Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Kapitaal winkelhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 17 Maart 1860, des middags te 12 uren ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, terzelfder tijd en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

1°. Een Kapitaal Winkelhuis en Where , met Tuin en ruime Schuur, staande en gelegen nabij de R. C. Kerk, aan de Hoofd- of Kruizingn's Wijk, Gemeente Avereest, Kad. Sectie D. Nos. 670 en 671 ,te zamen negentien roeden zeven en twintig ellen. Zijnde in het Huis onderscheidene Kamers, Keuken , Kelder , Zolder en verdere Gemakken , en gedurende 16 achtereenvolgende jaren een zeer beklante WINKEL-AFFAIRE uitgeoefend.

2°. Een stuk Land , gelegen en grenzende aan de Dedemsvaart en den weg bij de sluis nabij den Heer PLOMP, in de Gemeente Avereest; Kadaster Sectie D. No. 1433, groot 1 bunder 8 roeden. Dit perceel is bijzonder beschikt en gelegen tot het aanbouwen van huizen , en zal in perceelen worden geveild.

Nadere informatien te bekomen bij dan Heer L. BUNNINKMEIJER te Avereest en ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Note : Leo Brenninkmeijer

Twee huizen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 14 Maart 1860, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer Hm. van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

1°. Een Huis en Erf met Grond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart boven Dorgelo's Schut, ten noorden van de Vaart, bewoond door J. H. POL, Kad. bekend Gemeente Avereest, Sectie E. Nos. 639 en 640 , groot 51 Roe 50 El.

2°. Een Huis , met het regt van Opstal van eenigen Grond, staande en. gelegen in het Rhezerbovenveen, Gemeente Avereest, Kad. Sectie E. Nos. 895 en 624, groot 20 Roe 10 El.

Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl