Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal Woensdag 19 Junij 1867, 's namiddags om 8 uur, ten huize van Hk. WEERTIES te Avereest, publiek verpachten:

HET GRASGEWAS van de PASTORIE-LANDEN en van HET OORTJE te Oud Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2539

Boerenhuis en erf Het Oude Smidje

- Posted in pacht by

De Notarissen Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest en H. JONKERS te den Ham zijn voornemens, op Woensdag den 9 Mei aanstaande, des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om veertien dagen daarna te verkoopen:

Het regt van erfpacht en opstal van een BOERENHUIS en ERF en daarbij behoorende landerijen, staande en gelegen in de gemeente Avereest, nabij de Arriër Hoofdwijk, groot 1 bunder 19 roeden 50 ellen, het zoogenaamde OUDE SMITJE thans bewoond wordende door JAN BRUNEMEIJER.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 118

Note : Het betreft hier "Het oude Smidje" Sectie I nr 211 en 213

Net klein Heerenhuis met tuin

- Posted in pacht by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 27 Maart a. s., des voormiddags te half twaalf uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om drie weken daarna te verkoopen:

Ten verzoeke van den heer S. L. MEKEL te Waalwijk:

Het 25jarige Erfpachtsregt van een net klein HEERENHUIS met TUIN, staande en gelegen aan den grindweg loopende langs de Kruizinga's wijk, in de onmiddellijke nabijheid der R. C. kerk, vroeger door den eigenaar, thans bij den heer van ENGELEN in gebruik.

Te aanvaarden den 1 Mei e.k. Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 109

Note : Servatius Ludovicus Mekel geneesheer

Note : Het betreft hier Sectie L nr 441, 442 en 443