Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verhuring twee BOERDERIJEN

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. VAN DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens, op Woensdag den 31 December 1862. 's morgens om 11 uur. ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer G. R. G. Jonkh. VAN SWINDEREN, voor den tijd van 10 jaren, publiek te verhuren:

Twee BOERENPLAATSEN of BOERDERIJEN, gelegen te Dedemsvaart onder Avereest, waarvan de eene bestaat uit een HUIS en ERF aan de Hoofdvaart, met 23 Bunders daarbij- en achter en op de Dwarsslagen liggend gecultiveerd Land; en de andere uit een HUIS en ERF. met circa 12 Bunders gecultiveerd Land op de Dwarsslagen. Te aanvaarden 1 Mei 1863.

Nadere informatiën te bekomen bij den Heer E. F. MEIJERINGH en W. LOFF te Dedemsvaart en ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Boeren Erve en Keuterij

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Avereest is voornemens, op Woensdag 24 December 1862, des voormiddags te elf uren, ten huize van W. ten CATE te Avereest, te doen inzetten , en 14 dagen later finaal te verkoopen :

Een Boeren Erve en Keuterij, in huur en gebruik bij JAN WITTEN en bij HENDRIK VOGELZANG, met ruim 12 bunders gecultiveerden grond en 225 bunders Heideveld , alles gelegen in het Westhuizingerveld , van af den straatweg naar de Wijk tot ongeveer aan de Dedemsvaart, te veilen in 30 perceelen , zooals op het terrein is uitgebaakt , en waarvan de Kaart en Teekening voorhanden is bij W. ten CATE te Avereest, terwijl aanwijzing zal worden gedaan door de huurders.

Informatiën te bekomen bij den Notaris en bij den Notaris van ROIJEN te Zwolle, en bij den Heer J. ten CATE te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 61

Note : Ten verzoeke van ...

Note : Sectie I nr 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297 en 289

Note : Sectie I nr 285, 286,287 en 288

Verhuur Groote Boerderij

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 12 November 1862, 'smiddags om 12 uren, ten huize van den Logementhouder F. BOTERMAN te Dedemsvaart, gemeente Avereest, ten verzoeke van den Heer G. R. G. Jonkheer van SWINDEREN, voor den tijd van tien jaren publiek verhuren:

Eene Boerderij, bestaande in ruime behuizinge, met grooten Kelder voor Kaasmakerij en Melkerij, nevenstaande Schuren, Hooibergen, verdere Getimmerten enz., benevens ruim 54 bunders Bouw-, Wei- en Hooiland, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, digt bij de Herv. kerk.

Aanwijzer JAN MEESTERS op de Boerderij. Aanvaarding 1 Mei 1863, en nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met regt van opstal

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 12 November 1862, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer van der VECHT aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

Een Huis met het regt van opstal op den Ondergrond, benevens het regt van erfpacht op den daarbij gelegen Grond, alles staande en gelegen in het Rheezer bovenveen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, kad. sectie L. No. 1347, Bouwland, groot 21 roe 90 el, toebehoorende aan SIPPE KUIK.

Informatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Opstal Huis

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag den 1 October 1862 's namiddags om 2 uur, ten huize van den Logementhouder NAARDING te Avereest doen inzetten en 14 dagen later den 15 October 1862, 's middags om 12 uur, aldaar finaal verkoopen:

Een Opstal van een Huis met het regt van Erfpacht op den grond, waarop het staat en op den bijliggenden grond, staande en gelegen aan den grintweg langs de Dedemsvaart beneden Teekman's Schut onder Avereest, kad. G No. 100 tot en met 106 groot 2.20.30 bund., thans bewoond en in gebruik bij G. REUVINK.

Bron : Delpher.nl

Afbraak Oude sluis 4

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Zaturdag den 20 September 1862, 's morgens om 10 uur, bij 't van ouds genaamde TEEKMANSSCHUT of de Sluis 4 aan de Dedemsvaart te Avereest, ten verzoeke van Heeren Gedeputeerde Staten van Overijssel, publiek verkoopen:

De Afbraak van de Oude Sluis, in verscheidene Perceelen, waaronder beste eiken palen, planken , platen , enz. enz., alles gelegen bij Sluis No. 4 gemeld.

Bron : Delpher.nl

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Avereest, zijn voornemens op Woensdag den 6 Augustus 1862, des voormiddags te elf uren ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek aan te besteden :

het bouwen van een Gemeentehuis aldaar, met bij levering der benoodigde Materialen.

De Bestekken liggen ter lezing te Zwolle bij SCHEUER, te Meppel in de BONTE KOE, te Hoooeveen bij de Wed. LUINGE, te Avereest bij J. SCHUTTEROP en te Dedemsvaart bij L. STEENBERGEN. Aanwijzing zal plaats hebben daags voor de besteding.

Nadere inlichtingen en inzage der teekening zijn te bekomen bij den heer W. BODE te Dedemsvaart.

Avereest, den 24 Julij 1862. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS, Wethouder.

Bron : Delpher.nl

Mr. W. S. van der GRONDEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 14 Julij 1862, 's morgens te 11 uren , ten Huize van de Wed. STEENBERGEN te Avereest, doen inzetten en op Dingsdag den 29 Julij daaraanvolgende in het openbaar verkoopen :

Een HUIS en ERF en bijgelegen Tuin en Grond , staande en gelegen in de Gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, aan de Noordzijde van de zoogenaamde Kruisinga's Wijk, niet ver van het schut van NAARDING, bewoond geweest door H. J. GROOTEN, Kad. bekend Sectie L, Nos. 853 , 854, 855 en 856, ter grootte van 98 Roe, 70 El, zooals die grootte vroeger is bekend geweest onder Sectie D, Nos. 961 en 1926.

Nadere informatiën ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met schuurtje

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 17 Maart 1862, des middags te 12 uren, ten huize van den heer H. L. VAN DER VECHT te Avereest, publiek verhuren:

Een Huis met Schuurtje en grond, staande en gelegen aan de Kruizinga'swijk, gemeente Avereest, laatst in huur geweest bij H. ESTER.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Donderdag den 13 Februarij 1862, 's middags om 12 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later ter zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

Eene aaneen gelegene Opstrekkende BOERENPLAATS, bestaande in een Huis en Erf, met Bouw-, Wei- en Hooiland , en Bosch- en Veengrond , met de daar langs liggende halve wijk en nog een Huis met twee Woningen, alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, Kadastraal Sectie M, Nos. 200 tot en met 216, ter gezamenlijke grootte van 28 Bunders, 89 Roeden, 64 Ellen, te Veilen in 8 Perceelen , en behoorende aan den Heer S. B. SIETSEMA te Dedemsvaart, die de aanwijzing doet.

Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl