Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis erf en tuin

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Steenwijk is voornemens op Zaturdag den 27 Augustus 1864, des middags te 12 uren, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, te doen inzetten om acht dagen later finaal ie verkoopen: Voor den Heer L. VLUG.

1°. Een Huis, Erf en Tuin, groot 7 Roeden 40 Ellen, slaande en gelegen op den besten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart te Avereest, nabij de Herv. kerk, het Postkantoor en het Gemeentehuis , bewoond door Verkooper. Voorzien vau Regenbak , Welwaterspomp en meer geriefelijkheden, tevens zeer geschikt voor Winkel en andere nering doende affaires.

2°. Een stuk Groenland , groot 24 Roeden 80 Ellen, gelegen aan den grindweg langs de langewijk te Avereest, nabij de R. C. kerk, zeer gunstig gelegen voor huisplaats.

Informatiën te bekomen bij den Heer Verkooper en bijden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 35

Note : 1) Ten verzoeke van Lucas Vlug Sectie H nr 987

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 471, 472 en 473

Huis met regt van erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 5 September 1864, des middags te 5 uren , ten huize van L. STEENBERGEN, te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen :

Een Huis met het regt van erfpacht van daarbij gelegen grond, staande en gelegen in Hoopmansveen , in de gemeente Avereest, kad. sectie K no. 389, 390, 391 en 392, te zamen groot 42 roe 20 el, bewoond door GEERT LEFERINK.

Informatiën te bekomen ten kantore van den genoemden notaris en bij den heer J. H. van ENGELEN aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens , op Woensdag den 24 Augustus 1864, 's namiddags om 3 uur, ten verzoeke van den Heer H. AARSEN, in de na te melden Herberg te doen inzetten, en 14 dagen later, den 7 September, ter zelfder uur en plaats, publiek te verkoopen:

1°. Een onlangs nieuw gebouwd aanzienlijk HUIS, staande op een der beste neringdoende standen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, onmiddellijk bij het van ouds genaamde Teekmansschut of Sluis 4 aan den grindweg, en waarin met goed succes WINKEL, BAKKERIJ en HERBERG wordt uitgeoefend , met circa 3 Bunders bij het huis liggend best Bouw- en Grasland.

2°. Een mede onlangs nieuw gebouwd Huis met Erf en ongeveer 1 Bunder Bouwland , staande en gelegen aan den Westkant van het vorige perceel.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2130

Note : Ten verzoeke van Hendrik Aarsen

Note : 1) Het betreft hier Sectie G nr 887, 114, 115 en 117

Note : 2) Het betreft hier Sectie G nr 888