Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bouw stenen schutsluis

- Posted in aanbesteding by

Op Vrijdag den 19 April 1861 , des middags te 12 uren, zal, onder nadere approbatie van HH. Gedeputeerde Staten van Overijssel, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Overijssel, aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Zwolle worden AANBESTEED :

Het bouwen van een steenen Schutsluis in het Huizingerveld aan de Dedemsvaart, benevens het graven van een Hulpkanaal, het verplaatsen der Sluiswachterswoning en het uitbreken der bestaande houten Schutsluis.

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, volgens de bepalingen van art. 16 van het bestek. Het bestek zal ter lezing liggen te Zwolle aan het gebouw van het provinciaal bestuur, en verder op alle plaatsen in deze provincie waar zulks gebruikelijk is. Nadere informatien kunnen worden verkregen bij den Hoofd-Ingenieur N. J. van LEE te Zwolle, den Aspirant Ingenienr P. LOKE te Kampen en den Hoofd-Opzigter BREUKEL te Avereest. Aanwijzing zal geschieden Vrijdag de besteding voorafgaande des middags te 12 uren. Zwolle, den 30 Maarl 1861. De Commissaris des Konings in de provincie Overijssel, C. BACKER.

Zwolle 10 april. Heden had alhier de aanbesteding plaats van het bouwen van eene steenen schutsluis in het Huizingerveld aan de Dedemsvaart, benevens het graven van een hulpkanaal, het verplaatsen der sluiswachterswoning en het uitbreken der bestaande houten schutsluis. De laagste inschrijver was B. A. Wiegerink, te Groenlo, voor ƒ21.747, aan wien het werk is gegund.

Bron : Delpher.nl

Note : Het betreft hier het schut in het Huizingerveld oftewel sluis 4, ook wel Teekman's schut genoemd.

Huis met beklante Winkelaffaire

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 14 Maart 1861 , des voormiddags te 11 uren, ten huize van deu Heer W. ten KATE te Avereest, publiek verkoopen:

Een Huis , waarin eene Beklante Winkelaffaire wordt uitgeoefend, met Tuin en eenig Bouwland, gelegen aan het Schut bij Aarssen aan den Grindweg in Avereest, bewoond door en in gebruik bij de Weduwe A. J. van Beek, tezamen groot 55 Roe 80 El. Te Veilen in 2 Perceelen, staande op ƒ 950 en ƒ 150.

Nadere Tnformatiën bij voornoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Huis en Where aan de Kalkwijk

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 13 Maart 1861, des voormiddags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest publiek verkoopen:

Een Huis en Where met Bouwland, gelegen aan de Kalkwijk te Dedemsvaart, belend den Heer DEEL ter eenre, en WITHAAR ter andere zijde, Kad. Sectie D., No. 1900, groot 6 Roe 10 El; bewoond door den eigenaar J. NIESTEN.

Nadere Tnformatiën ten Kantore van voornoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Adres : Wijk F nr. 11