Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Donderdag den 13 Februarij 1862, 's middags om 12 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later ter zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

Eene aaneen gelegene Opstrekkende BOERENPLAATS, bestaande in een Huis en Erf, met Bouw-, Wei- en Hooiland , en Bosch- en Veengrond , met de daar langs liggende halve wijk en nog een Huis met twee Woningen, alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, Kadastraal Sectie M, Nos. 200 tot en met 216, ter gezamenlijke grootte van 28 Bunders, 89 Roeden, 64 Ellen, te Veilen in 8 Perceelen , en behoorende aan den Heer S. B. SIETSEMA te Dedemsvaart, die de aanwijzing doet.

Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Opstal Huis en erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM , Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 5 Februarij 1862, 's middags om 12 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Erven SIEBE de VRIES doen inzetten, en 14 dagen later, den 19 Februarij 1862, ter zelfder uur en plaats , publiek verkoopen:

Den Opstal van een Huis, met het recht van Erfpacht op den Grond waarop dit Huis staat, en op den daarbij liggenden Grond, aan den Zuidkant der Vaart, tegenover den Heer E. F. MEIJERINGH, onder Avereest, Kadaster Sectie D. No. 646 , groot 3.30 Roeden, en 647 , groot 36.80 Roed.

Bron : Delpher.nl

Huis en Erf met Tuin

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Avereest is voornemens op Zaturdag den 1 Februarij 1862 , des middags om 12 uur ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart te doen inzetten en 8 dagen later finaal verkoopen :

Een Huis en Erf met Tuin en Bouwgrond, groot 22 roe 10 ellen , staande en gelegen te Avereest op het beste gedeelte der Dedemsvaart , aan den Straatweg naar Zwolle en Meppel, voor velerlei Neringen Bedrijf uitmuntend geschikt, thans in gebruik bij F. SPIER.

Informatiën bij den Heer B. NIJHUIS te Avereest en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 5

Note : Het betreft hier Sectie H nr 859

Adres : Wijk F nr. 39

De GEDEPUTEERDE STATEN van de Provincie OVERIJSSEL doen te weten : dat op Vrijdag den 7 Februarij eerstkomende, des middags te 12 uren , in een der localen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij enkele inschrijving, de openbare Verpachting voor den tijd van vijf jaren, ingaande den 1 Mei. 1862 zal plaats hebben van :

Een Huis-, Hooiberg en het daarbij gelegene Land, in de gemeente Avereest, bij de Sluis No. 4 op de Dedemsvaart; thans in huur bij THIJS STAD. Kadastraal bekend Sectie B. No. 120g, Grasland groot 1 Bunder 11 Roeden 80 Ellen, No. 120h, Huis en Erf groot 3 Roedan 10 Ellen, 120i, Grasland, groot 93 Roeden 10 Ellen , 553 Bouwland, groot 27 Roeden 60 Ellen ; een en ander onder de verpligting van de bediening der bij dit Perceel gelegene Sluis.

De voorwaarden van verpachting liggen ter lezing aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij van der MOOLEN aan de Markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de Herderin te Hasselt, in de Herberg de Lichtmis en bij AP aan de Dedemsvaart, terwijl de Hoofd-Opzigter dier vaart, S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt. Zwolle, den 8 Januarij 1862. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter. J. C. BIJSTERBOS , Griffier

Bron : Delpher.nl