Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Herenhuis MOERHEIM

- Posted in Verkoop by

De Notaris J. J. ROIJER te Zwolle is voornemens, op Maandag 21 December aanstaande, des voormiddags te elf uur, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart te doen inzetten en drie weken later aldaar publiek te verkoopen: De navolgende onroerende goederen, alle gelegen in de gemeente Avereest:

 1. Een heerenhuis en erf, met bijgelegen tuin en elzenboschje, MOERHEIM genaamd, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, kadastraal bekend sectie L, nummers 568, 569 en 570, groot 1-47-90, belend ten oosten perceel 6, ten westen J. DENNEBOOM, ten zuiden de Straatweg en ten noorden het 2e perceel.
 2. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kadastraal bekend sectie L, no. 571, groot 76 roe 70 el.
 3. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 572, groot 78 roe.

Deze drie perceelen, thans in huur bij den heer MEIJERING voor ƒ 400 's jaars, zijn te bezigtigen telken Dingsdag en Donderdag van 12-2 uur.

 1. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 573, groot 74 roe 10 el.
 2. Een huis en erf met daarbij gelegen grond, staande en gelegen aan de Kruisinga's Wijk, grenzende aan het vorig perceel, kad. sectie L, no. 574 en 575, groot 48 roe 50 el, en een gedeelte van no. 576, water, groot in het geheel 9 roe 20 el.

Perceelen 4 en 5, thans in huur bij H. E. ZWANKHUIZEN voor ƒ 94 's jaars.

 1. Een huis en erf met bijgelegen grond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, naast het 1e perceel, kad. sectie L, no. 582 en 583, te zamen groot 25 roe 90 el, thans in huur en bewoond door D. van ECHTEN, voor ƒ 60 's jaars.
 2. Een huis, erf en tuin, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, naast het vorig perceel, kad. sectie L, no. 584, groot 9 roe 20 el en een gedeelte van no. 585, in het geheel groot 37 roe 70 el, bewoond door J. H. van ENGELEN.

 3. Een stuk grond, gelegen aan de Dedemsvaart, naast het vorig perceel, uitmakende een gedeelte van het kad. perceel sectie L, no. 585.

Perceelen 7 en 8, thans in huur bij J. H. van ENGELEN, voor ƒ 160 's jaars.

 1. Een perceel weiland, gelegen achter perceelen 6, 7 en 8 en daaraan grenzende, kad sectie L, no. 681, groot 1 bund. 21 roe 20 el.
 2. Een perceel weiland , gelegen achter het vorig perceel en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 580, groot 1 bunder 7 roe 80 el.
 3. Een perceel weiland, gelegen achter het vorig perceel en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 579, groot 39 roe 80 el.

Perceelen 9, 10 en 11, thans in huur bij KRIKKE, voor ƒ 90 's jaars.

 1. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 578, groot 1 bunder 11 roe 80 el, thans in huur bij KLEMPIG voor ƒ 37 's jaars.
 2. Een perceel bouwgrond, gelegen aan de Kruizinga's Wijk, achter het vorig perceel, kad. sectie L, no. 577, groot 27 roe 50 el, en een gedeelte van no. 576, water, in het geheel groot 9 roe 20 el, thans in huur bij D. van ECHTEN voor ƒ 12 's jaars.

Aanvaarding der perceelen 1 Mei 1869. Aanwijzer de Heer W. WEIDE Az. te Avereest. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris en bij W. WEIDE Az. te Avereest, waar lijsten en kaartjes der perceelen zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Bouwland met woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 19 November 1866, des avonds te 6 uren, ten huize van den heer W. MULDER te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, des avonds te 6 uren, ten huize van den heer L. STEENBERGEN te Avereest, publiek verkoopen :

 1. Twee perceelen Bouwland en den blooten eigendom van twee tusschengelegen perceelen Bouwland, welke in erfpacht zijn uitgegeven en waarop 4 woningen zijn gebouwd, gelegen aan den hoek van de Dedemsvaart en de Hoofdwijk in Stegeren, in de gemeente Avereest, Sectie K. Nos. 342 tot en met 349 , te zamen groot 1 bunder 81 roe 46 el.

 2. De daarachter liggende VIJFWIJKJES, zijnde Bouwland en Heide , met daarop staande twee woningen, Sectie K. Nos. 359 tot en met 366, te zamen groot 36 bunders 40 roeden 70 ellen.

Te veilen in perceelen. Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN JHz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Wei- en Bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Vrijdag den 19 Januarij e.k., ten verzoeke der Wed. F. L. STEENBERGEN te Zuidwolde, des middags ten 12 ure, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om 14 dagen later finaal te verkoopen:

Eenige perceelen Wei- en Bouwland, gelegen in de gemeente Avereest.

a. Ruim drie bunder, zich uitstrekkende van den straatweg loopende langs de Dedemsvaart tot aan de Kruizinga's Wijk tusschen de Boerderijen van de Heeren H. A. STEENBERGEN en A. DE JONG.

b. Ruim vier bunder, zich uitstrekkende achter de voorgaande perceelen, van de Kruizinga's Wijk tot aan de eigendommen van den Heer J. MULDER.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 89

Note : a) Het betreft hier Sectie H nr 887, 888, 889, 890, 891, en 892

Note : b) Het betreft hier Sectie H nr 410, 411, 412, 413, 414, 415 en 416

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 13 September 1864, 's morgens om 11 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten, en 3 weken later, den 4 October 1864, ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Circa 30 Bunders Bouw-, Wei-, Hooiland en Heidegrond, gelegen digt bij de school en kerk te Oud-Avereest.

Aanwijzing en nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen bij den Heer verkooper en ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Twee huizen met erpacht op land

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 25 November 1863 , des middags te 12 uren , ten huize van J. MULDER in den Veldhoek te Avereest, doen inzetten , en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

I Een Huis met regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland, staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend ten Westen de Wed. BOXEM, en bewoond door FREDERIK de LANGE, Kad. Sectie H Nos. 271-277, groot 1 B. 9 R. 80 E.

II Een Huis met het regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland , staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend P. DOGGEN en H. WESTERIIUIS, bewoond door JAN BARTELS BOXEM, en kadastraal bekend Sectie H Nos. 343-347 , groot 1 B. 75 R. 80 E.

Aanwijzer de bewoner FREDERIK de LANGE.

Informatiën ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met bunder weide en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens, op Maandag 26 October 1863, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest , publiek te verkoopen voor de Wed. en ERVEN van JAN FRINS van GIESSEL:

Een Huis met ruim een Bunder Weide- en Bouwland , benevens 70 Roeden Land in Erfpacht, alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk in de gemeente Avereest, op den 12 October bij inzate geveild.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 115

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1444, 1445 en 1443

Note : Het betreft hier Sectie H nr 646, 647, 648, 649 en 650

Note : Het betreft hier Sectie H nr 655, 656, 659, 660, 716, en 727

Weiland en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. C. W. DEDEM en van der BIESEN, zullen op Woensdag den 11 September 1861, 'smorgens om 11 uur, ten huize van SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart, doen Inzetten en drie weken later, den 2 Oclober 1861, ter zelfder ure en plaats, Publiek Verkoopen, ten verzoeke van den Heer JAN AARSEN en Kinderen:

1°. Twee Kampen Wei- en een Kamp Bouwland in het Huizingerveld, onder Avereest, kad. Sectie B. Nos. 786, groot 1.14.10 Bunder; 787, groot 1.45.60 Bunder er, 788 , gedeeltelijk ad 80.30 Roed.

2°. Den opstal van een Huis met het Regt van erfpacht op den daarbij behoorenden en bijliggenden Grond, staande en gelegen aan de Noordzijde der Vaart beneden de Balkbrug, onder Avereest, Sectie B. Nos. 352, groot 1 Roede en 353, groot 34.30 Roed.

Bron : Delpher.nl

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 29 Januarij 1859, 's morgens om 11 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later den 12 Februarij 1859 terzelfder ure en plaats publiek verkoopen :

Circa 20 Bunders Bouw- Gras- en Veldgrond, gelegen van de Vaart langs den Noordkant van den Nieuwendijk tot aan den Haarweg onder Avereest.

Aanwijzer J. NAARDING Jr. te Avereest. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1484

Note : Het betreft hier percelen in Sectie A :

Huis en erf met schapeschot

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 6 Januarij 1859, des voormiddags te 11 ure, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

1°. Een Huis en Erf met Schapeschot en verdere Getimmerten, met bijgelegen Weide en Bouwland en Boschgrond, gelegen ten Zuiden van Vredenburg en ten Noorden van den Vrieschen Dijk, in de gemeente Avereest, Kad. Sectie E. Nos. 688, 689, 1065 tot en met 1075, te zamen groot 17 Bunders 91 Roeden 10 Ellen. Te veilen in 14 perceelen.

2°. VEERTIEN Perceelen Veen- en Ondergrond, gelegen ten Zuiden van den Vrieschen Dijk en ten Noorden van de Ondersloot in de Gemeente Ambt Hardenberg, Kadaster Sectie K. Nos. 850 en 224, te zamen groot 39 Bunders 31 Roeden 30 Ellen.

Aanwijzer P. de JONG, Veenbaas aan de Dedemsvaart. Nadere informatien bij voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter inzage liggen, alsmede bij den Heer J. H. van ENGELEN J.H.z., te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Het HARLOFSGOED

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag, den 1 Maart 1858, des middags om 12 ure, ten huize van H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

Het van ouds genaamde HARLOFSGOED, bestaande in HUIS, BOUW-en WEIDELAND, gelegen aan de Dedemsvaart in de Gemeente Avereest, belend ten Noorden de Vaart en ten Zuiden den Heer van SWINDEREN, groot 6 B. 79 R. 90 El, in 4 Perceelen. Staande te zamen op ƒ 5225.

De aanwijzing geschiedt door den Eigenaar ALBERT BRINK te Avereest. Nadere informatien ten Kantore van den voormelden Notaris bij wien de Conditien ter inzage liggen, gelijk mede bij den Heer J. H. van ENGELEN te Avereest. De helft der kooppenningen kan, desverkiezende als 1e hypotheek op hetzelve gevestigd blijven.

Bron : Delpher.nl