Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Dubbel Huis en Where

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN , Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 21 Februarij 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer L. STEENBERGEN te Avereest, doen inzetten, en op Maandag den 5 Maart 1866, te zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Een Dubbel Huis en Where, staande en gelegen in de gemeente Avereest, ten noorden van de Lange Wijk, belend ten oosten OTTERBEIN en ten westen den Heer W. BRINK, met het regt van erfpacht van eenigen daarbij gelegen Grond , alles kad. bekend in sectie H. Nos. 1145, 1146, 1147 en 1148, te zamen groot 57 roeden 40 ellen.

Aanwijzing te verkrijgen bij den Heer W. BRINK te Avereest en nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl