Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met grond en wijk

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Avereest zal op Woensdag den 16 Maart 1864, des middags om 12 uren, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten, en veertien dagen later, ter zelfder plaats en uur publiek aan den meestbiedende verkoopen, en zulks krachtens onherroepelijke volmagt:

Een HUIS en ERF, met daarbij behoorenden grond en wijk, staande en gelegen aan de Noordzijde van de Dedemsvaart, en daarlangs loopenden grindweg in de gemeente Avereest, belend A. BERENDS ter eene, en B. BERENDS ter andere zijde, kad. bekend Sectie H Nummers 789 tot 794, te zamen groot 1 B. 6 R. 20 E.; tegenwoordig bewoond door J. M. HERMANS.

Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris, alwaar ook de conditiën ter visie liggen, alsmede bij den Notaris Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle.

Bron : Delpher.nl

Opstal van een huis

- Posted in Verkoop by

Mr. C W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Woensdag den 2 Maart 1864, 's voormiddags om 10 uur, ten huize van SCHUTTEROP te Avereest te doen inzetten , en op Zaturdag den 19 Maart 1864, ter zelfder uur en plaats publiek te verkoopen:

Den Opstal van een Huis, met het regt van Erfpacht op circa 70 Roeden Gronds, staande en gelegen aan de Dedemsvaart digt bij de Balkbrug te Avereest, en behoorende aan de nagelatene vrouw en kinderen van wijlen JAN ten KATE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2062

Note : Het betreft hier Sectie G nr 706 en 707

Huis en Erf met 4 bunder land

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens op Woensdag 10 Februarij 1864, des voormiddags te elf uur, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, te doen inzetten om 14 dagen later, ten huize van L. STEENBERGEN aldaar finaal te verkoopen:

Een Huis en Erf met ongeveer 4 Bunders Weide- en Bouwland, staande en gelegen op den besten stand aan de Dedemsvaart, in de nabijheid van de Kerk en het Gemeentehuis. Te veilen in 5 perceelen.

Informatiën bij den Notaris en bij de Verkoopers M. en J. HAVEMAN.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 131

Note : Ten verzoeke van Jan Haveman en Meindert Haveman, huis en erf Sectie H nr 964 en 963

Note : Het betreft hier Sectie H nr 955, 956,957,958 en 959