Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 9 April 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats publiek aan de meestbiedentlen verkoopen:

1°. Een kapitaal Heereehuis met groote Schuur en ruimen Tuin, slaande en gelegen op het beste gedeelte der Dedemsvaart in de gemeente Avereest , aan den straatweg langs de Vaart, bewoond door den heer E. ZWIERS, Sectie L. Nos. 491 en 492, te zamen groot 40 roe 70 el.

2°. Een Huis en Where met achtergelegen Bouwland en Weideland. gelegen naast het vorige perceel, met de halve tegen gelegen wijk. Sectie L. Nos. 513, 514, 512 en 511, te zamen groot 1 bunder 41 roe 20 el.

3°. Twee Kalkovens, Steenoven, Leschhuis en Erf, met de halve tegen gelegene wijk, gelegen tusschen het vorige en het volgende perceel, Sectie L. No. 1416, groot 61 roe 80 el.

4°. Een Huis en Erf met Bouwland, gelegen aan de Kruizinga's wijk, tegenover de R. C. kerk met de halve tegen gelegene wijken, Sectie L. Nos. 504 en 505, te zamen groot 35 roe 90 ellen.

5°. Een stuk Veengrond, gedeeltelijk ontgonnen met daarop staande 3 Woningen , gelegen aan wederzijden van de zesde wijk van de Zamenwijk in de gemeente Avereest met die zesde wijk, Sectie K. Nos. 606, 607, 608, 609 en 610, te zamen groot 11 bunder 66 roeden 70 ellen.

6°. Een stuk Veengrond op het zestiende wijkje van de Hoofdwijk in Stegeren, Sectie K. Nos. 574, Veengrond groot 7 bunder 18 roeden 47 ellen, en 573 Huis en Erf, groot 63 ellen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris.

De veiling van de vaste goederen aan de Dedemsvaart, waarvan de inzate zoude plaats hebben op Maandag den 9 April 1866, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest, zal geen voortgang hebben. J. H. van ROIJEN, Notaris.

Bron : Delpher.nl

Net klein Heerenhuis met tuin

- Posted in pacht by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 27 Maart a. s., des voormiddags te half twaalf uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om drie weken daarna te verkoopen:

Ten verzoeke van den heer S. L. MEKEL te Waalwijk:

Het 25jarige Erfpachtsregt van een net klein HEERENHUIS met TUIN, staande en gelegen aan den grindweg loopende langs de Kruizinga's wijk, in de onmiddellijke nabijheid der R. C. kerk, vroeger door den eigenaar, thans bij den heer van ENGELEN in gebruik.

Te aanvaarden den 1 Mei e.k. Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 109

Note : Servatius Ludovicus Mekel geneesheer

Note : Het betreft hier Sectie L nr 441, 442 en 443

Huis met schuur, tuin en inboedel

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 27 Maart a. s., des voormiddags te elf uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen:

Ten verzoeke der Erven van wijlen J. M. KIERS:

Een Huis, Schuur met Tuin, staande en gelegen aan den straatweg loopende langs de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, belend ten Oosten F. VAN GIESSEL en ten westen mevrouw de Wed. HAMILTON, waarin sedert jaren met goed gevolg eene WINKEL wordt uitgeoefend, en voorts voor alle neringdoenden geschikt.

Een stuk Hooiland, op een kleinen afstand van het vorenstaande perceel gelegen, aan de Wijk uitloopende in de Kruizinga's wijk, groot 27 roeden 40 ellen.

Aanwijzing zal gedaan worden door J. KLEINMEIJER, timmerman te Avereest. Te aanvaarden den 1 Mei e.k.

Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 110

Note : Jan Manden Kiers

Note : Het betreft hier Sectie L nr 522 en 524

De Notaris Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest is voornemens, ten verzoeke en ten huize der Erven van wijlen J. M. KIERS, op Donderdag den 19 April a. s., des voormiddags te tien uren, publiek te verkoopen:

Eenen Inboedel, bestaande in een belangrijken HUISBOEDEL, WINKEL-OPSTAL en WINKEL-INVENTARIS, bestaande in Manufacturen, Tappers- en Kruidenierswaren, alsmede eenige Beesten en Boeren-gereedschap.

Bron : Delpher.nl

Bouw- en Weiland

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal a.s. Woensdag 7 Maart 1866, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, voor den Heer van SWINDEREN, publiek verhuren voor 6 Jaren:

5 perceelen Bouw- en Weiland, gelegen achter het huis, in gebruik bij den Heer BODE te Dedemsvaart.

Aanwijzing te bevragen bij W. WEIDE aldaar.

Bron : Delpher.nl