Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 21 December 1861, des middags te 12 uren, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later publiek Verkoopen;

Een Huis en Erf, met circa 1 bunder Groen- en Bouwland , gelegen aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, belend STEENBERGEN en BOOI, kad. Sectie D Nos. 2211 en 2562.

Nadere informatien bij den heer B. BEERENDS Jr. te Avereest en bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Maatakkers boekweitveld

- Posted in pacht by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 16 December 1861, 's morgens om 11 uur, ten huize van Wr. ten KATE, bij de Balkbrug te Avereest , publiek verpachten :

Ruim 200 Maatakkers best Boekweitveld, ge|egen in 't Katinger Veld, aan den Noordkant der Vaart, aan den scheid van 't Oost Huizinger Veld onder Avereest.

De aanwijzing geschiedt 's Vrijdags en 's Zaturdags 's morgens voor de verpachting door JAN DE LANGE aan de Steenenbrug op het terrein.

Bron : Delpher.nl

Kapitaal huis met schuur

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag 7 December 1861, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

1°. Een Kapitaal Huis met Schuur, Stalling-, Hooiberg en 12 Bunder uitmuntend BOUW- en Groen-land , gelegen op het beste gedeelte van de Dedemsvaart, aan den Straatweg op Zwolle en Meppel.

2°. Een Boerenerf met circa 11 Bunder best Bouw- en Groenlacad , in de Marke van Rheeze aan de Dedemsvaart, mede aan voornoemden Straatweg , belend H. KEUKEN en A. VREDENBURG.

3°. Een Huis en Erf, met circa 1 Bunder Groen- en Bouwland, aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, belend STEENBERGEN en BOOI.

Nadere informatiën zijn te bekomen bij de Heeren A. en B. BEERENDS, Verveeners te Avereest, en bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Bouwland met huisjes

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest , zal op Woensdag den 27 November 1861, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. en Kinderen W. van DER GRAAF doen inzetten en 14 dagen later, den 11 December 1861, te zelfder ure en plaats publiek verkoopen:

Eene Streek BOUW- en VEENGROND met het daarop staande HUISJES, gelegen aan de zuidzijde der Vaart, tusschen de Eigendommen van den heer van ROIJEN en KOENDERT HARTMAN onder Avereest, groot 11. 85. 10 bund; kad. Sectie D No. 198a, 2386 en 2385.

Bron : Delpher.nl

Verkoop bij Executie

- Posted in Inboedel by

De ondergeteekende, Deurwaarder bij het Provinciaal Geregtshof in Overijssel, wonende te Zwolle, zal op Dingsdag den twee en twintigsten October 1861 , des morgens te tien uren, vóór of in het huis gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, staande naast het logement van den Heer SCHUTTEROP aldaar, overgaan tot den publieken verkoop van de ten laste van den Heer

Hugo Albertus Steenmeijer,

gepensioneerd Kapitein van het Oost Indisch leger, in executoriaal beslag genomen Roerende Goederen, bestaande in diverse Mahoniehouten en andere MEUBELS, twee elegante SPIEGELS, twee moderne KAGCHELS, eenige nog te veld staande AARDAPPELEN en verdere VRUCHTEN, en al hetgeen verder zal worden voorgebragt.

Zwolle, den 17 October 1861. D. van den BERG, Deurw.

Bron : Delpher.nl

Weiland en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. C. W. DEDEM en van der BIESEN, zullen op Woensdag den 11 September 1861, 'smorgens om 11 uur, ten huize van SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart, doen Inzetten en drie weken later, den 2 Oclober 1861, ter zelfder ure en plaats, Publiek Verkoopen, ten verzoeke van den Heer JAN AARSEN en Kinderen:

1°. Twee Kampen Wei- en een Kamp Bouwland in het Huizingerveld, onder Avereest, kad. Sectie B. Nos. 786, groot 1.14.10 Bunder; 787, groot 1.45.60 Bunder er, 788 , gedeeltelijk ad 80.30 Roed.

2°. Den opstal van een Huis met het Regt van erfpacht op den daarbij behoorenden en bijliggenden Grond, staande en gelegen aan de Noordzijde der Vaart beneden de Balkbrug, onder Avereest, Sectie B. Nos. 352, groot 1 Roede en 353, groot 34.30 Roed.

Bron : Delpher.nl

Logeabel HEERENHUIS met tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 26 Augustus 1861, 's middags om 12 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen later, den 2 September 1861 , ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Een zeer Logeabel HEERENHUIS, geschikt voor Zomer- en Winterverblijf, staande aan den straatweg langs de Dedemsvaart, op de Pol onder Avereest, bevattende 5 Beneden en 2 Bovenkamers, ruime Keuken en Kelder; met Schuur en Stalling voor Paarden en Beesten, benevens grooten Tuin en een stukje Weiland.

Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Grasverpachtingen

- Posted in pacht by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 22 Junij 1861, des voormiddags te 11 uren, ten huize van AREND van VEEN te Avereest, publiek verpachten :

Onderscheidene perecelen Hooiland, gelegen tusschen de Langewijk en Sponturfwijk, te Avereest, belend G. JAGER en DAMAN.

Aanwijzer H. BERENDS te Avereest. Zegt het verder.

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal publiek verpachten: Om te hooijen :

1°. Op Zaturdag den 22 Junij 1861, 's morgens om 11 uur, ten huize van den Logementhouder J. NAARDING Sr. te Avereest, ten verzoeke van R. HUIZING : Eenige perecelen Grasgewas , gelegen aan de Noordzijde der Vaart, tusschen sluis 4 en 5 bij KREUZEN te Avereest.

Aanwijzer J. HEIJNINK of KREUZEN aldaar.

2° Op Woensdag den 26 Junij 1861, 's namiddaas om 2 uur, ten huize van de Wed. STEENBERGEN te Dedemsvaart, ten verzoeke van F. L. STEENBERGEN: Verscheidene perecelen Grasgewas tusschen de Hoofdvaart en Kruizinga's wijk aldaar.

Aanwijzing's morgens vóór de verpachting door den Eigenaar.

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen, en Avereest, zal publiek verpachten om te hooijen:

1°. Op Zaturdag den 22 Junij 1861, 's morgens om 11 uur ten huize van J. NAARDING Sr. te Avereest, ten verzoeke van R. HUIZING eenige perecelen op stam staand GRASGEWASSEN, gelegen aan de noordzijde der vaart tusschen sluis 4 en 5 bij KREUZEN te Avereest, die de aanwijzing doet, en

2°. Op Woensdag den 26 Junij 1861, 's namiddags om 2 uur ten huize van de Wed. STEENBERGEN te Dedemsvaart, ten verzoeke van F. L. STEENBERGEN Verscheidene Perecelen tusschen de Hoofdvaart en Kruizinga's Wijk te Dedemsvaart; waarvan aanwijzing wordt gedaan 's morgens vóór de verpachting door den eigenaar.

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest , zal op Maandag den 24 Junij 1861 's morgens om 11 uur, ten verzoeke en in de Tabaksschuur van den Heer mr. G. C. Jonkhr. JUNIUS van HEMERT te Avereest, publiek verpachten :

Eenige Perecelen GRASGEWAS, staande op stam op het land, gelegen achter Sluis No. 4 en naast de tabaksschuur te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 1 Mei 1861 des namiddags te één ure ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart doen inzetten en acht dagen later ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen :

Een Huis en Erf met drie Woningen, staande en gelegen in de Markte Arriën, gemeente Avereest, aan de lange of Kruisinga's wijk in de nabijheid der R. C. Kerk, waarin sedert jaren Winkel en Bakkerij is uitgeoefend, en het laatst bewoond door de Wed. G. DORGELO. Kadastraal bekend Sectie D No. 953, groot 5.40 en No. 954 groot 27.50. Dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Note : ten verzoeke van Hilligje Wessels Noordhuis weduwe van Gerrit Dorgelo

Note : is twee jaar geleden ook al eens te koop aangeboden !

Bouw stenen schutsluis

- Posted in aanbesteding by

Op Vrijdag den 19 April 1861 , des middags te 12 uren, zal, onder nadere approbatie van HH. Gedeputeerde Staten van Overijssel, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Overijssel, aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Zwolle worden AANBESTEED :

Het bouwen van een steenen Schutsluis in het Huizingerveld aan de Dedemsvaart, benevens het graven van een Hulpkanaal, het verplaatsen der Sluiswachterswoning en het uitbreken der bestaande houten Schutsluis.

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, volgens de bepalingen van art. 16 van het bestek. Het bestek zal ter lezing liggen te Zwolle aan het gebouw van het provinciaal bestuur, en verder op alle plaatsen in deze provincie waar zulks gebruikelijk is. Nadere informatien kunnen worden verkregen bij den Hoofd-Ingenieur N. J. van LEE te Zwolle, den Aspirant Ingenienr P. LOKE te Kampen en den Hoofd-Opzigter BREUKEL te Avereest. Aanwijzing zal geschieden Vrijdag de besteding voorafgaande des middags te 12 uren. Zwolle, den 30 Maarl 1861. De Commissaris des Konings in de provincie Overijssel, C. BACKER.

Zwolle 10 april. Heden had alhier de aanbesteding plaats van het bouwen van eene steenen schutsluis in het Huizingerveld aan de Dedemsvaart, benevens het graven van een hulpkanaal, het verplaatsen der sluiswachterswoning en het uitbreken der bestaande houten schutsluis. De laagste inschrijver was B. A. Wiegerink, te Groenlo, voor ƒ21.747, aan wien het werk is gegund.

Bron : Delpher.nl

Note : Het betreft hier het schut in het Huizingerveld oftewel sluis 4, ook wel Teekman's schut genoemd.