Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ep Woensdag den 28 December 1864, 's middags om 12 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, te doen inzetten en 14 dagen later, den 11 Januarij 1865, ter zelfder ure en plaats , publiek te verkoopen :

Eene Boerenplaats, met Huis en Erf, Bouw- en Weilanden, eenigen Heidegrond en eenig Turfveen , te zamen groot ruim 29 Bunders, bij elkander gelegen in den Oosterhuis te Avereest, te veilen in 19 perceelen. Aanwijzer de verkooper G. VOGELZANG Sr. op de plaats.

Nadere inlichtingen op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2169

Note : Ten verzoeke van Guichien Vogelzang Senior en vrouw Jentje Jans Vosseberg landlieden

Note : Het betreft hier Sectie H nr 187, 188, 189, en 190

Note : en verder Sectie H nr 38, 178, 180, 181, 182, 184, 186 en 224

Note : en verder Sectie H nr 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, en 1394

Verpachting Tollen

- Posted in pacht by

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente AVEREEST, zijn voornemens op Dingsdag den 20 December aanstaande, des voormiddags ten elf ure, ten huize van L. STEENBERGEN te Dedemsvaart, voor den tijd van 3 jaren, ingaande den 1 Mei 1865 , publiek te verpachten :

drie Tollen met bijbehoorende Woningen , van den weg langs de Dedemsvaart tusschen de Ligtmis en de brug over Kruizinga's wijk.

De voorwaarden dezer verpachting liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente Avereest, waar tevens opgave kan verkregen worden van de opbrengst dier tollen gedurende de laatste drie jaren.

Avereest, den 30 November 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS , Wethouder.

Bron : Delpher.nl

Koeien, kalveren en vet varken

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag den 7 December 1864, 's morgens om 10 uur , ten Sterfhuize van wijlen H. INBERG, aan de Lange Jagt te Dedemsvaart, gemeente Avereest, publiek verkoopen:

8 Koeijen, 2 Kalveren, 1 vet Varken, 4 Loopvarkens, 1 Wagen; voorts Bouw- en Melkgereedschappen, Huisraad, Kleederen, Aardappels, Rogge, Boekweit, Mest, Stroo, 20000 halve Ned. ponden Hooi, enz.

De posten tot en met f 1.50 moeten dadelijk worden betaald.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 19 november 1864, 's morgens om 11 uur , ten huize van den Kastelein Wr. MULDER te Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Mr. G. C. Jonkheer JUNIUS VAN HEMERT, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder ure en plaats, publiek verkoopen:

1°. EENE BOERENPLAATS, bestaande in Huis en Erf met bijna 18 Bunders gecultiveerden Grond, aaneen gelegen aan de zoogenaamde Lange Jagt te Dedemsvaart , gemeente Avereest; te veilen in 4 perceelen en te aanvaarden dadelijk.

2°. Den blooten eigendom van eenig onmiddellijk aan het vorig perceel liggend Bouwland , groot 81.20 Roed., in erfpacht bij J. ZOMER.

Aanwijzing te bevragen bij JACOB KRIKKE , Verveener te Dedemsvaart, en nadere inlichtingen ten Kantore van den Notaris. Brieven franco.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2156

Note : Het betreft hier Sectie L nr 992, 991 , 993, 994 en 979

Note : in totaal Sectie L nr 974 tot en met 999

Twee huisjes

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Woensdag den 5 Oclober 1864, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, te doen inzetten en 14 dagen later publiek te verkoopen :

1°. Den opstal van 2 Huisjes met het regt van Erfpacht op den grond waarop die staan, en op het bijliggend Land, te zamen groot 1.04.40 bunder, staande en gelegen aan den Noordkant der Vaart, gemeente Avereest, boven sluis 6, belend ten Westen W. van HAERINGEN en ten Oosten P. REIJKERS; te veilen in 2 perceelen; en

2°. Den blooten eigendom daarvan.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2141

Note : Ten verzoeke van Grietje Compagne weduwe van Jan Krol

Note : Het betreft hier Sectie L nr L932, L933 en L934

Huis en schuur HET OUDE SMIDJE

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, zal op Donderdag den 29 September e.k., 's middags te 12 ure, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van KLAAS BRUNOMIJER, publiek doen inzetten om 14 dagen later finaal te verkoopen, het regt van erfpacht van 1 bunder en 20 roeden gecultiveerde, grond, met daarop gebouwde Huizinge en Schuur, genaamd „HET OUDE SMIDJE", staande en gelegen in de gemeente Avereest, thans in gebruik bij den verkooper, bij wien, alsmede bij den notaris voornoemd , nadere informatiën zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 3

Note : Het betreft hier Klaas Brunemeijer Sectie I nr 211 en 213

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 13 September 1864, 's morgens om 11 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten, en 3 weken later, den 4 October 1864, ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Circa 30 Bunders Bouw-, Wei-, Hooiland en Heidegrond, gelegen digt bij de school en kerk te Oud-Avereest.

Aanwijzing en nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen bij den Heer verkooper en ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis erf en tuin

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Steenwijk is voornemens op Zaturdag den 27 Augustus 1864, des middags te 12 uren, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, te doen inzetten om acht dagen later finaal ie verkoopen: Voor den Heer L. VLUG.

1°. Een Huis, Erf en Tuin, groot 7 Roeden 40 Ellen, slaande en gelegen op den besten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart te Avereest, nabij de Herv. kerk, het Postkantoor en het Gemeentehuis , bewoond door Verkooper. Voorzien vau Regenbak , Welwaterspomp en meer geriefelijkheden, tevens zeer geschikt voor Winkel en andere nering doende affaires.

2°. Een stuk Groenland , groot 24 Roeden 80 Ellen, gelegen aan den grindweg langs de langewijk te Avereest, nabij de R. C. kerk, zeer gunstig gelegen voor huisplaats.

Informatiën te bekomen bij den Heer Verkooper en bijden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 35

Note : 1) Ten verzoeke van Lucas Vlug Sectie H nr 987

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 471, 472 en 473

Huis met regt van erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 5 September 1864, des middags te 5 uren , ten huize van L. STEENBERGEN, te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen :

Een Huis met het regt van erfpacht van daarbij gelegen grond, staande en gelegen in Hoopmansveen , in de gemeente Avereest, kad. sectie K no. 389, 390, 391 en 392, te zamen groot 42 roe 20 el, bewoond door GEERT LEFERINK.

Informatiën te bekomen ten kantore van den genoemden notaris en bij den heer J. H. van ENGELEN aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens , op Woensdag den 24 Augustus 1864, 's namiddags om 3 uur, ten verzoeke van den Heer H. AARSEN, in de na te melden Herberg te doen inzetten, en 14 dagen later, den 7 September, ter zelfder uur en plaats, publiek te verkoopen:

1°. Een onlangs nieuw gebouwd aanzienlijk HUIS, staande op een der beste neringdoende standen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, onmiddellijk bij het van ouds genaamde Teekmansschut of Sluis 4 aan den grindweg, en waarin met goed succes WINKEL, BAKKERIJ en HERBERG wordt uitgeoefend , met circa 3 Bunders bij het huis liggend best Bouw- en Grasland.

2°. Een mede onlangs nieuw gebouwd Huis met Erf en ongeveer 1 Bunder Bouwland , staande en gelegen aan den Westkant van het vorige perceel.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2130

Note : Ten verzoeke van Hendrik Aarsen

Note : 1) Het betreft hier Sectie G nr 887, 114, 115 en 117

Note : 2) Het betreft hier Sectie G nr 888