Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenplaats met huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 6den December 1865, 'smorgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen Inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen:

1°. Eene BOERENPLAATS met HUIS en ERF en bijelkander liggend BOUW- en WEILAND en HEIDEGROND, groot ongeveer 12 bunders, gelegen in den Oosterhuis te Avereest, digt aan de Reest en behoorende aan Wm. HEIN. op de plaats, en

2°. drie stukken best BOUW- en GRASLAND en PLAGGEVELD, gelegen digt bij voormelde Plaats , zijnde het eigendom van K. H. LINDE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2320

Note : Ten verzoeke van Willem Hein en Koert Harms Linde

Note : Het betreft hier Sectie H nr 62 en 61

Note : Hooiland "Het Reebroek" Sectie H nr 1408

Note : en verder Sectie H nr 51, 155, 157, 212, en 220

Boerderij met schuur erf en tuin

- Posted in Uncategorized by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 15den November e.k.. des voormiddags ten 11 ure. ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten: Ten verzoeke van den Heer J. H. GEERDES:

1°. Eene BOERDERIJ bestaande in BOUWMANSWONING, SCHUUR, ERF. TUIN, zamen ter grootte van 3.82.10, gelegen in het Achterveld, in de Gemeente Avereest, begrensd ten O. door G. HEIMERIKS. ten N. de weg, ten W. L. WOLF en ten Z. door COERT LINDE. Zullende geveild worden in zeven afzonderlijke perceelen , zooals op het terrein zal worden aangewezen

2°. Een perceeltje BOUWLAND, groot 0.1340.

3°. Drie perceelen HOOILAND, te zamen groot ongeveer 2 bunder, zijnde de nommers 2 en 3, gelegen achter no. 1.

Aanwijzer de verkooper. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 76

Note : Ten verzoeke van Johan Herman Geerdes

Note : Het betreft hier Sectie L nr 86, 82, 83, 84, 85, 87 en 88

Note :En verder Sectie L nr 73, 76 en 77

Boerderij DE ONDERNEMING

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Woensdag den 15den November e.k., des voormiddags te tien uren, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten : Ten verzoeke van den Heer B. PLOMP en mede-eigenaren:

a. Eene BOERDERIJ, genaamd "DE ONDERNEMING", met omstreeks acht bunder daarbij gelegen bouw- en weiland , staande aan de Zuidzijde der Dedemsvaart aan de Heinbaaswijk, zullende geveild worden in zes afzonderlijke perceelen.

b. Eene ten Oosten der voormelde Boerderij staande HUIZINGE , waarin twee arbeiderswoningen met ongeveer 36 roeden bouwgrond.

Aanm. De op genoemde perceelen staande 170 eiken- en 40 elzenboomen zullen afzonderlijk worden geveild, doch bij ieder perceel door de koopers kunnen worden behouden voor 10%, boven derzelver opbrengst.

Aanwijzing door den bewoner de WEERMINK. De gronden te aanvaarden met 1 Februarij en de huizingen met Mei 1886. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 77

Note : Ten verzoeke van Bartholomeus Plomp, Paulus van der Elst en Carel Piek

Note : Boerderij "de Onderneming" Sectie M nr 212 met 213

Note : Arbeiderswoningen Sectie M nr 214,215 en 216

Note : en verder Sectie M nr 201,203,204,205 en 210