Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerderij met schuur en hooiberg

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 10 December e. k., des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder W. MULDER te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. W. van der GRAAFF aldaar, publiek te doen inzetten:

Een Boerenhuis, Tuin en Erf, met Schuur en Hooiberg, met daarachter gelegen Bouw- en Weilanden, liggende aan de zuidzijde der Dedemsvaart; bij de verkoopster zelve in gebruik; te zamen groot 3.45.80.

Aanvaarding 1 Mei e. k. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 277

Note :Ten verzoeke van Geesje Schuurman weduwe van wijlen Willem van der Graaf

Note : Het betreft hier Sectie K nr 95, 94, 96, 97, 93 en 99

Huis erf en landerijen met Smidsland

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle en Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest zijn voornemens, op Maandag den 9 December, des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder L. STEENBERGEN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. A. MOL aldaar, publiek te doen inzetten:

EEN HUIS EN ERF, met bijgelegen Landerijen, liggende aan de westzijde der Dedemsvaart in de gemeente Avereest, tusschen H. van MUNSTER en de Wed. R. BOKKING, te zamen groot 4.42.70.

Een perceel Land, genaamd Smidsland, aan de westzijde van het Ommer kanaal, in de gemeente Avereest, groot 0.38.70.

Aanvaarding 1 Mei e, k. Inlichtingen te bekomen bij de Notarissen voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 276

Note : Het betreft hier Sectie I nr 736, 737, 738 en 130 t/m 138 en 125 t/m 128

Note : Het betreft hier Smidsland Sectie I nr 639

Afbraak loods met werverij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 5 December e. k., ten huize van den logementhouder W. MULDER te Dedemsvaart, des morgens te 12 uren , publiek te verkoopen:

De Afbraak eener Loods, waarin eene WEVERIJ is uitgeoefend, staande aan de Dedemsvaart op den hoek der Molenwijk; benevens de zich daarin bevindende Weefgetouwen: alsmede eene partij best Linnen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 274

Note :Ten verzoeke van Berend Berends junior handelend in hoedanigheid van Commissares Bestuurder der Werkverschaffing te Avereest

Diverse huizen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 4 December a. s., des middags ten 12 ure, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, en op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen : ten verzoeke van den Heer J. H. DAMAN te Avereest.

a. Een huis en erf met schuur en daarbij gelegen bouwland, staande aan den straatweg loopende langs de Dedemsvaart, te zamen groot 0-44-10, thans bewoond wordende door G. WIBIER en G. J. KESIMAAT.

b. Een huis, bestaande uit vier woningen en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange of Kruizinga's wijk, te zamen groot 0-47-48, thans bewoond wordende door ALBERTJE STRIJKER.

c. Een huis met dubbele woning en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-04-46, thans bewoond wordende door de Wed. MENSINK en JELLES.

d. Een huis met drie woningen, schuur en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-08-22, thans bewoond wordende door L. SCHREUDER, J. de WALS en de Wed. A. RIENTJES.

Aanvaarding der perceelen 1 Mei e. k. Informatiën te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 273

Note : a) Het betreft hier Sectie L nr 906 en 905

Note : b) Het betreft hier Sectie L nr 871, 872, 873, 874 en 875

Note : c) Het betreft hier Sectie L nr 840, 841 en 839

Note : d) Het betreft hier Sectie L nr 806, 807 en 808

Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal a. s. Woensdag 16 October 1867, 's morgens om 11 uur , ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen :

Een Huisje en Erf, met circa ½ bunder Land, gelegen aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, tussshen W. van HAERINGEN en P. RIJKERS, bewoond en in gebruik bij de Wed. J. KROL.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2576/2579

Note :Ten verzoeke van Groetje Compagne weduwe van Jan krol

Note : Het betreft hier Sectie L nr 1448 en 1447

Huis en erf met erfpacht land

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest en Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle, zullen op Woensdag 11 September 1867, des middags te 12 uren, ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met het regt van Erfpacht van circa 42 roeden Land, aan de Kruizinga'swijk, gemeente Avereest, thans inhuur bij AREND GRIT.

Informatiën te bekomen bij genoemde Notarissen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 254

Note : Het betreft hier Sectie L nr 881, 882 en 880

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal Woensdag 19 Junij 1867, 's namiddags om 8 uur, ten huize van Hk. WEERTIES te Avereest, publiek verpachten:

HET GRASGEWAS van de PASTORIE-LANDEN en van HET OORTJE te Oud Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2539

Logement, Winkel & Bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM , Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Dingsdag 18 Junij 1867, 's morgens om 11 uur, in 't na te noemen logement, te doen inzetten, en 14 dagen later publiek te verkoopen:

1°. Een kapitaal HUIS, bevattende 5 Boven- en 3 Benedenkamers , Zolder, Kantoor, Keuken. Voorhuis, Bakkerij, Kelder, enz., voorzien van alle gemakken, en waarin sedert jaren Logement, Winkel & Bakkerij worden uitgeoefend, met Schuur, Stal en grooten Tuin; te zamen groot 45.70 roeden , allergunstigst staande en gelegen op den besten stand bij Balk- of Kruizinga'sbrug aan den straatweg langs de Dedemsvaart, onmiddellijk bij het marktplein te Avereest, waar ook de straat- en grindwegen van Meppel en Ommen zamenloopen.

2°. Een perc. Bouwland en Boschgrond, groot ruim 2½ bunder, liggende aan het eerste perceel, en

3°. Een stuk Hooiland, groot 1 3/4 bunder, gelegen aan den straatweg digt bij de vorige perceelen.

Aanwijzing bij den tegenwoordigen bewoner en gebruiker SCHUTTEROP, en nadere inlichtingcn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2535

Note : 1) Het betreft hier Sectie G nr 829 en 828

Note : 2) Het betreft hier Sectie G nr 826 en 827

Note : 3) Het betreft hier Sectie G nr 725 en 726

Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den heer JAKOB SCHUTTEROP, bakker, winkelier en logementhouder aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, worden verzocht daarvan vóór den 15 April 1867 opgave of betaling te doen ten kantore van den notaris Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen.

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Dingsdag 23 Julij 1867, 's morgens om 9 uur, ten huize van Ja. SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart over te gaan tot - en zoo noodig den volgenden dag te vervolgen - den publieken verkoop van:

Een goed geconserveerden INBOEDEL, bestaande in onderscheidene soorten van Tafels en Stoelen , Spiegels en Schilderijen,Ledekanten en Kagchels, beste welgevulde veeren Bedden, 1 Chiffonnière, Secretaire, Kabinet, Bureau, beste Staande- en Hangklok, Pendule en Mangel; voorts Goud en Zilver, Koper-, Blik-, Tin-, IJzeren Aardewerk, benevens een Billard, al de Logementsbenoodigdheden, de Winkel, Bakkers- en Boerengereedschappen, 2 Koeijen en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.

Te bezien daags vóór den verkoop.

Akte : nr 2557

Note : Totale opbrengst ƒ 2429,90

Huis met getrimmerte en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, notaris te Zwolle, zal op Maandag den 3 Junij 1867, 's middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER, Logementhouder te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een Huis met daarbij staand Getimmerte en bijbehoorenden Tuingrond, staande en gelegen te Avereest bij de Dedemsvaart aan den Straatweg, naast den Heer MEIJERINK, Kadastraal Sectie L, Nos. 486, 487 en 488 gedeeltelijk, te zamen groot 29 Roeden, 10 Ellen. De verkoop zal plaats hebben in twee perceelen en daarna in één perceel.

Aanwijzer de bewoner J. ENSING.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 14 Mei e.k., des voormiddags te 9 uren, ten huize van J. KATTENBELT op de Veningshoofdwijk in de gemeente Avereest, publiek verkoopen:

35 volle Korven met Bijen, 40 Bijenkorven, 30 Velletjes, 1 Honigpers met toebehooren, eene partij Honig, 2 Schapen en 4 Lammeren, enz. Des namiddags te voren te bezien.

Dezelfde Notaris is voornemens, op Dingsdag den 21 Mei e.k., des voormiddags te 10 uren, ten huize van KLAAS SMIT aan de Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Een net geconserveerden Inboedel, bestaande in 2 Kabinetten, Piano, Kasten, Stoelen, Tafels, Klok, Spiegels, Schilderijen, Porcelein, Koper, Glas en Aardewerk.

Te bezien op den dag voor den verkoop.

Bron : Delpher.nl