Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Afbraak oude kerkgebouw

- Posted in overig by

KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente te AVEREEST zijn voornemens op Dingsdag den 9den November e. k. des morgens ten 10 ure, ten huize van K. WEERTJES voor AFBRAAK te verkoopen :

Het Oude KERKGEBOUW der voornoemde Gemeente.

Bron : Delpher.nl

Oproep

- Posted in overig by

Alle de geene het zij VEENBAZEN, TURFGRAVERS of andere WERKLIEDEN, zoo in lange als korte Turfveenen, die mogten genegen zijn, zich met der Woon te vestigen, in de Nieuw door den Heer W. J. van DEDEM en Consorten, aangelegd wordende KOLONIE, langs het door dezelve gegraven Kanaal, uitwaterende door de stad Hasselt, kunnen zich ten dien einde vervoegen bij voorz. Heer van Dedem te Zwolle of bij M. J. Kruizinga aan voorn Kanaal bij de Ommerschans woonachtig; dienende tot een ieders narigt, dat men op Erfpacht of andere Conditien, zal kunnen bekomen eenigen Ondergrond met een daarop staande Nieuwe Woning, waarvan den Eigendom kan worden geacquireerd bij termijns betalingen in vier a vijf jaren. Zullende aan des begeerende eenig Veen, ofte wel het regt om in de reeds besnedene Veenen langs de opgelegde Wijken, bij de dag werk voor eigen rekening Turf te graven, waarvan de voldoening op zeer redelijke Conditien zal worden bepaald; zoo alsmede het Gereedschap als de Gravers Tenten, aan des verkiezende worden aangeboden; terwijl het overbodig zal zijn, de deugdzaamheid der Veenen, door het reeds geètablisseerd en toenemend debiet gevestigd, te vermelden, als eveneens de bevaarbaarheid van het Kanaal zelve, hetwelk men, zoo in het vorig Jaar 1818, als zelfs in het zoo ongemeen droog Saisoen van 1819, Wanneer genoegzaam alle Vaarten droog lagen, steeds heeft evaren, met Pramen 2 ½ Voet, diepgaande, daar men in gewone tijden Vijf Voeten diep kan afvoeren.

Iemand hierin gading makende kome in Persoon of adressere zich bij gefrankeerde Brieven. Zwolle den 9 December 1819.

Bron : Delpher.nl

Benoeming landmeter

- Posted in overig by

De EIGENAREN in de VEENEN gelegen in de Markte van Reeze, ten Noorden de Vriesschedijk, het van hun belang oordeelende om de Verveening hunner Veenen te bespoedigen, hebben voor het meerder deel in Conferencie aan den Rustenberg op Donderdag den 12den dezer goedgevonden, eene nadere Comparitie te bepalen op den 9den Maart eerstkomende des voormiddags elf uren, aan den Rustenberg bij de Stad Hardenberg; Wordende ten dien einde alle Eigenaren in de voorschreven Veenen opgeroepen, om ten dien dage ter plaatse voorschreven te Compareeren, om te Delibereeren:

1°. Om te treeden tot de kwalificatie en benoeming van een LANDMETER, ten einde op gemeenschappelijke kosten de juiste Limiten, van eens ieders Eigendom ten onderlingen genoegen te bepalen, en de Puncten aantewijzen langs en door welke de Scheids Gruppen zullen moeten worden gelegd en gegraven.

2°. Om te Delibereeren, hoe en op wat wijze, zal kunnen worden getreden tot het bespoedigen van de Vergraving der voorzeide Veenen, in overeenkomst en verband met de eigenaren van de Vaart, ter spoediger doorgraving van het bekende Hoofdwijk.

Bron : Delpher.nl