Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met drie woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 26 Januarij 1861, des voormiddags te 10 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest doen Inzetten en vier weken later, ter zelfder uur en plaats, Publiek Verkoopen :

1°. Een Huis met drie Woningen en eenigen Grond , gelegen in de Gemeente Avereest, Sectie D, No. 588 en 589, te zamen 7 Roe, 50 El, toebehoorende aan den Heer Bd. BEERENDS, te veilen in 2 Perceelen.

2°. Het regt van Erfpacht en Opstal van een stuk Grond, en de Opstal van een Huis en Schuurtje en hetgeen zich verder op den Grond bevindt, staande en gelegen aan de Kruisingaswijk in de Gemeente Avereest, Sectie D, No. 1028, groot 3 Roeden; toebehoorende aan A. J. RONDSMA.

Nadere informatiën bij voornoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz, te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Note : 2) Het betreft hier Andries Jan Rondeman

Huis, weiland en veengrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 12 Januarij 1861, des morgens om 10 uur, ten huize van H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. J. van MUNSTER en Kinderen doen inzetten en op nader te bepalen tijd en plaats publiek verkoopen :

Een Huis met circa 5 Bunders 87 Roeden 30 Ellen Bouw- en Weideland en Veengrond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart tegen over den Heer BONNE BERENDS.

Nadere informatiën te bekomen bij genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz, te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Note : Het betreft hier o.a. Sectie D nr 300

Verpachting provinciale eigendommen

- Posted in pacht by

De GEDEPUTEERDE STATEN van de provincie OVERIJSSEL, doen te weten: dat op Vrijdag den 25 Januarij eerstkomende , des middags te 12 uren, in een der lokalen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij inzate en opbod, de Openbare Verpachting voor den tijd van zes jaren, ingaande den 1 Mei 1861, zal plaats hebben van de volgende provinciale Eigendommen, gelegen aan de Dedemsvaart en derzelver Zijtakken.

1°. Een Huis, Hooiberg en daarbij behoorende Landerijen, gelegen in den Hulst bij de Sluis No. 3 op de Dedemsvaart, in de gemeenten Nieuwleusen te Staphorst, benevens het Bruggeld der aldaar gelegene brug, thans in huur bij JAN REMMELTS van de GASTE.

2°. Een Huis, Hooiberg en bet daarbij gelegene Land, in de gemeente Avereest bij de Sluis No. 4 op de Dedemsvaart, thans in huur bij HERMANNUS JANSEN.

3°. Een Huis en Grond, gelegen bij Sluis No. 6 in Rheeze, in de gemeente Avereest, benevens het genot van het Bruggeld van de ophaalbrug over de Lange wijk , thans in huur bij JOHANNES HENDRIKUS SCHEURER.

4°. Een Huis, Schuur en daarbij gelegen Land, bij de Sluis No. 7 op de Dedemsvaart te Heemse , gemeente Ambt Hardenberg, thans in huur bij JAN DE LANGE.

5°. Een Huis met een Vier roedenberg en het daarbij behoorend Land, bij Terwee of de Boekweitenbrug in de gemeente Zwollerkerspel, benevens het aldaar geheven wordende Bruggeld en het gebruik vnn den Noord- en Zuidwal, thans in huur bij AREND ter WEE.

6°. Het Bruggeld, geheven wordende van de brug voor den Ommerdijk in de gemeente Nieuwleusen, thans in huur bij GERRIT BOVERHOF.

7°. Een Huis met Hooiberg, gelegen bij de Koeriersbrug , ophaalbrug No. 5 in het Oosteind van de Hulst, gemeente Nieuwleusen, benevens het Bruggeld dat aan die brug geheven wordt en het genot van een gedeelte der Zuidelijke Vaartswallen ten Oosten en Westen der brug , thans in huur bij KOOB KRUL.

Een en ander onder de verpligting van de bij de perceelen gelegene sluizen en bruggen te bedienen. De voorwaarden van verpachting en de omschrijving der perceelen liggen ter lezing aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij van der MOLEN aan de Markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de HERDERIN te Hasselt, in de Herberg de LICHTMIS en bij AP aan de Dedemsvaart, terwijl de Hoofdopzigter dier Vaart, S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt.

Zwolle , den 19 December 1860. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter. G. C. JUNIUS van HEMERT, l. G.

Bron : Delpher.nl