Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Akkermaalshout

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 29 December 1860 's morgens om 11 uur , ten huize van den heer J. NAARDING Sr, te Avereest, publiek verkoopen:

Verscheidene Perceelen Eiken-, Berken en Elzen Akkermaalshout, eenige zware Populieren en circa 500 gehouwen Dennen, alles op den Huizing en den Westerbuis, digt bij den Straatweg en de Huizinger Wijk te Avereest.

De aanwijzing geschiedt door de eigenaren R. en J. A. HUIZING, J. NAARDING Sr. en J. L. WESTERHUIS te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Huizen met woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H, van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 29 December 1860, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, des middags te 12 uren, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

a. Twee Huizen en Erven, met BOUWLAND in het Oosterhuizerveld , Gemeente Avereest, Kad. Sectie C. Nos. 201, 302, 203, 559, 584, 711 en 712 geheel en 708 gedeeltelijk, te zamen groot circa 2 Bunders 80 Roe.

b. De Opstal van een HUIS , waarin twee WONINGEN met het Regt van Erfpacht van den Ondergrond en eenigen daarbij gelegen GROND, gelegen op den Pol , Gemeente Avereest, Kad. Sectie C. Nos. 347 , 348 en 782, t.e zamen groot 1 Bunder 26 Roe 90 Ellen.

c. De onverdeelde helft in een perceel VEENGROND in de Gemeente Zuidwolde , aldaar Kad. bekend Sectie E.No. 103, geheel groot 2 Bunder 79 Roe 50 Ellen.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.H.z. te Avereest.

Bron : Delpher.nl