Huis en erf met bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 4 Januarij 1860, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

De navolgende Goederen, alle gelegen in de Gemeente Avereest.

1°. Huis en Erf met 2 Woningen, waarin met goed succes eene BAKKERIJ wordt uitgeoefend, met daarbij gelegen Tuin, met den voorlangs loopenden weg en halve wijk, belend ten Oosten de Wed. BAKKER en H. STRIJKER, ten Westen het volgende Perceel. Dit perceel heeft, buiten den weg en halve wijk, eene grootte van circa 10 Roeden 59 Ellen.

2°. Een stukje Bouwland, groot circa 12 Roeden, zeergeschikt tot Huisplaats, belend ten Oosten het vorige perceel, ten Westen de Wed. J. BAKKER, met den weg en halve wijk, voor zoo verre tegen dit perceel gelegen.

3°. Een stuk Groenland, groot een Bunder, belend ten Westen door de Veeningshoofdwijk, met de halve wijk daartegen gelegen, belend ten Oosten HARM GOVERS en JAN KEEN PADDING, ten Zuiden Wed. MEINEN, ten Noorden Wed. VEENINGEN.

4°. Een stuk Bouwland, groot ongeveer 2 Bunder 32 Roeden, gelegen aan de Drentsche Wijk, belend ten Zuiden de Lange Jagt, ten Noorden de Wed. van der HEIDE en ten Oosten HARM ter BANEN, te veilen in 3 perceelen, te beginnen van het Zuiden.

Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl