Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Avereest, zijn voornemens op Woensdag den 6 Augustus 1862, des voormiddags te elf uren ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek aan te besteden :

het bouwen van een Gemeentehuis aldaar, met bij levering der benoodigde Materialen.

De Bestekken liggen ter lezing te Zwolle bij SCHEUER, te Meppel in de BONTE KOE, te Hoooeveen bij de Wed. LUINGE, te Avereest bij J. SCHUTTEROP en te Dedemsvaart bij L. STEENBERGEN. Aanwijzing zal plaats hebben daags voor de besteding.

Nadere inlichtingen en inzage der teekening zijn te bekomen bij den heer W. BODE te Dedemsvaart.

Avereest, den 24 Julij 1862. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS, Wethouder.

Bron : Delpher.nl

Mr. W. S. van der GRONDEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 14 Julij 1862, 's morgens te 11 uren , ten Huize van de Wed. STEENBERGEN te Avereest, doen inzetten en op Dingsdag den 29 Julij daaraanvolgende in het openbaar verkoopen :

Een HUIS en ERF en bijgelegen Tuin en Grond , staande en gelegen in de Gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, aan de Noordzijde van de zoogenaamde Kruisinga's Wijk, niet ver van het schut van NAARDING, bewoond geweest door H. J. GROOTEN, Kad. bekend Sectie L, Nos. 853 , 854, 855 en 856, ter grootte van 98 Roe, 70 El, zooals die grootte vroeger is bekend geweest onder Sectie D, Nos. 961 en 1926.

Nadere informatiën ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl