Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met tuin en bouwgrond

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Steenwijk is voornemens, op Woensdag den 20 Julij 1864, 's namiddags te 2 uur, ten huize van F. BOTERMAN aan de Langewijk te Avereest, te doen inzetten, en 14 dagen later te verkoopen:

Een Huis en Erf, met 32 roeden 10 ellen Tuin- en Bouwgroud, staande aan de Kalkwijk te Avereest, in 3 perceelen.

Informatien bij den bewoner G. FLEDERUS.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 28 en 31

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1010 en 1009

Huisplaats met kantoor en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J.H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 4 Julij 1864, des namiddags te 5 uren, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten en op Woensdag den 20 Julij 1864, ter zelfder plaats, des voormiddags te 11 uren, publiek verkoopen:

Eene huisplaats met kantoor en tuin, gelegen op een der beste standen aan de Kalkwijk in de emeente Avereest, vroeger in gebruik geweest bij den heer H. F. DEEL, in drie perceelen, zijnde:

1°. Het Kantoor met een hoekje grond daarvoor gelegen.

2°. De huisplaats met de nog op den grond staande overblijfselen van een afgebrand Huis en circa 11 roeden tuingrond, daar naast en achter gelegen.

3°. Ongeveer de Zuidelijke helft van den tuin ter grootte van circa 11 roe.

De perceelen 2 en 3 zullen in eene eerste en de perceelen 1, 2 en 3 in eene tweede massa worden geveild.

Na afloop van den verkoop zullen medee verkocht worden :

Het opgeruimde puin heele en halve steen en eenige Meubels, bestaande in Mahonijhouten Tafels, Spiegels, Kisten, Kasten, Stoelen, Keukengereedschap, enz.

Bron : Delpher.nl