Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ep Woensdag den 28 December 1864, 's middags om 12 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, te doen inzetten en 14 dagen later, den 11 Januarij 1865, ter zelfder ure en plaats , publiek te verkoopen :

Eene Boerenplaats, met Huis en Erf, Bouw- en Weilanden, eenigen Heidegrond en eenig Turfveen , te zamen groot ruim 29 Bunders, bij elkander gelegen in den Oosterhuis te Avereest, te veilen in 19 perceelen. Aanwijzer de verkooper G. VOGELZANG Sr. op de plaats.

Nadere inlichtingen op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2169

Note : Ten verzoeke van Guichien Vogelzang Senior en vrouw Jentje Jans Vosseberg landlieden

Note : Het betreft hier Sectie H nr 187, 188, 189, en 190

Note : en verder Sectie H nr 38, 178, 180, 181, 182, 184, 186 en 224

Note : en verder Sectie H nr 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, en 1394

Verpachting Tollen

- Posted in pacht by

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente AVEREEST, zijn voornemens op Dingsdag den 20 December aanstaande, des voormiddags ten elf ure, ten huize van L. STEENBERGEN te Dedemsvaart, voor den tijd van 3 jaren, ingaande den 1 Mei 1865 , publiek te verpachten :

drie Tollen met bijbehoorende Woningen , van den weg langs de Dedemsvaart tusschen de Ligtmis en de brug over Kruizinga's wijk.

De voorwaarden dezer verpachting liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente Avereest, waar tevens opgave kan verkregen worden van de opbrengst dier tollen gedurende de laatste drie jaren.

Avereest, den 30 November 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS , Wethouder.

Bron : Delpher.nl

Koeien, kalveren en vet varken

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag den 7 December 1864, 's morgens om 10 uur , ten Sterfhuize van wijlen H. INBERG, aan de Lange Jagt te Dedemsvaart, gemeente Avereest, publiek verkoopen:

8 Koeijen, 2 Kalveren, 1 vet Varken, 4 Loopvarkens, 1 Wagen; voorts Bouw- en Melkgereedschappen, Huisraad, Kleederen, Aardappels, Rogge, Boekweit, Mest, Stroo, 20000 halve Ned. ponden Hooi, enz.

De posten tot en met f 1.50 moeten dadelijk worden betaald.

Bron : Delpher.nl