Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Logement, Winkel & Bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM , Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Dingsdag 18 Junij 1867, 's morgens om 11 uur, in 't na te noemen logement, te doen inzetten, en 14 dagen later publiek te verkoopen:

1°. Een kapitaal HUIS, bevattende 5 Boven- en 3 Benedenkamers , Zolder, Kantoor, Keuken. Voorhuis, Bakkerij, Kelder, enz., voorzien van alle gemakken, en waarin sedert jaren Logement, Winkel & Bakkerij worden uitgeoefend, met Schuur, Stal en grooten Tuin; te zamen groot 45.70 roeden , allergunstigst staande en gelegen op den besten stand bij Balk- of Kruizinga'sbrug aan den straatweg langs de Dedemsvaart, onmiddellijk bij het marktplein te Avereest, waar ook de straat- en grindwegen van Meppel en Ommen zamenloopen.

2°. Een perc. Bouwland en Boschgrond, groot ruim 2½ bunder, liggende aan het eerste perceel, en

3°. Een stuk Hooiland, groot 1 3/4 bunder, gelegen aan den straatweg digt bij de vorige perceelen.

Aanwijzing bij den tegenwoordigen bewoner en gebruiker SCHUTTEROP, en nadere inlichtingcn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2535

Note : 1) Het betreft hier Sectie G nr 829 en 828

Note : 2) Het betreft hier Sectie G nr 826 en 827

Note : 3) Het betreft hier Sectie G nr 725 en 726

Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den heer JAKOB SCHUTTEROP, bakker, winkelier en logementhouder aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, worden verzocht daarvan vóór den 15 April 1867 opgave of betaling te doen ten kantore van den notaris Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen.

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Dingsdag 23 Julij 1867, 's morgens om 9 uur, ten huize van Ja. SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart over te gaan tot - en zoo noodig den volgenden dag te vervolgen - den publieken verkoop van:

Een goed geconserveerden INBOEDEL, bestaande in onderscheidene soorten van Tafels en Stoelen , Spiegels en Schilderijen,Ledekanten en Kagchels, beste welgevulde veeren Bedden, 1 Chiffonnière, Secretaire, Kabinet, Bureau, beste Staande- en Hangklok, Pendule en Mangel; voorts Goud en Zilver, Koper-, Blik-, Tin-, IJzeren Aardewerk, benevens een Billard, al de Logementsbenoodigdheden, de Winkel, Bakkers- en Boerengereedschappen, 2 Koeijen en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.

Te bezien daags vóór den verkoop.

Akte : nr 2557

Note : Totale opbrengst ƒ 2429,90

Huis met getrimmerte en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, notaris te Zwolle, zal op Maandag den 3 Junij 1867, 's middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER, Logementhouder te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een Huis met daarbij staand Getimmerte en bijbehoorenden Tuingrond, staande en gelegen te Avereest bij de Dedemsvaart aan den Straatweg, naast den Heer MEIJERINK, Kadastraal Sectie L, Nos. 486, 487 en 488 gedeeltelijk, te zamen groot 29 Roeden, 10 Ellen. De verkoop zal plaats hebben in twee perceelen en daarna in één perceel.

Aanwijzer de bewoner J. ENSING.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 14 Mei e.k., des voormiddags te 9 uren, ten huize van J. KATTENBELT op de Veningshoofdwijk in de gemeente Avereest, publiek verkoopen:

35 volle Korven met Bijen, 40 Bijenkorven, 30 Velletjes, 1 Honigpers met toebehooren, eene partij Honig, 2 Schapen en 4 Lammeren, enz. Des namiddags te voren te bezien.

Dezelfde Notaris is voornemens, op Dingsdag den 21 Mei e.k., des voormiddags te 10 uren, ten huize van KLAAS SMIT aan de Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Een net geconserveerden Inboedel, bestaande in 2 Kabinetten, Piano, Kasten, Stoelen, Tafels, Klok, Spiegels, Schilderijen, Porcelein, Koper, Glas en Aardewerk.

Te bezien op den dag voor den verkoop.

Bron : Delpher.nl