Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 19 november 1864, 's morgens om 11 uur , ten huize van den Kastelein Wr. MULDER te Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Mr. G. C. Jonkheer JUNIUS VAN HEMERT, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder ure en plaats, publiek verkoopen:

1°. EENE BOERENPLAATS, bestaande in Huis en Erf met bijna 18 Bunders gecultiveerden Grond, aaneen gelegen aan de zoogenaamde Lange Jagt te Dedemsvaart , gemeente Avereest; te veilen in 4 perceelen en te aanvaarden dadelijk.

2°. Den blooten eigendom van eenig onmiddellijk aan het vorig perceel liggend Bouwland , groot 81.20 Roed., in erfpacht bij J. ZOMER.

Aanwijzing te bevragen bij JACOB KRIKKE , Verveener te Dedemsvaart, en nadere inlichtingen ten Kantore van den Notaris. Brieven franco.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2156

Note : Het betreft hier Sectie L nr 992, 991 , 993, 994 en 979

Note : in totaal Sectie L nr 974 tot en met 999