Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Neurende en guste Koeijen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 13 Maart 1565, 's morgens om 10 uur, op het Landgoed WILLEMSHOEVE, bij sluis 4 aan de Dedemsvaart te Avereest, publiek verkoopen:

2 beste Ruinpaarden, 1 best Merriepaard, 15 neurende en guste Koeijen, 5 Pinken, 2 dragtige Motten, 1 Borg, 3 beslagen Boerenwagens, 1 Kapwagen, Karnmolen, en voorts al de Bouw- en Melkgereedschappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl

Herenhuis met drie kalkovens

- Posted in Verkoop by

Mrs. W. S. van der GRONDEN en J. H. van ROIJEN, Notarissen te Zwolle, zullen op Zaturdag den 25 Maart 1865, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer WOLTER MULDER te Avereest, doen inzetten, en drie weken later, publiek verkoopen:

Een kapitaal Heerenhuis en Where, met Schuur, ruimen Tuin, Bouw- en Weideland, drie Kalkovens, leschhuis en twee Arbeiderswoningen, alles aan elkander gelegen , aan den Straatweg in de gemeente Avereest, en schietende van af dien weg tot aan de Kruisinga's Wijk, belend den heer Jhr. Mr. G. R. G. van SWINDEREN ter eene en den heer BEREND BERENDS ter andere zijde, en kadastraal bekend in Sectie L, Nos. 586 tot en met 597, te zamen groot 8 bunders 1 roede 52 ellen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij voornoemde Notarissen.

Bron : Delpher.nl