Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huisjes

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Woensdag den 5 Oclober 1864, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, te doen inzetten en 14 dagen later publiek te verkoopen :

1°. Den opstal van 2 Huisjes met het regt van Erfpacht op den grond waarop die staan, en op het bijliggend Land, te zamen groot 1.04.40 bunder, staande en gelegen aan den Noordkant der Vaart, gemeente Avereest, boven sluis 6, belend ten Westen W. van HAERINGEN en ten Oosten P. REIJKERS; te veilen in 2 perceelen; en

2°. Den blooten eigendom daarvan.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2141

Note : Ten verzoeke van Grietje Compagne weduwe van Jan Krol

Note : Het betreft hier Sectie L nr L932, L933 en L934

Huis en schuur HET OUDE SMIDJE

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, zal op Donderdag den 29 September e.k., 's middags te 12 ure, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van KLAAS BRUNOMIJER, publiek doen inzetten om 14 dagen later finaal te verkoopen, het regt van erfpacht van 1 bunder en 20 roeden gecultiveerde, grond, met daarop gebouwde Huizinge en Schuur, genaamd „HET OUDE SMIDJE", staande en gelegen in de gemeente Avereest, thans in gebruik bij den verkooper, bij wien, alsmede bij den notaris voornoemd , nadere informatiën zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 3

Note : Het betreft hier Klaas Brunemeijer Sectie I nr 211 en 213

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 13 September 1864, 's morgens om 11 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten, en 3 weken later, den 4 October 1864, ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Circa 30 Bunders Bouw-, Wei-, Hooiland en Heidegrond, gelegen digt bij de school en kerk te Oud-Avereest.

Aanwijzing en nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen bij den Heer verkooper en ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl