Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 5 Februarij 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN, aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van J. K. PADDING doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder plaats en uur, publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met bijgelegen Bouw- en Weideland, gelegen aan de zuidzijde van de Dedemsvaart in de gemeente Avereest, belend ten noorden de vaartsgeregtigheid, ten oosten de Weduwe VENINGEN en J. KLEINMEIJER, ten zuiden H. GOVERS en Wed. KUIJER en ten westen K. HARTMAN en H. GOVERS, en kad. bekend Sectie I. Nos 629, 637, 641 en 643, te zamen groot 3 B. 95 R. 70 E , te veilen in 9 perceelen ; en

Een Huis en Erf met het regt van Erfpacht van eenig Bouw- en Weiland, gelegen naast het voor gaande, en kad. bekend Sectie I. Nos. 645, 646 en 647 , groot 61 R. 30 E.

Informatiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris, alwaar de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Boerenhuis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, ten verzoeke van HARM ter BANE, landbouwer te Avereest, en ten huize van WOLTER MULDER, logementhouder aan de Dedemsvaart, op Maandag den 5den Februarij a.s., des voormiddags te elf uren, publiek te doen inzetten en veertien dagen later finaal te verkoopen:

Een Boerenhuis en Erf met ruim twee bunder daarbij behoorend Bouw- en Weiland , staande en gelegen aan het zoogenaamde Lange Jagt in de gemeente Avereest, in de nabijheid van sluis No. 6.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 95

Note : Het betreft hier Sectie L nr 1141, 1142, 1138, en 1139

Ondergrond en grasgrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 17 Januarij 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer W. MULDER aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en op nader te bepalen dag publiek verkoopen:

1°. Een stuk ondergrond, gedeeltelijk met dennen bepoot, en een perceel grasgrond en bouwland, met daarop staande huizen en erven, gelegen in de gemeente Avereest, boven het Schut van JANSEN op de Vierde Wijk, belend ten zuiden Mevrouw de Wed. L'ESPINASSE en ten noorden de Wijk, kad. sectie M, nos. 140, 141, 144, 145, 146, 147, 406, 407 en 408, te zamen groot 22 bunder, 47 roe, 21 ellen;

2°. Den blooten eigendom van een stuk bouwland en van den ondergrond van een huis, gelegen als voren, kad. sectie M, nos. 142, 143, te zamen groot 55 roeden, 64 ellen ;

3°.Twee perceelen besneden bovenveen, gelegen aan de oost- en westzijde van de Vijfde Wijk, in de gemeente Ambt Ommen, belend ten Westen den Heer van SONSBEECK, groot 2 bunder, 91 roe, 69 ellen.

Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris en bij den Heer A. DE JONG te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Wei- en Bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Vrijdag den 19 Januarij e.k., ten verzoeke der Wed. F. L. STEENBERGEN te Zuidwolde, des middags ten 12 ure, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om 14 dagen later finaal te verkoopen:

Eenige perceelen Wei- en Bouwland, gelegen in de gemeente Avereest.

a. Ruim drie bunder, zich uitstrekkende van den straatweg loopende langs de Dedemsvaart tot aan de Kruizinga's Wijk tusschen de Boerderijen van de Heeren H. A. STEENBERGEN en A. DE JONG.

b. Ruim vier bunder, zich uitstrekkende achter de voorgaande perceelen, van de Kruizinga's Wijk tot aan de eigendommen van den Heer J. MULDER.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 89

Note : a) Het betreft hier Sectie H nr 887, 888, 889, 890, 891, en 892

Note : b) Het betreft hier Sectie H nr 410, 411, 412, 413, 414, 415 en 416

Boekweitenland

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Dr. F. L. L'ESPINASSE en Mejufvr. H. VENINGEN, op Zaturdag den 6 Januarij, des voormiddags te 10 uren, ten huize van L. STEENBERGEN, Logementhouder aan de Dedemsvaart, publiek te verhuren, voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren:

12 perceelen Boekweitenland, gelegen in de gemeente Avereest nabij Doevelaar en het Smidje, zoo als op het terrein is uitgebakend;

en publiek te verkoopen:

Eenige perceelen gehakte 20jarige Dennen, liggende in de zelfde streek.

Aanwijzer C. O. SCHOONEWILLE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 86

Note : Het betreft hier heideveld ter verbouwing van boekweit Sectie I nr 214

Note : Het betreft hier gekapte dennen op Sectie I nr 212