Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Akkermaalshout

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 29 December 1860 's morgens om 11 uur , ten huize van den heer J. NAARDING Sr, te Avereest, publiek verkoopen:

Verscheidene Perceelen Eiken-, Berken en Elzen Akkermaalshout, eenige zware Populieren en circa 500 gehouwen Dennen, alles op den Huizing en den Westerbuis, digt bij den Straatweg en de Huizinger Wijk te Avereest.

De aanwijzing geschiedt door de eigenaren R. en J. A. HUIZING, J. NAARDING Sr. en J. L. WESTERHUIS te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Huizen met woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H, van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 29 December 1860, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, des middags te 12 uren, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

a. Twee Huizen en Erven, met BOUWLAND in het Oosterhuizerveld , Gemeente Avereest, Kad. Sectie C. Nos. 201, 302, 203, 559, 584, 711 en 712 geheel en 708 gedeeltelijk, te zamen groot circa 2 Bunders 80 Roe.

b. De Opstal van een HUIS , waarin twee WONINGEN met het Regt van Erfpacht van den Ondergrond en eenigen daarbij gelegen GROND, gelegen op den Pol , Gemeente Avereest, Kad. Sectie C. Nos. 347 , 348 en 782, t.e zamen groot 1 Bunder 26 Roe 90 Ellen.

c. De onverdeelde helft in een perceel VEENGROND in de Gemeente Zuidwolde , aldaar Kad. bekend Sectie E.No. 103, geheel groot 2 Bunder 79 Roe 50 Ellen.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.H.z. te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Verscheidene bunders bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 5 December 1860 , 'savonds om 5 uur , ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart , ten verzoeke van den Heer G. R. G. Jonkheer van SWINDEREN, doen inzetten en 14 dagen later den 19 December 1860, te zelfder ure en plaals publiek verkoopen:

Verscheidene Bunders Bovenveen, gelegen achter de Oostwijk in Arriën, onder Avereest en in „de Driehoek" onder Ambt Ommen , en behoorende tot de Veenderijen te Dedemsvaart.

Nadere informatiën te bekomen bij den Notaris en bij W. LOFF te Dedemsvaart die de aanwijzing doet.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1710

3 huizen met erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 24 November 1860, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder tijd en plaats, publiek verkoopen :

1°. Een Huis en Erf, met circa 6½ Bunder uitmuntend Weide- en Bouwland, staande en gelegen aan de Kruizinga'swijk in de Gemeente Avereest, naast J. F. van GIESEL en J. H. DAMAN.

2°. Den blooten eigendom van circa drie Bunder Bouwland, mede aldaar gelegen, in erfpacht bij van GIESEL en W. de LANGE.

3°. Een Huis en Erf met ongeveer 2 Bunder Bouwland en 5½ Bunder Veengrond, aan de Oostwijk , naast de eigendommen van Jhr. van SWINDEREN, en

4°. Een Huis en Erf met eenigen Grond aan de Noordzijde der Dedemsvaart, nabij de bogt boven het zoogenaamde Dorgelo's Schut, en bewoond door P. ARENDS.

Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter visie liggen, en bij den Heer van ENGELEN aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Huis met erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 3 October 1860, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten , en 14 dagen later , ter zelfder tijd en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis met het regt van Erfpacht van eenigen Grond, staande en gelegen in Noordelijk Stegeren , gemeente Avereest, Kad. Sectie D. Nos. 483 en 770, te zamen groot 90 R. 40 E.

Informatiën te bekomen bij genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met achterligende grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 13 Junij 1860, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, den 27 Junij 1860, ter zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

1°. Een kapitaal Huis, geschikt tot uitoefening van eenige affaire, met achterliggende 45 roeden Bouwland, en

2°. Een perceel Grond, groot circa 45 roeden, daar naast liggende, zeer geschikt voor eene huisplaats ; alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk te Dedemsvaart, gemeente Avereest, thans in gebruik bij ALBERTUS KOEHORST, die aanwijzing doet.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1671

Note : ten verzoeke van Frederik Janssen, onderwijzer der minderjarige

Note : 1) Het betreft hier Sectie C nr 352, 388, 661 en 685

Note : 2) Het betreft hier Sectie C nr 662, 686, 322 en 685

Boeldag

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 23 April 1860, 's morgens om 9 uur, ten huize en ten verzoeke vau ROELOF HUIZING te Avereest, overgaan tot den publieken verkoop van:

4 zwarte Merriepaarden , waaronder een span van 4 en 5 jaar; 17 dragtige- en melkgevenda Koeijen; 5 Pinken; 2 Kalveren; 2 Motten met Biggen; 1 Huifwagen; 2 beslagen Wagens; 1 Dorschmachine ; 1 Ploeg; Egge en verder Bouw- en Melkgereedschap; eene partij Hooi; voorts eenige Huismeubelen en wat wijders ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1657

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 16 April 1860, des voormiddags te 9 uren, ten huize van den Heer L. BUNNINKMEIJER te Avereest, publiek verkoopen :

Eenen zeer netten en goed geconserveerden INBOEDEL, bestaande in : Tafels, Stoelen , Kisten, Kasten, Ledikanten, Spiegels, Schilderijen, Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk, Lampen, Linnen en Tafelgoed, eenige Kruidenierswaren, en hetgeen verder zal worden voorgebragt.

Te bezien des Zaturdags te voren van des morgens 9-12 en van des middags 2-4 uren. ZEGT HET VERDER.

Bron : Delpher.nl

Kapitaal winkelhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 17 Maart 1860, des middags te 12 uren ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, terzelfder tijd en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

1°. Een Kapitaal Winkelhuis en Where , met Tuin en ruime Schuur, staande en gelegen nabij de R. C. Kerk, aan de Hoofd- of Kruizingn's Wijk, Gemeente Avereest, Kad. Sectie D. Nos. 670 en 671 ,te zamen negentien roeden zeven en twintig ellen. Zijnde in het Huis onderscheidene Kamers, Keuken , Kelder , Zolder en verdere Gemakken , en gedurende 16 achtereenvolgende jaren een zeer beklante WINKEL-AFFAIRE uitgeoefend.

2°. Een stuk Land , gelegen en grenzende aan de Dedemsvaart en den weg bij de sluis nabij den Heer PLOMP, in de Gemeente Avereest; Kadaster Sectie D. No. 1433, groot 1 bunder 8 roeden. Dit perceel is bijzonder beschikt en gelegen tot het aanbouwen van huizen , en zal in perceelen worden geveild.

Nadere informatien te bekomen bij dan Heer L. BUNNINKMEIJER te Avereest en ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Note : Leo Brenninkmeijer

Twee huizen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 14 Maart 1860, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer Hm. van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

1°. Een Huis en Erf met Grond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart boven Dorgelo's Schut, ten noorden van de Vaart, bewoond door J. H. POL, Kad. bekend Gemeente Avereest, Sectie E. Nos. 639 en 640 , groot 51 Roe 50 El.

2°. Een Huis , met het regt van Opstal van eenigen Grond, staande en. gelegen in het Rhezerbovenveen, Gemeente Avereest, Kad. Sectie E. Nos. 895 en 624, groot 20 Roe 10 El.

Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl