Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding grindweg

- Posted in aanbesteding by

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente AVEREEST zullen op Maandag den 7 September aanstaande , des voormiddags te elf uur, ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek aanbesteden:

Het maken van een Grindweg langs de Lange Wijk, van af de Kalkwijk tot den Straatweg langs de Dedemsvaart bij sluis No. 6, hebbende eene lengte van circa 1920 ellen.

Het Plan en Voorwaarden ligt ter lezing op de Secretarie te Avereest, terwijl inlichtingen te bekomen zijn bij W. BODE, Opzigter van Gemeentewerken aldaar.

Avereest , 24 Augustus 1863. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS, Wethouder.

Bron : Delpher.nl

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Avereest, zijn voornemens op Woensdag den 6 Augustus 1862, des voormiddags te elf uren ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek aan te besteden :

het bouwen van een Gemeentehuis aldaar, met bij levering der benoodigde Materialen.

De Bestekken liggen ter lezing te Zwolle bij SCHEUER, te Meppel in de BONTE KOE, te Hoooeveen bij de Wed. LUINGE, te Avereest bij J. SCHUTTEROP en te Dedemsvaart bij L. STEENBERGEN. Aanwijzing zal plaats hebben daags voor de besteding.

Nadere inlichtingen en inzage der teekening zijn te bekomen bij den heer W. BODE te Dedemsvaart.

Avereest, den 24 Julij 1862. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS, Wethouder.

Bron : Delpher.nl

De GEDEPUTEERDE STATEN van de Provincie OVERIJSSEL doen te weten : dat op Vrijdag den 7 Februarij eerstkomende, des middags te 12 uren , in een der localen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij enkele inschrijving, de openbare Verpachting voor den tijd van vijf jaren, ingaande den 1 Mei. 1862 zal plaats hebben van :

Een Huis-, Hooiberg en het daarbij gelegene Land, in de gemeente Avereest, bij de Sluis No. 4 op de Dedemsvaart; thans in huur bij THIJS STAD. Kadastraal bekend Sectie B. No. 120g, Grasland groot 1 Bunder 11 Roeden 80 Ellen, No. 120h, Huis en Erf groot 3 Roedan 10 Ellen, 120i, Grasland, groot 93 Roeden 10 Ellen , 553 Bouwland, groot 27 Roeden 60 Ellen ; een en ander onder de verpligting van de bediening der bij dit Perceel gelegene Sluis.

De voorwaarden van verpachting liggen ter lezing aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij van der MOOLEN aan de Markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de Herderin te Hasselt, in de Herberg de Lichtmis en bij AP aan de Dedemsvaart, terwijl de Hoofd-Opzigter dier vaart, S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt. Zwolle, den 8 Januarij 1862. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter. J. C. BIJSTERBOS , Griffier

Bron : Delpher.nl