Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 10 Januarij 1866, 'smorgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen:

1°. Een BOERENPLAATSJE, bestaande in Huis en Erf, met Bouw-, Wei- en Hooiland, groot 3½ bund., staande en gelegen in het Achterveld te Avereest, digt bij LUCAS WOLF.

2°. Een stuk best Hooiland, DE BRAAMSMAAT, groot 68 roed., gelegen aan de rivier de Reest, gemeente Avereest.

3°. Een perceel Hooiland, groot 83.80 roed., gelegen in de Paardelanden te Zuidwolde; alles behoorende aan de kinderen van KOERT KOERTS LINDE.

Aanwijzer KOERT LINDE op de plaats.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2335

Note : 1) Het betreft hier Sectie L nr 111, 110, 112, 113, 114, 115, 127, 128, 129, en 130

Note : 2) hooiland "de Braamsmaat" Sectie L nr 3 en 1365

Mr. C. W. van DEDEM , Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag 18 April 1866, 's morgens om 10 uur, ten sterf huize van K. K. LINDE in 't Achterveld te Avereest publiek verkoopen:

1 Paard, eenige dragtige- en guste Koeijen, den Inboedel, het Hooi en Stroo, Bouw- en Melkgereedschap en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats met huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 6den December 1865, 'smorgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen Inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen:

1°. Eene BOERENPLAATS met HUIS en ERF en bijelkander liggend BOUW- en WEILAND en HEIDEGROND, groot ongeveer 12 bunders, gelegen in den Oosterhuis te Avereest, digt aan de Reest en behoorende aan Wm. HEIN. op de plaats, en

2°. drie stukken best BOUW- en GRASLAND en PLAGGEVELD, gelegen digt bij voormelde Plaats , zijnde het eigendom van K. H. LINDE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2320

Note : Ten verzoeke van Willem Hein en Koert Harms Linde

Note : Het betreft hier Sectie H nr 62 en 61

Note : Hooiland "Het Reebroek" Sectie H nr 1408

Note : en verder Sectie H nr 51, 155, 157, 212, en 220

Boerderij met schuur erf en tuin

- Posted in Uncategorized by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 15den November e.k.. des voormiddags ten 11 ure. ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten: Ten verzoeke van den Heer J. H. GEERDES:

1°. Eene BOERDERIJ bestaande in BOUWMANSWONING, SCHUUR, ERF. TUIN, zamen ter grootte van 3.82.10, gelegen in het Achterveld, in de Gemeente Avereest, begrensd ten O. door G. HEIMERIKS. ten N. de weg, ten W. L. WOLF en ten Z. door COERT LINDE. Zullende geveild worden in zeven afzonderlijke perceelen , zooals op het terrein zal worden aangewezen

2°. Een perceeltje BOUWLAND, groot 0.1340.

3°. Drie perceelen HOOILAND, te zamen groot ongeveer 2 bunder, zijnde de nommers 2 en 3, gelegen achter no. 1.

Aanwijzer de verkooper. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 76

Note : Ten verzoeke van Johan Herman Geerdes

Note : Het betreft hier Sectie L nr 86, 82, 83, 84, 85, 87 en 88

Note :En verder Sectie L nr 73, 76 en 77

Boerderij DE ONDERNEMING

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Woensdag den 15den November e.k., des voormiddags te tien uren, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten : Ten verzoeke van den Heer B. PLOMP en mede-eigenaren:

a. Eene BOERDERIJ, genaamd "DE ONDERNEMING", met omstreeks acht bunder daarbij gelegen bouw- en weiland , staande aan de Zuidzijde der Dedemsvaart aan de Heinbaaswijk, zullende geveild worden in zes afzonderlijke perceelen.

b. Eene ten Oosten der voormelde Boerderij staande HUIZINGE , waarin twee arbeiderswoningen met ongeveer 36 roeden bouwgrond.

Aanm. De op genoemde perceelen staande 170 eiken- en 40 elzenboomen zullen afzonderlijk worden geveild, doch bij ieder perceel door de koopers kunnen worden behouden voor 10%, boven derzelver opbrengst.

Aanwijzing door den bewoner de WEERMINK. De gronden te aanvaarden met 1 Februarij en de huizingen met Mei 1886. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 77

Note : Ten verzoeke van Bartholomeus Plomp, Paulus van der Elst en Carel Piek

Note : Boerderij "de Onderneming" Sectie M nr 212 met 213

Note : Arbeiderswoningen Sectie M nr 214,215 en 216

Note : en verder Sectie M nr 201,203,204,205 en 210

Boerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 31 October e. k., des voormiddags te 10 uren, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten:

1

a. Een Boerenhuis, Erf en Tuin , gelegen aan de Sponturfswijk in de gemeente Avereest, te zamen groot 0-28-60, bewoond door P. DOGGEN.

b. Een stuk Bouwland , naast het voorgaande perceel gelegen aan den weg, groot 0-47-40.

c. Een stuk Bouwland , achter het voorgaande perceel gelegen, groot 0-92-20.

d. Een stuk Weiland , achter het voorgaande perceel gelegen, groot ongeveer 0-46-50.

De perceelen b, c en d grenzen ten W. aan Meester KRAP, ten N. aan J. en W. HEIN en ten O. aan het volgende nommer.

2

a. Een perceel Bouwgrond, aan den weg gelegen , groot ongeveer 60 roeden.

b. Een perceel Weiland en Bouwgrond, achter het voorgaande perceel gelegen, groot 1-25-30.

c. Een perceel Weiland en Heide, achter het voorgaande perceel gelegen, groot ongeveer 0-46-50.

Alle deze perceelen grenzen ten W. aan het voorgaande , ten O. aan het volgende nommer en ten N. aan J. en W. HEIN.

3

a. Een perceel Bouwgrond en Heide, liggende aan den weg en achter de school, groot ongeveer 0-45-50.

b. Een perceel Weiland en Bouwgrond, achter het vorige perceel gelegen, groot 0-55-20.

c. Een perceel Bouwland en Heide, achter het vorige perceel gelegen, groot ongeveer 85 roe.

Al deze perceelen grenzen ten W. aan het voorgaande nommer, ten O. aan J. MULDER en ten N. R. WOLTINGE.

Aanvaarding 1 Mei. Aanwijzer de bewoner P. DOGGEN. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 71

Note : Het betreft hier huis en erf bewoond door Pieter Doggen Sectie H nr 336 en 337

Note : en verder Sectie H nr 333, 334, 335, 338, 339, 340 en 341

Klein heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens. op Maandag den 9 October e. k., des voormiddags te 11 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om acht dagen later publiek te verkoopen :

1°. den Opstal en het Erfpacht van een net klein Heerenhuis met Schuur en Tuin, wel gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange Wijk in de gemeente Avereest, en aldaar Kadastraal bekend in Sectie L Nos. 441 , 442 en 443, te zamen groot 30 roe 60 el; laatstelijk bewoond zijnde door den geneesheer MEKEL. Te bezigtigen elken Maandag en Donderdag, aan den finalen verkoop voorafgaande.

2°. De Erfpacht van een aan het vorige perceel grenzend stuk Bouwland, groot 42 roe 60 el;

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 64

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 264

Heerenhuis met twee kalkovens

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 13 September 1805, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

I Een kapitaal Heerenhuis, met groote Schuur en ruime Tuin, staande en gelegen op het beste gedeelte der Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, aan den straatweg langs de Vaart, bewoond door den Heer E. ZWIERS, sectie L. Nos. 491 en 492, te zamen groot 40 roeden 70 ellen.

II Een Huis en Where , met achtergelegen Bouw- en Weideland, gelegen naast het vorige perceel, met de halve tegengelegene wijk, sectie L. Nos. 513, 514, 512 en 511, te zamen groot 1 bunder 41 roeden 20 ellen.

III Twee Kalkovens, Steenoven, Leschhuis en Erf, met de halve tegengelegene wijk, gelegen tusschen het vorige en het volgende perceel, sectie L. No. 1416, groot 61 roeden 80 ellen.

IV Een Huis en Erf, met Bouwland, gelegen aan de Kruizinga'swijk, tegenover de R. K. kerk, met de halve tegengelegene wijken, sectie L. Nos. 504 en 505, te zamen groot 35 roeden 90 ellen.

V Een stuk Veengrond, gedeeltelijk ontgonnen, met daarop staande 3 Woningen, gelegen aan wederzijden van de zesde wijk van de Zamenwijk, in de gemeente Avereest, met die zesde wijk, sectie K. Nos. 606, 607, 608, 609 en 610, te zamen groot 11 bunder 06 roeden 70 ellen.

VI. Een perceel Veengrond, op het zestiende wijkje van de Hoofdwijk in Stegeren, sectie K. Nos. 574, veengrond, groot 7 bunder 18 roeden 47 ellen, en 573, huis en erf, groot 03 ellen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Bouwhoeve en bouwmansplaatsje

- Posted in Verkoop by

De Notaris van der Biesen te Zwolle is voornemens, ten verzoeke van den onherroepelijk gemagtigden van J. H. SCHOLTEN, op Zaturdag den 3 Junij e. k., des voormiddags te elf uur, ten huize van F. BOTERMAN, aan de Kruisinga wijk te Dedemsvaart, gem. Avereest, te doen inzetten, en 14 dagen daarna, terzelfder plaats en uur, finaal te verkoopen:

1°. Eene BouwHoeve, gelegen aan den straatweg van Zuidwolde naar de Dedemsvaart, bewoond door J. H. SCHOLTEN, met daarbij gelegen Bouw- en Weideland , kad. gem. Avereest, S. H Nos. 1179, 1180, 1178, 1181 en 1182, te zamen groot 1-57-60 Bunder.

2°. Een Bouwmansplaatsje , ook aldaar gelegen, bewoond door D. MENSINK, kad. S. H Nos. 1211 en 1212, te zamen groot 37 roe 30 el.

3°. Een kamp Bouw- en Weideland , ten noorden van het eerste perceel , kad. S. H Nos. 1213 en 1214, te zamen groot 1-47-40 Bunder.

4°. Een kamp Hooi- en Weideland , ook aldaar, aan de Sponturfwijk, kad. S. H Nos. 1203 en 1204, te zamen groot 1-40-30 Bunder.

5°. Een Huis , Erf en Tuin , met Bouw- en Weideland, in gebruik bij B. KOEHORST, gelegen in Noordelijk Stegeren te Avereest, kad. S. L Nos. 141, 145, 146, 147 en 136, te zamen groot 1-30-50 bunder.

6°. Een kamp Bouwland , ten zuiden van het vorige perceel, kad. S. L. Nos 134 en 135, groot 99 Roe 12 El.

7°. Een kamp Hooiland , ook aldaar , kad. S. L No. 99 , groot 77 Roe 70 el.

8°. Een dito kamp, aan den Reest aldaar, kad. S. L No. 1366, groot 61 Roe 70 El.

Ten dage der veiling komen in massa perceel 1 tot en met 4 en de perceelen 5 en 6.

Aanwijzer J. H. SCHOLTEN te Avereest. Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris, bij wien de beschrijving der perceelen en de veilconditiën ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl

Bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 15 Mei 1865, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest doen inzetten en 8 dagen later, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aldaar, ten verzoeke van den heer E. ZWIERS, publiek verkoopen:

Een stuk BOVENVEEN, zijnde het tiende wijkje op de Zamenwijk in den gemeenten Avereest en Ambt Ommen, groot ruim 3 Bunders. Te veilen in 3 perceelen.

Informatiën te verkrijgen bij genoemden Heer E. ZWIERS en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Neurende en guste Koeijen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 13 Maart 1565, 's morgens om 10 uur, op het Landgoed WILLEMSHOEVE, bij sluis 4 aan de Dedemsvaart te Avereest, publiek verkoopen:

2 beste Ruinpaarden, 1 best Merriepaard, 15 neurende en guste Koeijen, 5 Pinken, 2 dragtige Motten, 1 Borg, 3 beslagen Boerenwagens, 1 Kapwagen, Karnmolen, en voorts al de Bouw- en Melkgereedschappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl