Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

In volle werking zijnde glasblazerij

- Posted in Verkoop by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag 7 Januarij, 's voormiddags ten elf ure, ten huize van L. STEENBERGEN, logementhouder te Avereest aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om 14 dagen later publiek te verkoopen:

A. Ten verzoeke van de Weduwe en Erven van den Heer H. A. STEENBERGEN:

1°. Eene in volle werking zijnde GLASBLAZERIJ, zeer gunstig gelegen aan de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, bestaande uit twee glashutten, pottenkamer, molenkamer en magazijn, directeurswoning en vijftien arbeiderswoningen met erven, werven, enz., te zamen groot 0.57.75 hectare.

2°. Eene groote uitgestrektheid (meest alle besneden) BOVENVEENEN (lange en sponturfveen) met ONDERGROND en daarop staande kalkfabriek en arbeiderswoning, alle gelegen aan de Lutterhoofdwijk, gemeente Gramsbergen, beslaande de veenen een oppervlakte van ongeveer 70 hectare, de ondergrond van ruim 131 hectare. Aanwijzing zal gedaan worden door den veenbaas JAN POL alle Dingsdagen en Vrijdagen.

3° Eene KEUTERIJ, gelegen in de gemeente Ambt Hardenberg, groot 2.13.60 hectare.

Alles breeder bij verkoopboekjes omschreven, tegen betaling van ƒ 1 te bekomen bij voornoemden Notaris, acht dagen vóór den verkoop.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1877

Note : Ten verzoeke van Mejufvrouw Johanna van de Wetering weduwe van den Heer Hilbert Alberts Steenbergen

Note : Directeurshuis Sectie I nr 899 met zeven arbeiderswoningen Sectie I nr 745, 746, 747, 748, 749, 750, 954 en verlaten glasfabriek Sectie I nr 900

Note : Nieuwe inwerking zijnde glashut, pottenkamer molenkamer en magazijn Sectie I nr 901, 902 en 8 arbeiders woningen Sectie I nr 761, 762, 763, 764, 954, 955, 956 en 957

Geriefelijk ingericht huis

- Posted in Verkoop by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, zal op Maandag 10 December e.k., 's middags om 12 uur, in het hotel van Urk a.d. Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Berend Nijhuis te Avereest, publiek doen inzetten:

EEN ZEER GERIEFELIJK INGERICHT HUIS, geschikt voor elken stand, bevattende vier flinke kamers en keuken, waarin regenwaterspomp; voorts een SCHUUR en STOOKHOK en eenen ruimen TUIN met verschillende vrucht boomen, alles bij elkaar gelegen op den fraaisten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart onder Avereest, in de onmiddellijke nabijheid van kerk, school, post- en telegraafkantoor, enz., groot 0.31.50 hect.

Bezichtiging 's daags van de inzate, op een toegangsbewijs, bij den Notaris te bevragen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1643

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1500 en 1501

Herenhuis MOERHEIM

- Posted in Verkoop by

De Notaris J. J. ROIJER te Zwolle is voornemens, op Maandag 21 December aanstaande, des voormiddags te elf uur, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart te doen inzetten en drie weken later aldaar publiek te verkoopen: De navolgende onroerende goederen, alle gelegen in de gemeente Avereest:

 1. Een heerenhuis en erf, met bijgelegen tuin en elzenboschje, MOERHEIM genaamd, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, kadastraal bekend sectie L, nummers 568, 569 en 570, groot 1-47-90, belend ten oosten perceel 6, ten westen J. DENNEBOOM, ten zuiden de Straatweg en ten noorden het 2e perceel.
 2. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kadastraal bekend sectie L, no. 571, groot 76 roe 70 el.
 3. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 572, groot 78 roe.

Deze drie perceelen, thans in huur bij den heer MEIJERING voor ƒ 400 's jaars, zijn te bezigtigen telken Dingsdag en Donderdag van 12-2 uur.

 1. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 573, groot 74 roe 10 el.
 2. Een huis en erf met daarbij gelegen grond, staande en gelegen aan de Kruisinga's Wijk, grenzende aan het vorig perceel, kad. sectie L, no. 574 en 575, groot 48 roe 50 el, en een gedeelte van no. 576, water, groot in het geheel 9 roe 20 el.

Perceelen 4 en 5, thans in huur bij H. E. ZWANKHUIZEN voor ƒ 94 's jaars.

 1. Een huis en erf met bijgelegen grond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, naast het 1e perceel, kad. sectie L, no. 582 en 583, te zamen groot 25 roe 90 el, thans in huur en bewoond door D. van ECHTEN, voor ƒ 60 's jaars.
 2. Een huis, erf en tuin, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, naast het vorig perceel, kad. sectie L, no. 584, groot 9 roe 20 el en een gedeelte van no. 585, in het geheel groot 37 roe 70 el, bewoond door J. H. van ENGELEN.

 3. Een stuk grond, gelegen aan de Dedemsvaart, naast het vorig perceel, uitmakende een gedeelte van het kad. perceel sectie L, no. 585.

Perceelen 7 en 8, thans in huur bij J. H. van ENGELEN, voor ƒ 160 's jaars.

 1. Een perceel weiland, gelegen achter perceelen 6, 7 en 8 en daaraan grenzende, kad sectie L, no. 681, groot 1 bund. 21 roe 20 el.
 2. Een perceel weiland , gelegen achter het vorig perceel en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 580, groot 1 bunder 7 roe 80 el.
 3. Een perceel weiland, gelegen achter het vorig perceel en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 579, groot 39 roe 80 el.

Perceelen 9, 10 en 11, thans in huur bij KRIKKE, voor ƒ 90 's jaars.

 1. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 578, groot 1 bunder 11 roe 80 el, thans in huur bij KLEMPIG voor ƒ 37 's jaars.
 2. Een perceel bouwgrond, gelegen aan de Kruizinga's Wijk, achter het vorig perceel, kad. sectie L, no. 577, groot 27 roe 50 el, en een gedeelte van no. 576, water, in het geheel groot 9 roe 20 el, thans in huur bij D. van ECHTEN voor ƒ 12 's jaars.

Aanvaarding der perceelen 1 Mei 1869. Aanwijzer de Heer W. WEIDE Az. te Avereest. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris en bij W. WEIDE Az. te Avereest, waar lijsten en kaartjes der perceelen zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl