Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee maal Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Woensdag den 19 December aanstaande, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen:

ten verzoeke der Erfgenamen van wijlen AREND RUININ: Het regt van erfpacht en opstal van een huis en erf, met daarbij behoorenden Grond, staande en gelegen aan de Sponturfwijk, in de gemeente Avereest, te zamen groot 1 bunder 6 roeden en 20 ellen, laatstelijk bewoond door wijlen AREND RUININ.

ten verzoeke der Erfgenamen van wijlen WILLEM SCHRA. Het regt van erfpacht en opstal van een huis en erf, met daarbij behoorenden Grond, staande en gelegen naast het voorgaande perceel, te zamen groot 1 bunder, 39 roeden en 30 ellen, laatstelijk bewoond door wijlen WILLEM SCHRA.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 164

Note : Het betreft hier Sectie H nr 289, 288, 285, 286 en 287

Bouwland met woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 19 November 1866, des avonds te 6 uren, ten huize van den heer W. MULDER te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, des avonds te 6 uren, ten huize van den heer L. STEENBERGEN te Avereest, publiek verkoopen :

  1. Twee perceelen Bouwland en den blooten eigendom van twee tusschengelegen perceelen Bouwland, welke in erfpacht zijn uitgegeven en waarop 4 woningen zijn gebouwd, gelegen aan den hoek van de Dedemsvaart en de Hoofdwijk in Stegeren, in de gemeente Avereest, Sectie K. Nos. 342 tot en met 349 , te zamen groot 1 bunder 81 roe 46 el.

  2. De daarachter liggende VIJFWIJKJES, zijnde Bouwland en Heide , met daarop staande twee woningen, Sectie K. Nos. 359 tot en met 366, te zamen groot 36 bunders 40 roeden 70 ellen.

Te veilen in perceelen. Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN JHz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Een huis met welbeklante Winkelaffaire

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 1 October 1866, des middags te 12 uren, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen :

Een HUIS, waarin sedert jaren eene welbeklante Winkelaffaire is uitgeoefend en voorzien van alle gemakken, met het regt van erfpacht van eenigen GROND, staande en liggende op zeer gunstigen stand nabij de R. K. Kerk, aan de Hoofd of Kruizinga'swijk , gemeente Avereest, Kad. Sect. L. Nos. 444, 445 en 416, groot 25 roe 80 el, bewoond door J. NIESTEN. Staande op ƒ 1200.

Informatiën bij genoemden Notaris, ten wiens kantore de Conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 1 October 1866, des voormiddags te 10 uren, ten huize van den heer J. NIESTEN te Avereest, publiek verkoopen :

Eenige mobilaire goederen, waaronder eene Chiffonière, twee Linnenkasten, 16 Stoelen, eene Piano, 4 Tafels, Aardewerk, Keukengereedschap, Kookmachine, verder eenige Manufacturen, Balans, Schalen, Gewigten, Bakken, Winkelopstand, Toonbank en verdere Winkelgereedschappen, eenige Mest, Afbraak enz.

Te bezien Zaturdag te voren van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uren.

Boerenhuis en erf Het Oude Smidje

- Posted in pacht by

De Notarissen Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest en H. JONKERS te den Ham zijn voornemens, op Woensdag den 9 Mei aanstaande, des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om veertien dagen daarna te verkoopen:

Het regt van erfpacht en opstal van een BOERENHUIS en ERF en daarbij behoorende landerijen, staande en gelegen in de gemeente Avereest, nabij de Arriër Hoofdwijk, groot 1 bunder 19 roeden 50 ellen, het zoogenaamde OUDE SMITJE thans bewoond wordende door JAN BRUNEMEIJER.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 118

Note : Het betreft hier "Het oude Smidje" Sectie I nr 211 en 213

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 9 April 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats publiek aan de meestbiedentlen verkoopen:

1°. Een kapitaal Heereehuis met groote Schuur en ruimen Tuin, slaande en gelegen op het beste gedeelte der Dedemsvaart in de gemeente Avereest , aan den straatweg langs de Vaart, bewoond door den heer E. ZWIERS, Sectie L. Nos. 491 en 492, te zamen groot 40 roe 70 el.

2°. Een Huis en Where met achtergelegen Bouwland en Weideland. gelegen naast het vorige perceel, met de halve tegen gelegen wijk. Sectie L. Nos. 513, 514, 512 en 511, te zamen groot 1 bunder 41 roe 20 el.

3°. Twee Kalkovens, Steenoven, Leschhuis en Erf, met de halve tegen gelegene wijk, gelegen tusschen het vorige en het volgende perceel, Sectie L. No. 1416, groot 61 roe 80 el.

4°. Een Huis en Erf met Bouwland, gelegen aan de Kruizinga's wijk, tegenover de R. C. kerk met de halve tegen gelegene wijken, Sectie L. Nos. 504 en 505, te zamen groot 35 roe 90 ellen.

5°. Een stuk Veengrond, gedeeltelijk ontgonnen met daarop staande 3 Woningen , gelegen aan wederzijden van de zesde wijk van de Zamenwijk in de gemeente Avereest met die zesde wijk, Sectie K. Nos. 606, 607, 608, 609 en 610, te zamen groot 11 bunder 66 roeden 70 ellen.

6°. Een stuk Veengrond op het zestiende wijkje van de Hoofdwijk in Stegeren, Sectie K. Nos. 574, Veengrond groot 7 bunder 18 roeden 47 ellen, en 573 Huis en Erf, groot 63 ellen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris.

De veiling van de vaste goederen aan de Dedemsvaart, waarvan de inzate zoude plaats hebben op Maandag den 9 April 1866, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest, zal geen voortgang hebben. J. H. van ROIJEN, Notaris.

Bron : Delpher.nl

Net klein Heerenhuis met tuin

- Posted in pacht by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 27 Maart a. s., des voormiddags te half twaalf uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om drie weken daarna te verkoopen:

Ten verzoeke van den heer S. L. MEKEL te Waalwijk:

Het 25jarige Erfpachtsregt van een net klein HEERENHUIS met TUIN, staande en gelegen aan den grindweg loopende langs de Kruizinga's wijk, in de onmiddellijke nabijheid der R. C. kerk, vroeger door den eigenaar, thans bij den heer van ENGELEN in gebruik.

Te aanvaarden den 1 Mei e.k. Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 109

Note : Servatius Ludovicus Mekel geneesheer

Note : Het betreft hier Sectie L nr 441, 442 en 443

Huis met schuur, tuin en inboedel

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 27 Maart a. s., des voormiddags te elf uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen:

Ten verzoeke der Erven van wijlen J. M. KIERS:

Een Huis, Schuur met Tuin, staande en gelegen aan den straatweg loopende langs de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, belend ten Oosten F. VAN GIESSEL en ten westen mevrouw de Wed. HAMILTON, waarin sedert jaren met goed gevolg eene WINKEL wordt uitgeoefend, en voorts voor alle neringdoenden geschikt.

Een stuk Hooiland, op een kleinen afstand van het vorenstaande perceel gelegen, aan de Wijk uitloopende in de Kruizinga's wijk, groot 27 roeden 40 ellen.

Aanwijzing zal gedaan worden door J. KLEINMEIJER, timmerman te Avereest. Te aanvaarden den 1 Mei e.k.

Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 110

Note : Jan Manden Kiers

Note : Het betreft hier Sectie L nr 522 en 524

De Notaris Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest is voornemens, ten verzoeke en ten huize der Erven van wijlen J. M. KIERS, op Donderdag den 19 April a. s., des voormiddags te tien uren, publiek te verkoopen:

Eenen Inboedel, bestaande in een belangrijken HUISBOEDEL, WINKEL-OPSTAL en WINKEL-INVENTARIS, bestaande in Manufacturen, Tappers- en Kruidenierswaren, alsmede eenige Beesten en Boeren-gereedschap.

Bron : Delpher.nl

Bouw- en Weiland

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal a.s. Woensdag 7 Maart 1866, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, voor den Heer van SWINDEREN, publiek verhuren voor 6 Jaren:

5 perceelen Bouw- en Weiland, gelegen achter het huis, in gebruik bij den Heer BODE te Dedemsvaart.

Aanwijzing te bevragen bij W. WEIDE aldaar.

Bron : Delpher.nl

Dubbel Huis en Where

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN , Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 21 Februarij 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer L. STEENBERGEN te Avereest, doen inzetten, en op Maandag den 5 Maart 1866, te zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Een Dubbel Huis en Where, staande en gelegen in de gemeente Avereest, ten noorden van de Lange Wijk, belend ten oosten OTTERBEIN en ten westen den Heer W. BRINK, met het regt van erfpacht van eenigen daarbij gelegen Grond , alles kad. bekend in sectie H. Nos. 1145, 1146, 1147 en 1148, te zamen groot 57 roeden 40 ellen.

Aanwijzing te verkrijgen bij den Heer W. BRINK te Avereest en nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 5 Februarij 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN, aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van J. K. PADDING doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder plaats en uur, publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met bijgelegen Bouw- en Weideland, gelegen aan de zuidzijde van de Dedemsvaart in de gemeente Avereest, belend ten noorden de vaartsgeregtigheid, ten oosten de Weduwe VENINGEN en J. KLEINMEIJER, ten zuiden H. GOVERS en Wed. KUIJER en ten westen K. HARTMAN en H. GOVERS, en kad. bekend Sectie I. Nos 629, 637, 641 en 643, te zamen groot 3 B. 95 R. 70 E , te veilen in 9 perceelen ; en

Een Huis en Erf met het regt van Erfpacht van eenig Bouw- en Weiland, gelegen naast het voor gaande, en kad. bekend Sectie I. Nos. 645, 646 en 647 , groot 61 R. 30 E.

Informatiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris, alwaar de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl