Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verpachting Provinciale eigendommen

- Posted in pacht by

De GEDEPUTEERDE STATEN van de PROVINCIE OVERIJSSEL, doen te weten : Dat op den 22sten Januarij 1864, des middags te 12 ure, in een der localen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij enkele inschrijving, de openbare verpachting voor den tijd van zes jaren, ingaande den lsten Mei 1864, zal plaats hebben, van de volgende PROVINCIALE EIGENDOMMEN , gelegen aan de Dedemsvaart en derzelver zijtakken.

1°. De herberg de Ligtmis, met daarbij behoorende behuizinge en gronden, thans in huur bij A. Schrijver.

2°. Een huis en gronden, bij Ophaalbrug n°. 6, op het oosteind van Nieuwleusen, in huur bij Lucas van der Belt.

3°. Een huis, hooiberg en grond, bij het Veenschut, sluis n°. 5, in de gemeente Avereest, in huur bij Jacob Aarsen.

4°. Eene woning en grond, bij de ophaalbrug n°. 9, in de Lutterkerkdijk, gemeente Ambt Hardenberg, met het genot van bruggeld, bij Pieter Dekker in huur.

5°. Een huis en grond, bij de ophaalbrug n°. 10, inden weg van Anevelde, met het genot van bruggeld, bij Hermannns Tebberman in huur.

6°. Huis en grond, bij sluis n°. 7, in Heemse, in huur bij Johannes Elferink, en

7°. Een huis en gronden, bij Terwee of Boekweitenbrug, met het genot van bruggeld, in huur bij Geerlig Lindeboom.

Een en ander onder de verpligting, van de bij de perceelen gelegen sluizen en bruggen te bedienen. De voorwaarden van verpachting en de omschrijving der perceelen liggen ter lezing aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij de Wed. van der MOOLEN aan de Markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de Herderin te Hasselt, in de herberg de Ligtmis en bij AP aan de Dedemsvaart; terwijl de Hoofd-Opzigter dier vaart S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt.

Zwolle, den lsten December 1863. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter. J. C. BIJSTERBOS, Griffier.

Bron : Delpher.nl

Twee huizen met erpacht op land

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 25 November 1863 , des middags te 12 uren , ten huize van J. MULDER in den Veldhoek te Avereest, doen inzetten , en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

I Een Huis met regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland, staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend ten Westen de Wed. BOXEM, en bewoond door FREDERIK de LANGE, Kad. Sectie H Nos. 271-277, groot 1 B. 9 R. 80 E.

II Een Huis met het regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland , staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend P. DOGGEN en H. WESTERIIUIS, bewoond door JAN BARTELS BOXEM, en kadastraal bekend Sectie H Nos. 343-347 , groot 1 B. 75 R. 80 E.

Aanwijzer de bewoner FREDERIK de LANGE.

Informatiën ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met bunder weide en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens, op Maandag 26 October 1863, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest , publiek te verkoopen voor de Wed. en ERVEN van JAN FRINS van GIESSEL:

Een Huis met ruim een Bunder Weide- en Bouwland , benevens 70 Roeden Land in Erfpacht, alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk in de gemeente Avereest, op den 12 October bij inzate geveild.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 115

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1444, 1445 en 1443

Note : Het betreft hier Sectie H nr 646, 647, 648, 649 en 650

Note : Het betreft hier Sectie H nr 655, 656, 659, 660, 716, en 727

Heerenhuis met bijliggende tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 14 Octoher 1863, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedenden verknopen :

Een Heerenhuis, waarin 3 Boven- en 4 Benedenkamers, Keuken, Kelder, Pomp- en Regenwater, met bijgelegen TUIN , waarin exquise Vruchtboomen en Heesters, staande en gelegen aan de Kalkwijk te Dedemsvaart, zoomede een daarnaast staand Huis en Schuur, welke met weinig kosten tot Wagenhuis of Stalling kunnen worden ingerigt, alles kadastraal bekend in de Gemeente Avereest, Sectie H. Nos. 1016 groot 2 Roe 60 El en 1017 groot 21 Roeden.

De aanvaarding zal kunnen plaats hebben op 1. November aanstaande of zooveel vroeger als het Huis ontruimd zal zijn.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 29 October 1863 , des voormiddags te 10 ure, ten huize van den Heer DEEL te Avereest, publiek verkoopen :

Een zeer net geconserveerden INBOEDEL, bestaaude uit Tafels, Stoelen, Kabinetten, Secretaires, Pendules, Porcelein. Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap, en wat verder zal worden voorgebragt.

Zegt het voort.

Bron : Delpher.nl

Huis met regt op erfpacht bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle , zal op Woensdag den 23 September 1863, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten, en 8 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Een HUIS met het regt van erfpacht van een stuk Bouwland, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, belend door de eigendommen van H. van der MAAT en J. H. DAMAN en kadastraal bekend in sectie L. Nos. 842 en 843, groot 13 roe 50 ellen.

Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding grindweg

- Posted in aanbesteding by

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente AVEREEST zullen op Maandag den 7 September aanstaande , des voormiddags te elf uur, ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek aanbesteden:

Het maken van een Grindweg langs de Lange Wijk, van af de Kalkwijk tot den Straatweg langs de Dedemsvaart bij sluis No. 6, hebbende eene lengte van circa 1920 ellen.

Het Plan en Voorwaarden ligt ter lezing op de Secretarie te Avereest, terwijl inlichtingen te bekomen zijn bij W. BODE, Opzigter van Gemeentewerken aldaar.

Avereest , 24 Augustus 1863. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS, Wethouder.

Bron : Delpher.nl

Huis en Where met eenige land

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN. Notaris te Zwolle, zal op Woensdag 29 Julij 1863 , des middags te 12 uren . ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, krachtens onherroepelijke volmagt publiek verkoopen :

Een Huis en Where met eenigen grond te Avereest boven aan de Dedemsvaart , bewoond door de Wed. J. L. VELTMAN , kad. Sectie L Nos. 1321 en 1322, groot 10 Roeden 30 Ellen, staande op ƒ 200.

Bron : Delpher.nl

Huis en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C. A. H. EBBINGE WUBBEN, Notaris te Staphorst, zal als lasthebbende van zijne Principalen , op Woensdag den 10 Junij e.k., des morgens om 10 uur, ten huize van MEILOF ten OEVER, op DEN OEVER te Avereest, publiek doen inzetten, om op later te bepalen dag finaal bij palmslag te verkoopen:

Een HUIS en ERVE, staande en gelegen op de KIEVITSHAAR, gemeente Avereest, thans bewoond en gebruikt door JAN AREND , groot 45 B., 70 R., Hooi-, Wei- en Bouwland, en woeste Gronden , strekkend, van af de Beentjesgraven binnenwaarts tot aan den Haarweg en binnen den Haarweg.

Aanwijzing wordt gedaan door den meijer JAN ARENDS.

Bron : Delpher.nl

Akte : 324

Twee huizen en erven

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens , op Woensdag 3 Junij 1863, des middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER te Dedemsvaart te doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Voor HENDRIK de LEEUW: Een Huis en Erf met Tuin en ruim 4 Bunders Weide- en Hooiland, gelegen in de Gemeente Avereest in den Oosterhuis, bewoond, en gebruikt wordende door verkooper.

Een Huis en Erf met ruim 60 Roeden Bouwland , gelegen aldaar, in huur bij ARIE LAMMERS.

Informatiën te bekomen bij den verkooper en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 92

Note : 1) Huis en erf met afzonderlijk staande schuur bewoond door verkoper Sectie H nr 370 en 369

Note : Weide- en hooiland Sectie H nr 366,369 en 1422

Note : 2) Huis en erf bewoond en gebruikt door Arie Lammers in huur Sectie H nr 143, en 142

Verhuring en Erfhuis

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens, op Zaturdag den 9 Mei 1863, 's morgens om 10 uren, ter, sterfhuize van Hk. STRUIK, in den Oosterhuis te Avereest,

1°. publiek te verhuren: Eene Boerenplaats, bestaande in Huis en Erf, met ruim 10 bunders Bouw- en Grasland, gelegen in den Oosterhuis te Avereest, nagelaten door wijlen Hk. STRUIK, en 4 perceelen Boekweitveld in 't Katinger- en 't Rabbingerveld; alles dadelijk te aanvaarden, en

2°. publiek te verkoopen: 1 Paard, 6 Koeijen, Varkens en verdere levende have, alle Bouw- en Melkgereedschappen, 100 schepels Aardappels, verscheidene mudden Rogge en Boekweit, al het Huisraad enz. Koopen beneden 1.50 contant.

Bron : Delpher.nl

Note : Hendrik Struik Sectie H nr 115

Adres : Wijk H nr. 4