Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Geriefelijk ingericht huis

- Posted in Verkoop by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, zal op Maandag 10 December e.k., 's middags om 12 uur, in het hotel van Urk a.d. Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Berend Nijhuis te Avereest, publiek doen inzetten:

EEN ZEER GERIEFELIJK INGERICHT HUIS, geschikt voor elken stand, bevattende vier flinke kamers en keuken, waarin regenwaterspomp; voorts een SCHUUR en STOOKHOK en eenen ruimen TUIN met verschillende vrucht boomen, alles bij elkaar gelegen op den fraaisten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart onder Avereest, in de onmiddellijke nabijheid van kerk, school, post- en telegraafkantoor, enz., groot 0.31.50 hect.

Bezichtiging 's daags van de inzate, op een toegangsbewijs, bij den Notaris te bevragen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1643

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1500 en 1501

Herenhuis MOERHEIM

- Posted in Verkoop by

De Notaris J. J. ROIJER te Zwolle is voornemens, op Maandag 21 December aanstaande, des voormiddags te elf uur, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart te doen inzetten en drie weken later aldaar publiek te verkoopen: De navolgende onroerende goederen, alle gelegen in de gemeente Avereest:

 1. Een heerenhuis en erf, met bijgelegen tuin en elzenboschje, MOERHEIM genaamd, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, kadastraal bekend sectie L, nummers 568, 569 en 570, groot 1-47-90, belend ten oosten perceel 6, ten westen J. DENNEBOOM, ten zuiden de Straatweg en ten noorden het 2e perceel.
 2. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kadastraal bekend sectie L, no. 571, groot 76 roe 70 el.
 3. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 572, groot 78 roe.

Deze drie perceelen, thans in huur bij den heer MEIJERING voor ƒ 400 's jaars, zijn te bezigtigen telken Dingsdag en Donderdag van 12-2 uur.

 1. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 573, groot 74 roe 10 el.
 2. Een huis en erf met daarbij gelegen grond, staande en gelegen aan de Kruisinga's Wijk, grenzende aan het vorig perceel, kad. sectie L, no. 574 en 575, groot 48 roe 50 el, en een gedeelte van no. 576, water, groot in het geheel 9 roe 20 el.

Perceelen 4 en 5, thans in huur bij H. E. ZWANKHUIZEN voor ƒ 94 's jaars.

 1. Een huis en erf met bijgelegen grond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, naast het 1e perceel, kad. sectie L, no. 582 en 583, te zamen groot 25 roe 90 el, thans in huur en bewoond door D. van ECHTEN, voor ƒ 60 's jaars.
 2. Een huis, erf en tuin, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, naast het vorig perceel, kad. sectie L, no. 584, groot 9 roe 20 el en een gedeelte van no. 585, in het geheel groot 37 roe 70 el, bewoond door J. H. van ENGELEN.

 3. Een stuk grond, gelegen aan de Dedemsvaart, naast het vorig perceel, uitmakende een gedeelte van het kad. perceel sectie L, no. 585.

Perceelen 7 en 8, thans in huur bij J. H. van ENGELEN, voor ƒ 160 's jaars.

 1. Een perceel weiland, gelegen achter perceelen 6, 7 en 8 en daaraan grenzende, kad sectie L, no. 681, groot 1 bund. 21 roe 20 el.
 2. Een perceel weiland , gelegen achter het vorig perceel en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 580, groot 1 bunder 7 roe 80 el.
 3. Een perceel weiland, gelegen achter het vorig perceel en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 579, groot 39 roe 80 el.

Perceelen 9, 10 en 11, thans in huur bij KRIKKE, voor ƒ 90 's jaars.

 1. Een perceel weiland, achter het vorig perceel gelegen en daaraan grenzende, kad. sectie L, no. 578, groot 1 bunder 11 roe 80 el, thans in huur bij KLEMPIG voor ƒ 37 's jaars.
 2. Een perceel bouwgrond, gelegen aan de Kruizinga's Wijk, achter het vorig perceel, kad. sectie L, no. 577, groot 27 roe 50 el, en een gedeelte van no. 576, water, in het geheel groot 9 roe 20 el, thans in huur bij D. van ECHTEN voor ƒ 12 's jaars.

Aanvaarding der perceelen 1 Mei 1869. Aanwijzer de Heer W. WEIDE Az. te Avereest. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris en bij W. WEIDE Az. te Avereest, waar lijsten en kaartjes der perceelen zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Boerderij met schuur en hooiberg

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 10 December e. k., des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder W. MULDER te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. W. van der GRAAFF aldaar, publiek te doen inzetten:

Een Boerenhuis, Tuin en Erf, met Schuur en Hooiberg, met daarachter gelegen Bouw- en Weilanden, liggende aan de zuidzijde der Dedemsvaart; bij de verkoopster zelve in gebruik; te zamen groot 3.45.80.

Aanvaarding 1 Mei e. k. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 277

Note :Ten verzoeke van Geesje Schuurman weduwe van wijlen Willem van der Graaf

Note : Het betreft hier Sectie K nr 95, 94, 96, 97, 93 en 99

Huis erf en landerijen met Smidsland

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle en Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest zijn voornemens, op Maandag den 9 December, des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder L. STEENBERGEN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. A. MOL aldaar, publiek te doen inzetten:

EEN HUIS EN ERF, met bijgelegen Landerijen, liggende aan de westzijde der Dedemsvaart in de gemeente Avereest, tusschen H. van MUNSTER en de Wed. R. BOKKING, te zamen groot 4.42.70.

Een perceel Land, genaamd Smidsland, aan de westzijde van het Ommer kanaal, in de gemeente Avereest, groot 0.38.70.

Aanvaarding 1 Mei e, k. Inlichtingen te bekomen bij de Notarissen voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 276

Note : Het betreft hier Sectie I nr 736, 737, 738 en 130 t/m 138 en 125 t/m 128

Note : Het betreft hier Smidsland Sectie I nr 639

Diverse huizen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 4 December a. s., des middags ten 12 ure, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, en op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen : ten verzoeke van den Heer J. H. DAMAN te Avereest.

a. Een huis en erf met schuur en daarbij gelegen bouwland, staande aan den straatweg loopende langs de Dedemsvaart, te zamen groot 0-44-10, thans bewoond wordende door G. WIBIER en G. J. KESIMAAT.

b. Een huis, bestaande uit vier woningen en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange of Kruizinga's wijk, te zamen groot 0-47-48, thans bewoond wordende door ALBERTJE STRIJKER.

c. Een huis met dubbele woning en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-04-46, thans bewoond wordende door de Wed. MENSINK en JELLES.

d. Een huis met drie woningen, schuur en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-08-22, thans bewoond wordende door L. SCHREUDER, J. de WALS en de Wed. A. RIENTJES.

Aanvaarding der perceelen 1 Mei e. k. Informatiën te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 273

Note : a) Het betreft hier Sectie L nr 906 en 905

Note : b) Het betreft hier Sectie L nr 871, 872, 873, 874 en 875

Note : c) Het betreft hier Sectie L nr 840, 841 en 839

Note : d) Het betreft hier Sectie L nr 806, 807 en 808

Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal a. s. Woensdag 16 October 1867, 's morgens om 11 uur , ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen :

Een Huisje en Erf, met circa ½ bunder Land, gelegen aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, tussshen W. van HAERINGEN en P. RIJKERS, bewoond en in gebruik bij de Wed. J. KROL.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2576/2579

Note :Ten verzoeke van Groetje Compagne weduwe van Jan krol

Note : Het betreft hier Sectie L nr 1448 en 1447

Huis en erf met erfpacht land

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest en Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle, zullen op Woensdag 11 September 1867, des middags te 12 uren, ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met het regt van Erfpacht van circa 42 roeden Land, aan de Kruizinga'swijk, gemeente Avereest, thans inhuur bij AREND GRIT.

Informatiën te bekomen bij genoemde Notarissen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 254

Note : Het betreft hier Sectie L nr 881, 882 en 880

Huis met getrimmerte en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, notaris te Zwolle, zal op Maandag den 3 Junij 1867, 's middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER, Logementhouder te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een Huis met daarbij staand Getimmerte en bijbehoorenden Tuingrond, staande en gelegen te Avereest bij de Dedemsvaart aan den Straatweg, naast den Heer MEIJERINK, Kadastraal Sectie L, Nos. 486, 487 en 488 gedeeltelijk, te zamen groot 29 Roeden, 10 Ellen. De verkoop zal plaats hebben in twee perceelen en daarna in één perceel.

Aanwijzer de bewoner J. ENSING.

Bron : Delpher.nl

Een keuterij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 18 April eerstkomende, des middags te 12 ure, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBEBGEN aan de Dedemsvaart, finaal te verkoopen:

Eene Keuterij, bestaande in bouwmanswoning, erf en tuin, met daarbij behoorend bouw- en weiland, staande en gelegen in het Achterveld in de gemeente Avereest; geheel groot 2 b. 85 r. 5 el, thans bewoond wordende door H. SPALINK.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 215

Note : Ten verzoeke van Hendrik Spalink

Note : Het betreft hier Sectie L nr 173, 170, 171, 172, 155, 156, 160, 161, 168 en 169

Afbraak van een huis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag den 12 Maart a. s. , des voormiddags ten 10 ure, op het terrein ten verzoeke van den Heer C. PIEK publiek te verkoopen:

De Afbraak van een Huis, bevattende vier Woningen , staande op de Piloo's wijk aan de zuidzijde van de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest,

en terstond daarna ten huize van den Herbergier ROELOF MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van HARM KUIJER:

Ongeveer 700 zware Dennenboomen.

Bron : Delpher.nl