Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bouwhoeve en bouwmansplaatsje

- Posted in Verkoop by

De Notaris van der Biesen te Zwolle is voornemens, ten verzoeke van den onherroepelijk gemagtigden van J. H. SCHOLTEN, op Zaturdag den 3 Junij e. k., des voormiddags te elf uur, ten huize van F. BOTERMAN, aan de Kruisinga wijk te Dedemsvaart, gem. Avereest, te doen inzetten, en 14 dagen daarna, terzelfder plaats en uur, finaal te verkoopen:

1°. Eene BouwHoeve, gelegen aan den straatweg van Zuidwolde naar de Dedemsvaart, bewoond door J. H. SCHOLTEN, met daarbij gelegen Bouw- en Weideland , kad. gem. Avereest, S. H Nos. 1179, 1180, 1178, 1181 en 1182, te zamen groot 1-57-60 Bunder.

2°. Een Bouwmansplaatsje , ook aldaar gelegen, bewoond door D. MENSINK, kad. S. H Nos. 1211 en 1212, te zamen groot 37 roe 30 el.

3°. Een kamp Bouw- en Weideland , ten noorden van het eerste perceel , kad. S. H Nos. 1213 en 1214, te zamen groot 1-47-40 Bunder.

4°. Een kamp Hooi- en Weideland , ook aldaar, aan de Sponturfwijk, kad. S. H Nos. 1203 en 1204, te zamen groot 1-40-30 Bunder.

5°. Een Huis , Erf en Tuin , met Bouw- en Weideland, in gebruik bij B. KOEHORST, gelegen in Noordelijk Stegeren te Avereest, kad. S. L Nos. 141, 145, 146, 147 en 136, te zamen groot 1-30-50 bunder.

6°. Een kamp Bouwland , ten zuiden van het vorige perceel, kad. S. L. Nos 134 en 135, groot 99 Roe 12 El.

7°. Een kamp Hooiland , ook aldaar , kad. S. L No. 99 , groot 77 Roe 70 el.

8°. Een dito kamp, aan den Reest aldaar, kad. S. L No. 1366, groot 61 Roe 70 El.

Ten dage der veiling komen in massa perceel 1 tot en met 4 en de perceelen 5 en 6.

Aanwijzer J. H. SCHOLTEN te Avereest. Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris, bij wien de beschrijving der perceelen en de veilconditiën ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl

Bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 15 Mei 1865, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest doen inzetten en 8 dagen later, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aldaar, ten verzoeke van den heer E. ZWIERS, publiek verkoopen:

Een stuk BOVENVEEN, zijnde het tiende wijkje op de Zamenwijk in den gemeenten Avereest en Ambt Ommen, groot ruim 3 Bunders. Te veilen in 3 perceelen.

Informatiën te verkrijgen bij genoemden Heer E. ZWIERS en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl